HOME  |  Persberichten  |  Aanpassing spelregels RO instrumenten geeft inwoners meer ruimte

Aanpassing spelregels RO instrumenten geeft inwoners meer ruimte (03-02-2020)

Dit item is verlopen op 31-03-2020.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de gemeenteraad voorstellen om een aantal spelregels toe te voegen aan de notitie RO instrumenten. De notitie gaat in op de werkprocessen die de gemeente hanteert bij toepassing van diverse ruimtelijke instrumenten die de wet ruimtelijke ordening biedt. Na monitoring is naar voren gekomen dat de werkprocessen grotendeels nog voldoen, maar aanpassing nodig hebben op de spelregels rondom het organiseren van hoorzittingen en het inspreken in de raad. Met de aanpassing krijgen inwoners meer ruimte om hun verhaal te doen via een hoorzitting. Ook de raadsleden worden daarbij in de gelegenheid gesteld om dieper op de onderwerpen in te gaan.

Alle relevante informatie is uitgebreider aan de orde geweest

Als er een hoorzitting gehouden is, is er geen gelegenheid meer om in te spreken. Die mogelijkheid is dan al geweest. Dit biedt de raadsleden dan wel gelegenheid en tijd om inhoudelijk een politieke afweging te maken, omdat alle relevante informatie - ook van de kant van de indieners - uitgebreider aan de orde is geweest via de hoorzitting.

In 2011 heeft de gemeente de notitie RO instrumenten vastgesteld. Het is goed om regelmatig te monitoren of deze werkprocessen nog efficiënt en actueel zijn. Daarom heeft het college in 2019 een evaluatie van deze notitie uitgevoerd.

Aanpassing spelregels in het kort

Kort samengevat stelt het college aan de raad voor om de volgende spelregels toe te voegen aan de notitie RO instrumenten 2019:

  • Er is geen onderscheid meer in type plannen m.b.t. hoorzittingen (groot of klein is niet meer relevant)
  • Er worden hoorzittingen georganiseerd wanneer er een zienswijze is ingediend
  • De hoorzitting wordt door het college georganiseerd,
    • tijdens kantooruren
    • raadsleden worden uitgenodigd
    • er vindt een geluidsopname plaats indien dit technisch mogelijk is
  • Er is geen mogelijkheid bij de raad om in te spreken bij besluiten waartegen beroep mogelijk is (dit geldt voor alle ruimtelijke procedures)

Integrale herziening in relatie tot Omgevingswet

Voor het overige voldoet de notitie nog steeds en wordt aanbevolen om een herijking van de notitie in het kader van de Omgevingswet door te voeren. Deze wet brengt nieuw instrumentarium met zich mee. Bij dit nieuwe instrumentarium zijn ook nieuwe processen en communicatie uitgangspunten van toepassing. 


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.