HOME  |  Persberichten  |  Begroting 2019

Begroting 2019 (06-09-2018)

Dit item is verlopen op 30-11-2018.

Grote ambities: Kwaliteitsimpuls voor Ermelo maar het gaat ook geld kosten.

ERMELO – Ermelo is een zeer ambitieuze gemeente. De komende jaren wil zij fors investeren in het verbeteren van het voorzieningenniveau voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Of het nu gaat om het verbeteren van wegen en rioleringen, het investeren in onderwijshuisvesting, het bouwen van een nieuw sportcomplex, het verbeteren van fietsvoorzieningen of het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Ook het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte zal sterk verbeterd worden. Voor dit laatste is € 1,1 miljoen op jaarbasis gereserveerd.
Al deze prachtige plannen zullen een geweldige kwaliteitsimpuls geven aan het wonen, werken of recreëren in Ermelo. Maar zij hebben ook een keerzijde, want al deze ambities  kosten een hoop geld. Geld dat niet meer aanwezig is in de spaarpot van Ermelo…

Naast de reguliere standaarduitgaven (in 2019 € 93,8 mln), is van 2018-2022 in totaal € 86 miljoen voor extra investeringen nodig in het voorzieningenniveau. Jarenlang heeft Ermelo haar ambities betaald uit het spaargeld (de reserves) en werden de gemeentelijke belastingen slechts met een bescheiden inflatiecorrectie verhoogd. Dit heeft er voor gezorgd dat het spaargeld nagenoeg op is en we dus geen andere keuze meer hebben dan de belastingen wèl te gaan verhogen, tenminste… als we al onze wensen willen realiseren. Een voorbeeld is een verhoging van de OZB woningen. Dat betekent voor een gemiddeld huishouden met eigen woning van € 282.000,00 een bedrag van € 64,00 meer OZB in 2019. Daarentegen vervalt de hondenbelasting (1 hond is € 68,00 in 2019).

Of deze forse lastenverhoging er ook daadwerkelijk gaat komen is aan de raad! Op donderdagavond 6 september 2018 is de gemeenteraad tijdens een openbare raadsinformatiebijeenkomst meegenomen in de begroting 2019. Via www.ermelo.nl/begroting2019 kunt ook u de begroting in één oogopslag bekijken. Op 20 september a.s. zal er in de commissie bestuur & middelen overleg plaatsvinden met het college van burgemeester en wethouders, waarbij de raad de mogelijkheid heeft nog aanvullende kaders te stellen, keuzes in ambities bij te stellen of anderszins het college standpunten door te geven, die van invloed kunnen zijn op de besluitvorming omtrent de begroting. Alles wat in meerderheid wordt uitgesproken zal nog meegenomen worden in de begrotingsstukken. In oktober zal dan de commissie bestuur & middelen voorbereidend aan de besluitvorming deze stukken behandelen. De raad zal deze op 1 november 2018 bespreken en vaststellen.

Hiermee is het uiteindelijk aan de gemeenteraad om te bepalen hoe groot de lastenverzwaring zal worden: snijden in ambities met en lagere lastenverzwaring of handhaven van de wensen met een aanzienlijke stijging van de gemeentelijke belastingen.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.