HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Regels voor ophangen van spandoeken in Ermelo

  [(18-10-2018) - (15-11-2018)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten regels vast te stellen voor het ophangen van spandoeken in de gemeente Ermelo. In deze regels worden de tijdsduur, de  afmetingen en kwaliteit van de spandoeken bepaald. Daarnaast  wordt het doel van de regeling omschreven: er mogen alleen spandoeken met aankondigingen van festiviteiten, evenementen en ideële acties in de gemeentelijke stellages hangen.

 • Gemeentelijke monumenten via digitaal erfgoedregister beschikbaar

  [(18-10-2018) - (15-11-2018)]

  ERMELO – Op 4 oktober heeft de gemeenteraad de nieuwe Erfgoedverordening Ermelo 2018 goedgekeurd. Met deze verordening wordt al het culturele erfgoed in Ermelo beschermd.  De erfgoedverordening geeft handvatten om de Erfgoedwet – die in juli 2016 in werking is getreden -  te waarborgen in ons gemeentelijk beleid, via voorschriften over aanwijzing, bescherming en registratie van gemeentelijk erfgoed. Daarbij hoort het toegankelijk maken van een erfgoedregister. Dat kan via afspraken met publiekszaken (traditionele wijze), maar er is ook voor gekozen om het erfgoedregister digitaal te ontsluiten, zodat iedereen er eenvoudig gebruik van kan maken.

 • Start Europese aanbesteding verbouwing gemeentehuis

  [(18-10-2018) - (15-11-2018)]

  Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders heeft het startsein gegeven voor de Europese aanbesteding van de herinrichting en verduurzaming van het gemeentehuis. De werkzaamheden worden in twee percelen aanbesteed (bouwkundig en installatiewerk), waarbij natuurlijk ook Ermelose bedrijven hun krachten kunnen bundelen om in aanmerking te komen voor een opdracht. Er wordt ook gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘percelenregeling’ waardoor max. 20% van de totale verbouwing apart aanbesteed kan worden. Voor welke werkzaamheden deze losse aanbestedingen nog volgen is op dit moment onbekend.

 • Mogelijke vertraging uitbetaling uitkeringen

  [(12-10-2018) - (31-10-2018)]

  De betaling van de bijstandsuitkering van september is voor sommige bijstandsgerechtigden helaas later dan normaal beschikbaar gesteld aan banken. De betaling heeft vandaag,12 oktober, plaats gevonden en niet op woensdag 10 oktober. Dit geldt voor bijstandsgerechtigden in de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

 • Subsidieaanvraag innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen

  [(27-09-2018) - (31-10-2018)]

  ERMELO – De gemeente Ermelo gaat namens de Augustinusschool een subsidieaanvraag bij het ministerie doen in het kader van het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Deze subsidie is gericht op het verduurzamen van het schoolgebouw, het gereedmaken voor een aardgasvrije toekomst en het gebouw te laten voldoen aan de eisen voor Frisse Scholen klasse B (binnenklimaat). In november worden 10 pilotprojecten bekend gemaakt, waarna het project in 2019 start. Het subsidiebedrag per pilot is € 350.000,00.

 • Mooi Ermelo, denk je mee?

  [(14-09-2018) - (03-10-2018)]

  Persbericht van de gemeenteraad

  ERMELO – Een nóg mooiere en betere gemeente, dat willen we in Ermelo. Daar moeten we samen aan werken, want samen kom je verder. We vinden het belangrijk om met elkaar te bepalen wat we willen bereiken. Daarom maakt de gemeenteraad plannen met heldere onderwerpen, waar we de komende vier jaar mee aan de slag gaan. We willen weten welke onderwerpen jij belangrijk vindt voor de toekomst van Ermelo, zodat we die toekomst samen vorm kunnen geven. Bij alle inwoners van Ermelo valt vandaag een ansichtkaart op de mat, met de oproep om mee te praten.

 • Tunnelbak voor treinverkeer Ermelo?

  [(13-09-2018) - (31-10-2018)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de concept bereikbaarheidsagenda van de regio Noord Veluwe, waarin is opgenomen waar voor de langere termijn verbeterpunten zijn om de regio goed bereikbaar te houden. Zij merkt daarbij aanvullend twee verbeterpunten op. Ten eerste wil zij de mogelijkheid onderzoeken van het aanleggen van een zgn. ‘tunnelbak’ voor het treinverkeer in Ermelo.  Daarnaast wil zij graag kijken welke partners er gevonden kunnen worden om – naast gemeente en provincie – ook bijvoorbeeld bedrijven en instellingen verantwoordelijk te maken voor een goede bereikbaarheid in Ermelo.

 • Afwegingskader voor woningbouwplannen

  [(13-09-2018) - (31-10-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders wil meer grip krijgen op de ontwikkeling van woningbouw wat betreft de omvang, invulling en realisatietermijn in Ermelo. Hoewel er op dit moment meer dan genoeg woningen in de ‘pijplijn’ zitten, sluit de invulling van deze nieuwbouw niet helemaal aan op de Ermelose behoefte.  Wat er nu gepland staat zijn vooral dure en middeldure eengezinskoopwoningen. Echter, er is ook behoefte aan sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en appartementen, die nu  zijn ondervertegenwoordigd in ons bouwprogramma.

 • Begroting 2019

  [(06-09-2018) - (30-11-2018)]

  Grote ambities: Kwaliteitsimpuls voor Ermelo maar het gaat ook geld kosten.

 • Ontheffingen voor kwalitatieve verbeteringen Kerklaan / Postlaantje

  [(12-07-2018) - (30-09-2018)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om enkele ontheffingen te verlenen van het bestemmingsplan Kerklaan / Postlaantje voor de voorgestelde bouwplannen van UWOON. Enige tijd geleden werd duidelijk dat er verschillen zaten in de bouwplannen en het bestemmingsplan. Het college verleent de ontheffingen vanuit de overtuiging dat de afwijkingen een kwalitatieve verbetering zijn.

 • Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan naar 30 km/uur

  [(12-07-2018) - (30-09-2018)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad een voorstel voorleggen hoe zij de maximumsnelheid naar 30 km/uur op de wegen Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan wil realiseren. De raad diende hiervoor in november vorig jaar een motie in bij de besluitvorming over de verkleuring van bedrijventerrein Kerkdennen.

 • Jacob Catslaan en Julianalaan blijven 30 km-zone

  [(12-07-2018) - (30-09-2018)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een deel van de Julianalaan (van de Prins Hendriklaan tot aan de Nassaulaan) en de Jacob Catslaan niet op te waarderen tot 50 km/uur. Dit betekent dat de gehele Julianalaan en de Jacob Catslaan 30 km/uur zones blijven.

 • Nieuwbouw vanaf 1 juli aardgasvrij

  [(21-06-2018) - (31-07-2018)]

  Met ingang van 1 juli 2018 is de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet komen te vervallen. In deze wetswijziging staat dat het aan gemeenten is om bij hoge uitzondering gebieden aan te wijzen waar een gasaansluiting nog wel mogelijk is. Het college van Ermelo heeft besloten om geen gebruik te maken van deze bevoegdheid. Dit betekent dat alle nieuwbouwwoningen in Ermelo voortaan opgeleverd worden zonder aardgasaansluiting. De gemeente geeft daarom per 1 juli geen omgevingsvergunning meer af voor nieuwe woningen en gebouwen met aardgas.

 • Ermelo ondertekent manifest 'Iedereen doet mee'!

  [(15-06-2018) - (27-07-2018)]

  ERMELO - Op donderdag 14 juni ondertekende Hans de Haan, wethouder gemeente Ermelo, het manifest  Iedereen doet mee! Dit deed hij samen met 25 andere gemeenten in bijzijn van minister Hugo de Jonge. De gemeente Ermelo is een van de 25 geselecteerde koplopergemeenten in Nederland die aan de slag gaat om op verschillende terreinen de rechten voor de mens met een handicap, zoals opgesteld in het VN-Verdrag Handicap, uit te werken.

 • Convenant voor samenwerking in cultuureducatie

  [(14-06-2018) - (31-07-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders zal in 2018/2019 samen met het onderwijs een convenant Cultuur en Onderwijs gaan ontwikkelen en ondertekenen. Het doel van het convenant is om samen met scholen en culturele instellingen te komen tot een samenwerkingsverband dat past bij de Ermelose situatie waarin cultuureducatie voor een langere periode is gestructureerd.

 • Procedure bestemmingsplan Stationsstraat 39 wordt voortgezet

  [(14-06-2018) - (31-07-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad (opnieuw) voorstellen om het bestemmingsplan Stationsstraat 39 wederom vast te stellen.  Het gaat hier om het pand op de hoek van de Stationsstraat en ’t Abdij, waar nu een winkel in gevestigd is.

 • Nieuw Sportcentrum Ermelo – Gezond bewegen en zwemlessen voeren de boventoon

  [(07-06-2018) - (31-07-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag, op basis van het coalitieakkoord Dichterbij 2018-2022, het besluit genomen om met de bouw van het nieuwe sportcomplex vooral in te zetten op gezond bewegen.

 • Maatwerkwoningen in Ermelo

  [(07-06-2018) - (31-07-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 mei jl. besloten om twee tijdelijke maatwerkwoningen te realiseren op het gemeentelijk opslagterrein aan de Zandkampweg in Ermelo. Hiermee voldoet Ermelo aan de regionale afspraken. De eerste woning wordt zo snel mogelijk geplaatst zodat deze vanaf 1 juli 2018 bewoond kan worden. De andere woning wordt geplaatst als het terrein en de leidingen klaar zijn. Dat is tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019. De direct omwonenden zijn in een persoonlijk gesprek hierover geïnformeerd.

 • Actualisatie wegenbeheerplan verbetert fietspaden en verhoogt kwaliteit van wegennet

  [(31-05-2018) - (30-06-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een actualisatie van het wegenbeheerplan voor de jaren 2018-2022 en zal dit ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. De aanpak van met name de fietspaden in de gemeente Ermelo vormt een belangrijk punt alsook het omhoog brengen van het kwaliteitsniveau van de wegen in zijn totaliteit.

 • Resultaten rioolonderzoek en aanvullend onderzoek drugs

  [(24-05-2018) - (30-06-2018)]

  Ermelo - De gemeente Ermelo heeft vorig jaar aan KWR Watercycle Research opdracht gegeven een rioolonderzoek naar drugs uit te voeren. Daarnaast is er aanvullend onderzoek gedaan onder  maatschappelijk organisaties, zoals GGD, Politie, Tactus verslavingszorg en Medicamus enz., naar type drugsgebruikers en de daarbij samenhangende problemen. Aanleiding voor deze onderzoeken is een aangenomen motie in de gemeenteraad van april 2017. Inmiddels zijn de resultaten van beide onderzoeken bekend.

 • Onderzoek uitbreiding verordening sociale woningbouw

  [(24-05-2018) - (30-06-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft nader onderzoek laten doen naar de mogelijkheid de Verordening sociale woningbouw op verschillende punten verder uit te breiden. De uitkomsten van dit onderzoek worden ter bespreking aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Ruimte.

 • “Reparatie” bestemmingsplan voor locatie “De Wegwijzer” Kerklaan-Postlaantje

  [(24-05-2018) - (30-06-2018)]

  Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 22 mei besloten een 'reparatie' bestemmingsplan voor de locatie "De Wegwijzer" aan de raad aan te bieden. De regels van dit 'reparatie' bestemmingsplan zijn gelijk aan de regels die al waren opgenomen voor deze locatie in het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje.

 • Gratis beweegadvies op maat door nieuw beweegloket

  [(24-05-2018) - (30-06-2018)]

  Woensdag 23 mei opende wethouder sport Laurens Klappe officieel het Beweegloket. Vanaf juni 2018 kunnen inwoners van Ermelo een gratis beweegadvies op maat krijgen bij het beweegloket.

 • Gemeente Ermelo faciliteert elektrisch fietsen met vier oplaadpunten

  [(16-05-2018) - (27-06-2018)]

  De elektrische fiets wint aan populariteit. Ook in Ermelo zien we steeds meer inwoners en bezoekers op elektrische fietsen. Om deze fietsers te faciliteren plaatste de gemeente deze week op drie locaties in het dorp Ecotap oplaadpalen. De laadpaal op het Raadhuisplein werd door de wethouder Duurzaamheid Leo van der Velden dinsdagavond officieel in gebruik genomen.

 • Gemeenten Noord-Veluwe zijn campagne ‘Wij durven te delen’ gestart

  [(15-05-2018) - (27-06-2018)]

  Maandag 14 mei is de regionale campagne ’Wij durven te delen’ van start gegaan. Deze campagne van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten is gericht op iedereen die met kinderen te maken heeft. Bijvoorbeeld ouders, opvoeders, leraren, maar ook mensen die bij verenigingen of organisaties werken. De campagne duurt twee weken en heeft als doel mensen te stimuleren om signalen en zorgen over een kind met elkaar te delen. 

 • Verontreiniging en asbest aangetroffen bij voormalige vuilstort “De Zanderij”

  [(09-05-2018) - (30-06-2018)]

  De gemeente heeft  recent verkennend onderzoek laten uitvoeren in het gebied van de voormalige vuilstortplaats “De Zanderij”. Dit in verband met de mogelijke ontwikkelingen in het gebied.
  De eerste resultaten van het onderzoek geven aan, dat op een gedeelte van het terrein sprake is van bodemverontreiniging met onder andere asbest.  Het college van burgemeester en wethouders is hiervan gisteren, dinsdag 8 mei, op de hoogte gesteld en heeft de nodige maatregelen getroffen.

 • Iedereen doet mee

  [(03-05-2018) - (30-06-2018)]

  Ermelo - De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld langdurig werkelozen, mensen met een taalachterstand, mensen met een beperking of mensen met een bijstandsuitkering, maximaal meedoen in de maatschappij.  Dit is één van de actiepunten binnen het thema “Iedereen doet mee” uit de sportvisie  “Heel Ermelo Beweegt 2017”.  Het deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten kan helpen meer en weer aansluiting te vinden bij de maatschappij en bij het vinden van een baan of vrijwilligerswerk. Bovendien helpt het bij het maken van  sociale contacten buiten de deur. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om het in de Kadernota 2019 opgenomen bedrag van € 25.000,00 beschikbaar te stellen.

 • Opschorting last onder dwangsom Tomassen Duck-To B.V.

  [(03-05-2018) - (30-06-2018)]

  Ermelo - Het college van B&W heeft besloten de aanvraag voor de revisievergunning van Tomassen Duck-to B.V. in behandeling te nemen omdat deze ontvankelijk (compleet) is. Daarnaast heeft het college ingestemd met het verzoek tot opschorting van de begunstigings-termijn in de last onder dwangsom. Dit is de termijn die het bedrijf is gegund om de overtreding te beëindigen zonder dat dwangsommen worden verbeurd. Het college heeft hiertoe besloten  aangezien er sprake is van een ontvankelijke aanvraag en daarmee concreet zicht is op legalisatie.

 • Gemeente Ermelo en UWOON vragen Raad van State uitspraak bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje gedeeltelijk te herzien

  [(01-05-2018) - (30-06-2018)]

  ERMELO – Op 25 april heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het ingestelde beroep inzake het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje. Het overgrote deel van de bezwaren van de omwonenden is door de rechter ongegrond verklaard. Dit gaat onder andere over parkeren en stedenbouwkundige bezwaren. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat het bestemmingsplan voor het hele plangebied nu onherroepelijk is met uitzondering van de locatie van het oude schoolgebouw “De Wegwijzer”. De rechter heeft aangegeven dat de gemeente voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan zou moeten vaststellen. Dit in verband met de Wet Natuurbescherming.

 • Proef “Ik doe groente- en fruitafval gewoon apart!” succesvol verlopen

  [(19-04-2018) - (31-05-2018)]

  Ermelo – De gemeente Ermelo heeft met zo’n 100 huishoudens uit wijk West de proef ‘Ik doe GF gewoon apart!’ uitgevoerd. De proef had als doel de gescheiden inzameling van groente- en fruitafval te verhogen, het groente- en fruitafval hoogwaardig te verwerken en zo grondstoffen, geld en milieu te besparen. Er is in drie maanden ruim 3.500 kilo groente- en fruitafval bij de deelnemers opgehaald.

 • Startsein gegeven voor transformatie recreatiecluster Horst

  [(17-04-2018) - (31-05-2018)]

  Gisteravond is op een informatieavond met bewoners, parkondernemers, huisjeseigenaren en omwonenden het startsein gegeven om samen te werken aan een omgevingsvisie voor het gebied ‘recreatiecluster Horst’. Het recreatiecluster Horst maakt onderdeel uit van het project Vitale Vakantieparken.

 • Bibliotheek mogelijk definitief in gemeentehuis

  [(12-04-2018) - (31-05-2018)]

  Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de bibliotheek definitief in het gemeentehuis te behouden. Onder voorwaarden blijkt dit mogelijk. Velen vinden dat de bibliotheek op zijn, nu nog tijdelijke, plek in het gemeentehuis prima zit en dat er hierdoor duidelijk meer reuring is in zowel de publiekshal als in de bibliotheek. 

 • Eerste stap naar energiezuinig en duurzaam gemeentehuis

  [(12-04-2018) - (31-05-2018)]

  Van Panhuis Bouw vervangt kozijnen en beglazing.

  De eerste opdracht voor de herinrichting en verduurzaming van het gemeentehuis in Ermelo is gegund aan het Ermelose bedrijf Van Panhuis Bouw. Zij gaan de kozijnen en beglazing van het gemeentehuis vervangen. Na een uitvraag bij zes lokale/regionale en landelijke ondernemingen kwam Van Panhuis Bouw als beste uit de bus.

 • Kadernota 2019

  [(12-04-2018) - (31-05-2018)]

  Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota 2019 opgesteld en aangeboden aan de raad. Op basis van deze kadernota heeft de raad de mogelijkheid om de financiële kaders te bepalen en deze mee te geven aan het college van burgemeester & wethouders bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2019-2022.

 • Proef met thuisbezorging van reisdocument en rijbewijs

  [(12-04-2018) - (31-05-2018)]

  Ermelo – De gemeente Ermelo start met een proef om paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te laten bezorgen. De reisdocumenten en rijbewijzen kunnen tegen een vergoeding in het hele land bezorgd worden. De gemeente Ermelo wil hiermee haar dienstverlening voor inwoners verder verbeteren.

 • Convenant wijkgericht werken ondertekend in nieuwe spreekuurlocatie Sociaal Team

  [(09-04-2018) - (31-05-2018)]

  Op 29 maart heeft (demissionair) wethouder Laurens Klappe, samen met vertegenwoordigers van Welzijn Ermelo, MEE Veluwe, Zorggroep Noord West Veluwe, Icare, UWOON, politie en GGZ Centraal, zijn handtekening gezet onder het convenant wijkgericht werken Ermelo. Met de onderlinge samenwerking zijn goede ervaringen opgedaan. Het convenant biedt een basis om met ketenpartners voor een langere periode samen te werken op maatschappelijk gebied.

 • Samenwerken aan een toekomstbestendig Oranjepark

  [(29-03-2018) - (30-04-2018)]

  Ermelo - Afgelopen maandag 26 maart hebben Margreeth Kasper de Kroon, Raad van Bestuur Zorggroep Noordwest-Veluwe en wethouder Jan van den Bosch, gemeente Ermelo hun handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst rond het project Oranjepark. Daarin spreken beide partijen af om de komende tijd op het (voormalige) Rehoboth/Dillenburgterrein samen te werken aan een sterk woonzorggebied waarin jong en oud, vitaal en kwetsbaar, alleenwonenden en gezinnen samen leven en naar elkaar omkijken.

 • Pilot verruiming openingstijden horecaterrassen in zomerseizoen

  [(21-03-2018) - (30-04-2018)]

  Ermelo – De gemeente Ermelo gaat bij wijze van proef de sluitingstijden van de terrassen in het centrum van Ermelo verruimen van 0.00 uur naar 01.00 uur. Deze verruiming geldt voor de vrijdagavond en zaterdagavond in de periode van 1 april 2018 tot 31 oktober 2018. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het verzoek van de Ermelose horecaondernemers om de sluitingstijden van de terrassen beter aan te laten sluiten bij de sluitingstijd van hun horecabedrijf. 

 • Gemeente Ermelo zegt ‘ja’ tegen Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

  [(20-03-2018) - (31-05-2018)]

  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om gezamenlijk met de provincie Gelderland en 10 andere Veluwse gemeenten de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken op te richten. Met de Ontwikkelingsmaatschappij willen we verouderde en slecht onderhouden vakantieparken aanpakken en ondernemers steunen die hun park willen vernieuwen.

 • Nieuwe baan voor wethouder Jan van den Bosch

  [(15-03-2018) - (30-04-2018)]

  ERMELO – CDA-wethouder Jan van den Bosch heeft een nieuwe baan. Met ingang van 1 juni treedt hij als senior adviseur in dienst bij de Antea Group, een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau. Jan van den Bosch kijkt met enthousiasme en vertrouwen uit naar deze nieuwe uitdaging.

 • Persbericht namens de raad van Ermelo

  [(12-03-2018) - (22-03-2018)]

  De gemeenteraad van Ermelo vindt het belangrijk dat mensen weten hoe de gemeente werkt en waarom het belangrijk is om te gaan stemmen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Deze week ontvangt de gemeenteraad daarom leerlingen uit groep 8 van zes verschillende basisscholen in Ermelo.

 • Gemeente Ermelo start met pilot warmtescans in Ermelo West

  [(22-02-2018) - (31-03-2018)]

  In februari/maart ontvangen ruim 540 huizen in Ermelo West een gratis warmtescan van hun woning. Dit is een infraroodfoto die een beeld geeft van het warmteverlies van de woning. De foto geeft een indruk of de woning goed of minder goed is geïsoleerd. De gemeente Ermelo start met deze pilot om huiseigenaren en huurders te helpen met het energiezuiniger maken van hun woning.

 • Maatwerkwoningen in Ermelo

  [(15-02-2018) - (31-03-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari besloten om minimaal twee maatwerkwoningen te realiseren in Ermelo, zo mogelijk voor 1 juli 2018. Een maatwerkwoning is een eenpersoons vrijstaande woning op een rustige locatie. De woning is bestemd voor personen die moeite hebben om in een reguliere woning  of in een zorginstelling te wonen, omdat zij hun gedrag niet altijd goed kunnen aanpassen aan de omgeving.

 • Gemeente Ermelo sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en gaat door met Schoon Belonen

  [(15-02-2018) - (31-03-2018)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 13 februari besloten om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Ook is er besloten om door te gaan met het project Schoon Belonen. De gemeente Ermelo vindt het belangrijk om mee te werken aan een schoner en gezonder milieu. Beide initiatieven zijn zeer succesvol in de bestrijding van zwerfafval. Ze dragen bij aan een duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

 • Leerlingen Julianaschool “inspecteren” gemeentehuis Ermelo op duurzaamheid

  [(15-02-2018) - (20-02-2018)]

  Het gemeentehuis van Ermelo gaat renoveren en verduurzamen. Een mooie kans voor de leerlingen van groep 7 van de Julianaschool om mee te denken over hoe de gemeente dit het beste kan doen. Maandag 19 februari nemen de kinderen het gemeentehuis onder de loep. De “inspectie” van het gemeentehuis  maakt onderdeel uit van één van de lessen uit de leerlijn Wijzer Duurzaam Onderwijs die door 't Pakhuis en Julianaschool wordt ontwikkeld.

 • Samen voor een sterke Veluwe

  [(15-02-2018) - (31-03-2018)]

  Samenwerkingsovereenkomst bindt 30 Veluwse partners aan gezamenlijke ambities.

 • Stemlijsten gemeenteraadsverkiezingen Ermelo bekend

  [(12-02-2018) - (22-03-2018)]

  ERMELO – Vanmiddag, vrijdag 9 februari, om 16.00 uur zijn de stemlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Ermelo tijdens een vergadering van het centraal stembureau gecontroleerd op geldigheid. Dit heeft geleid tot definitieve vaststelling van deelnemende partijen en verkiesbare personen tijdens de verkiezingen van woensdag 21 maart. Op deze dag mogen Ermeloërs van 18 jaar en ouder naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Door te stemmen bepaal je mee wie Ermelo de komende 4 jaar bestuurt.

 • Gunstige politiecijfers over 2017 voor Ermelo

  [(08-02-2018) - (31-03-2018)]

  ERMELO – De gemeente Ermelo kan op basis van de politiecijfers van 2017 terugkijken op een gunstig jaar. Over de hele linie daalde de criminaliteit in Ermelo met 23% ten opzichte van 2016. Opvallende uitschieters waren hierbij de daling van het aantal inbraken, zowel in woningen (-42%) als in bedrijven en instellingen (-51%).

 • Persbericht namens de raad van Ermelo

  [(30-01-2018) - (02-02-2018)]

  De voltallige gemeenteraad van Ermelo is van mening dat het niet mogelijk is om het bestemmingsplan De Driehoek op dit moment vast te stellen.

 • College van B en W in hoger beroep inzake Prins Hendriklaan

  [(18-01-2018) - (28-02-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland inzake de openstelling van de Prins Hendriklaan. Het college is van mening dat de weg open moet zijn voor doorgaand verkeer, omdat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen redenen zijn om deze af te sluiten. De Prins Hendriklaan is aangelegd als doorgaande weg en dient vanuit deze primaire functie ook zo gebruikt te kunnen worden.

 • Extra milieuprocedure leidt tot vertraging plannen strand Horst

  [(18-01-2018) - (28-02-2018)]

  ERMELO - In verband met een onvoorziene milieueffectprocedure (m.e.r.) voor Strand Horst is de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan Strand Horst uitgesteld met zes tot negen maanden. N.a.v. ingediende zienswijzen is de gemeente tot de conclusie gekomen dat er alsnog een passende beoordeling in het kader van de Wet Natuurbescherming moet plaatsvinden.

 • Gemeente Ermelo onderzoekt mogelijkheden aardgasvrij wonen

  [(18-01-2018) - (28-02-2018)]

  ERMELO – Ermelo wil in 2030 energieneutraal zijn en alleen gebruik maken van energie die duurzaam is opgewekt. Om dit doel te bereiken en om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen is het nodig dat bestaande woningen en nieuwbouw overgaan van aardgas naar duurzame verwarming en elektrisch koken. Het college van burgemeester en wethouders laat daarom onderzoek uitvoeren naar hoe deze warmtetransitie kan worden vormgegeven.

 • Tijdelijke verlaging eigen bijdrage Wmo

  [(18-01-2018) - (28-02-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot een verlaging van de eigen bijdrage Wmo. Zo wil men o.a. het nominale deel verlagen naar € 10,00 per vier weken i.p.v. de door de staatssecretaris voorgestelde € 17,60 en geen eigen bijdrage meer voor dagbesteding te berekenen.

 • Nieuwe samenwerking Noord-Veluwse gemeenten

  [(17-01-2018) - (28-02-2018)]

  De samenleving is een netwerk. De gemeenten op de Noord-Veluwe willen hierop aansluiten om inhoudelijke resultaten te kunnen boeken voor hun inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom is de gemeenschappelijke regeling Regio Noord-Veluwe (RNV) overgegaan naar de netwerkorganisatie Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). Namens zeven colleges van burgemeesters en wethouders, ondertekenden de burgemeesters en gemeentesecretarissen op dinsdag 9 januari 2018 de meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe.

 • Onderzoek naar behoefte tijdelijke huisvesting in Ermelo

  [(11-01-2018) - (28-02-2018)]

  ERMELO - De gemeente heeft recent een onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan tijdelijke huisvesting in Ermelo. Daaruit is naar voren gekomen dat deze behoefte vooral ligt bij jonge starters met een laag inkomen (250-500), jongeren met een zorgvraag en mensen die vanuit een zorginstelling willen doorstromen naar een gewone woning (>60) en mensen met  een  dringende woonvraag (circa 300). Naar verwachting komen er eind 2018 ruim 40 tijdelijke woningen voor spoedzoekers beschikbaar op de locatie van het Henriëtte van Heemstrahuis.

 • Analyse woningbouwprogramma

  [(11-01-2018) - (28-02-2018)]

  Meer woningen in de planning,  maar afwijkingen in de verhouding huur/koop en prijsklassen.

 • Prins Hendriklaan voorlopig nog niet open

  [(28-12-2017) - (31-01-2018)]

  Het college van burgemeester en wethouders heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland inzake het verkeersbesluit Prins Hendriklaan, Maximalaan en Alexanderlaan. Met dit besluit heeft de rechter bepaald dat het besluit om de weg weer open te stellen nu nog niet voldoende is onderbouwd en dat de Prins Hendriklaan dus voorlopig nog niet opengesteld mag worden.

 • Tactisch plan Sport als antwoord op ‘hoe-vraag’ sportvisie

  [(14-12-2017) - (11-01-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week positief besloten over het tactisch plan Sport “Heel Ermelo Beweegt 2017-2021”. Dit plan bevat een uitwerking van de sportvisie van Ermelo en geeft antwoord op ‘hoe’ we invulling willen gaan geven aan die sportvisie. Het tactisch plan laat zien dat sport als een middel kan worden ingezet binnen onder andere het gezondheidsbeleid en het sociaal domein en beschrijft de activiteiten die de komende jaren nodig zijn om de gewenste effecten per beleidsterrein te realiseren.

 • Gemeente gaat samen met buurtvereniging Speuld plan voor tweezijdig fietspad Speuld uitwerken

  [(14-12-2017) - (18-01-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een plan voor een tweezijdig fietspad in Speuld uit te werken. Dit plan moet een veilige fietsverbinding langs de Garderenseweg tot aan de rotonde met de N302 opleveren.

 • Werkzaamheden in het bos achter camping De Haeghehorst

  [(14-12-2017) - (18-01-2018)]

  ERMELO - Op 18 december start de gemeente in het bos achter camping De Haeghehorst aan de Fazantlaan met het verwijderen van bomen en struikgewas. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de uitbreiding van de camping, waarover in het voorjaar van 2017 door de gemeenteraad is besloten. De boswerkzaamheden kunnen gepaard gaan met enige hinder en overlast. Uit veiligheidsoverwegingen worden gedeelten van het bos afgezet.

 • Energie opwekken via de daken Ermelose scholen

  [(14-12-2017) - (28-02-2018)]

  ERMELO- Inwoners die graag duurzame energie willen opwekken maar daarvoor geen mogelijkheid hebben doordat hun dak niet geschikt is voor zonnepanelen, kunnen nu terecht bij de Energiecoöperatie Veluwe-Energie en meedoen aan het project “Zon op Ermelose scholen”.  Begin van dit jaar is dit besluit genomen door het College van Burgemeester en Wethouders en nu zal er een overeenkomst worden getekend tussen Veluwe-Energie, stichting VPCO en de gemeente voor het opstalrecht.

 • College van B&W doet voorstel voor onderhoudsmaatregelen in de openbare ruimte

  [(14-12-2017) - (18-01-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad een voorstel doen voor een aantal maatregelen ten behoeve van het onderhoud in de openbare ruimte. Dit in antwoord op een aangenomen raadsmotie van begin november. Deze maatregelen gaan over het verwijderen van onkruid, het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, het optimaliseren van wegmarkeringen, bomenonderhoud en onderhoud van hondenfaciliteiten.

 • Opties voor fietspaden Schaapsdijk – Zeeweg naar de raad

  [(14-12-2017) - (18-01-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om een aantal opties voor fietspaden in het buurtschap Horst & Telgt nader te laten uitwerken. De gemeente stelt voor om voor de Schaapsdijk twee varianten te laten uitwerken en voor de Zeeweg te kiezen voor een vrijliggend fietspad langs de zuidzijde.

 • Voorstel voor financiële compensatie chronisch zieken en mensen met een beperking

  [(30-11-2017) - (31-01-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders gaat de raad voorstellen de ‘Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en mensen met een beperking Ermelo 2017’ vast te stellen. Deze regeling moet mensen met een lager inkomen en structureel gebruik van eigen risico door een chronische ziekte of beperking compenseren in hun hoge zorgkosten.

 • Subsidiebeleidskader Ermelo 2018-2022 naar de raad

  [(30-11-2017) - (31-01-2018)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Subsidiebeleidskader Ermelo 2018-2022 en zal de gemeenteraad voorstellen dit beleidskader vast te stellen. Het subsidiebeleidskader geeft een antwoord op de vraag hoe de gemeente Ermelo het middel ‘subsidies’ het beste in kan zetten in de veranderende maatschappij.

 • Vaststelling projectplan voor nieuwbouw Calluna

  [(30-11-2017) - (31-01-2018)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft het projectplan voor de nieuwbouw van het nieuwe sportcomplex vastgesteld. In het projectplan zijn de concrete vervolgstappen opgenomen die zullen leiden tot start van de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2019 en opening van het nieuwe sportcentrum in het 3e kwartaal van 2020.

 • Ontwikkeling woningbouwlocatie De Driesprong door BEMOG Projektontwikkeling B.V.

  [(16-11-2017) - (31-12-2017)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten  akkoord te gaan met een aanbod van Bemog Projektontwikkeling B.V. uit Zwolle voor De Driesprong. Het gaat hier om  een nieuwbouwwijk van  70 woningen in het gebied tussen de Hamburgerweg, Van Strijlandweg, Oude Telgterweg en Heidelaan.

 • Sportverkiezing 2018

  [(16-11-2017) - (31-12-2017)]

  Nomineer jouw favoriete sporttopper!

  Op zaterdag 3 februari 2018 organiseert Heel Ermelo Beweegt in samenwerking met Ermelo van Nu de Sportverkiezing 2018. Wethouder Laurens Klappe en presentator Hans van Zetten maken op deze feestelijke avond in De Dialoog in het gemeentehuis bekend welke sportman/vrouw/ploeg in het afgelopen jaar de beste sportieve prestatie heeft geleverd. Ook wordt dan duidelijk wie zich een jaar lang sporttalent, sportvrijwilliger en de beste sporter met een beperking mag noemen. Naast deze zes categorieën zijn er ook speciale vermeldingen voor de beste Sport & Beweeginitiatieven met een maatschappelijke impact.

 • Laat u raken en ervaar wat geweld doet met een kind

  [(14-11-2017) - (17-11-2017)]

  ERMELO – In de week tegen kindermishandeling organiseert de gemeente Ermelo in samenwerking met Moviera en Sociaal Team Ermelo en het Centrum voor Jeugd en Gezin een Virtual Reality activiteit. Door het opzetten van een Virtual Reality bril ervaart men op een unieke, maar confronterende, manier wat geweld doet met een kind. Deze activiteit vindt plaats op donderdag 16 november van 09.00 - 12.00 uur in de foyer van het gemeentehuis in Ermelo.

 • Bestemmingsplan De Driehoek richting vaststelling

  [(03-11-2017) - (01-12-2017)]

  ERMELO –Van 18 mei tot en met 28 juni heeft het ontwerpbestemmingsplan De Driehoek ter inzage gelegen. Op dit bestemmingsplan zijn 36 zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn beoordeeld en van een reactie voorzien. Naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve is het bestemmingsplan gewijzigd. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het bestemmingsplan De Driehoek ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

 • Gewijzigd masterplan voor nieuwbouw van (zorg)woningen en voorzieningen

  [(03-11-2017) - (01-12-2017)]

  ERMELO – Naar aanleiding van de bespreking van het masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark in de commissie Ruimte eind september, heeft Zorggroep Noordwest-Veluwe het plan aangepast en heeft het college van burgemeester en wethouders hier een positief besluit over genomen. De wijzigingen houden o.a. in dat de bouwhoogte van het gebouw in de hoek Dennenlaan/Julianalaan naar beneden is gebracht en er aanpassingen zijn gedaan in het woningbouwprogramma. Er zullen nu meer grondgebonden woningen gebouwd worden en er komen meer woningen in het middeldure segment. Dit past beter in het totale gewenste woningbouwprogramma van de gemeente.

 • “Samenwerking met partners en burgerparticipatie is de toekomst”

  [(26-10-2017) - (30-11-2017)]

  ERMELO – De afgelopen maanden heeft de gemeente Ermelo een onderzoek laten uitvoeren naar hoe onze gemeente invulling geeft aan het begrip ‘netwerkgemeente’. Een netwerkgemeente is een gemeente die onderdeel is van het maatschappelijk proces. Dat betekent dat de gemeente meer verwacht van en overlaat aan inwoners en bedrijven zelf.  Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek  is dat de wil om te veranderen en beter aan te sluiten bij de samenleving er zeker is, maar we zijn nog wel zoekende.  Samenwerken met verschillende partners en burgerparticipatie is de toekomst: de gemeente Ermelo leert hier steeds beter op in te spelen.

 • Uitvoeringsplannen voor armoedebestrijding vastgesteld

  [(26-10-2017) - (30-11-2017)]

  ERMELO - Deze week heeft het College van Burgemeester en Wethouders de uitvoeringsplannen armoedebestrijding vastgesteld. In oktober vorig jaar heeft de gemeenteraad het beleidsplan armoedebestrijding al vastgesteld, waarvan nu de uitwerking is gemaakt. In de uitvoeringsplannen zijn bestaande regelingen verruimd en nieuwe toegevoegd. Mensen met een laag inkomen komen eerder in aanmerking voor een extra bijdrage.

 • Extra geld voor uitgifte van startersleningen in 2018-2021

  [(26-10-2017) - (30-11-2017)]

  ERMELO - Op basis van een raadsvoorstel eerder dit jaar, heeft het college van burgemeester en wethouders deze week positief geadviseerd om de verordening voor startersleningen aan te passen en een bedrag van € 375.000,00 op te nemen in de begroting van 2018 hiervoor. Met dit geld wordt het dan mogelijk om vier jaar lang jaarlijks startersleningen tot een bedrag van € 300.000,00 per jaar uit te geven die beginnende kopers op de woningmarkt moet helpen om een woning te kopen.

 • Onderzoek Jeugdhulp en Wmo laat positieve resultaten zien

  [(26-10-2017) - (30-11-2017)]

  ERMELO – In opdracht van de gemeente Ermelo is door onderzoeksbureau BMC een cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo uitgevoerd. Jongeren en ouders die mee hebben gedaan aan het onderzoek geven aan dat zij goed weten waar ze terecht kunnen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. Ook respondenten die een beroep doen op voorzieningen vanuit de Wmo weten goed hun weg te vinden. De meerderheid van deze groep is erg positief over de zorg of hulp die zij hebben ontvangen.

 • Ermelo West start met proefproject “Ik doe GF gewoon apart!”

  [(10-10-2017) - (30-11-2017)]

  ERMELO - Samen met zo’n 100 huishoudens uit wijk West in Ermelo wordt de proef ‘Ik doe GF gewoon apart!’ gehouden. De proef met groente- en fruitafval heeft als doel om de gescheiden inzameling van groente- en fruitafval te verhogen, het groente- en fruitafval hoogwaardig te verwerken en zo grondstoffen, geld en milieu te besparen. De proef wordt in de maanden oktober, november en december 2017 uitgevoerd.

 • Programmabegroting 2018 – 2021

  [(05-10-2017) - (30-11-2017)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de Programmabegroting 2018-2021 vastgesteld. Vóór 15 november 2017 moet de Programmabegroting 2018-2021 door de raad zijn vastgesteld én zijn aangeboden aan de provincie Gelderland en het CBS.

 • Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking in Ermelo

  [(28-09-2017) - (31-10-2017)]

  ERMELO - Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders de rapportage “Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking” vastgesteld. Met deze rapportage kan een start gemaakt worden met projecten op het gebied van windenergie, zonneparken en biomassa. Deze opwek van duurzame energie in Ermelo is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de ambitie van de gemeente Ermelo om in 2030 energieneutraal te zijn.

 • Nieuwe groenvisie voor gemeente Ermelo

  [(28-09-2017) - (31-10-2017)]

  ERMELO - Deze week is de nieuw opgestelde groenvisie van de gemeente Ermelo door het college van burgemeester en wethouders positief ontvangen. Deze visie beschrijft voor de komende 10 jaar hoe er wordt omgegaan met alle vormen van groen en bijbehorende facetten binnen de grenzen van onze gemeente. De groenvisie is tot stand gekomen door een interactieve aanpak met inwoners, organisaties, experts en raadsleden, waardoor een breed gedragen pallet aan belangrijke onderwerpen kon worden meegenomen.

 • Ermelo gaat voor glasvezel in buitengebied

  [(14-09-2017) - (31-10-2017)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met de ondertekening van het convenant Glasvezel Buitengebied Noord- en Oost-Veluwe door de gemeente Ermelo. Met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Ermelo wordt de digitale bereikbaarheid, met in het bijzonder dus ook die van recreatieterreinen, sterk verbeterd. Dit is ook één van de speerpunten van dit college.

 • Concrete maatregelen voor parkeerproblemen op zeven locaties

  [(14-09-2017) - (31-10-2017)]

  ERMELO – De gemeente Ermelo gaat op zeven locaties in Ermelo aan de slag met concrete maatregelen om parkeerproblemen op te lossen. Dit kan zijn door het creëren van extra parkeerplaatsen, maar ook door het wijzigen van de bestaande parkeersituatie, waardoor het probleem wordt verholpen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

 • Unieke rotonde voor N302 in één weekend gelegd

  [(14-09-2017) - (30-09-2017)]

  ERMELO - In het weekend van 23-24 september wordt de N302 - op de aansluiting van De Beek (KNHS) – voorzien van een vrij unieke rotonde . Deze rotonde wordt namelijk in één weekend gerealiseerd en bestaat in zijn geheel uit betonnen elementen, met asfalt op de toeleidende wegen.

 • Bestemmingsplan De Driesprong ter vaststelling naar gemeenteraad

  [(07-09-2017) - (31-10-2017)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag besloten het bestemmingsplan De Driesprong ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit bestemmingsplan is de basis voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met maximaal 73 woningen. Het gaat hier om het gebied tussen de Hamburgerweg, Van Strijlandweg, Oude Telgterweg en Heidelaan.

 • Masterplan voor nieuwbouw van (zorg)woningen en voorzieningen

  [(07-09-2017) - (31-10-2017)]

  ERMELO – Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van het masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark. Dit plan vormt de basis voor de ontwikkeling van woningen op de terreinen. Het  plan biedt een kader voor de ontwikkeling van een zorgcomplex voor zestig 24-uurs zorgwoningen en een woongebied voor verschillende doelgroepen (sociale huur, goedkope, middeldure en dure koop- en huurwoningen) op het Dillenburgterrein. Zorgen voor elkaar staat centraal bij de ontwikkeling van dit gebied.

 • Verlenging gezamenlijke regiomarketing door Visit Veluwe

  [(31-08-2017) - (30-09-2017)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om de gemeenschappelijke regiomarketing Veluwe - door met Visit Veluwe - te continueren en hier extra financiële middelen voor beschikbaar te stellen.  Dit betekent dat er een samenwerkingsverband wordt aangegaan voor 4 jaar (2018-2021), waarbij de marketingactiviteiten die gericht zijn op het promoten van de Veluwe worden geïntensiveerd.

 • Ondernemers binnenkort aan de slag met concrete plannen

  [(31-08-2017) - (30-09-2017)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor Strand Horst. Het bestemmingsplan maakt gewenste toekomstige ontwikkelingen van ondernemers planologisch mogelijk. De ondernemers kunnen binnenkort hun wensen om gaan zetten naar concrete plannen. Met de nieuwe ontwikkelingen wordt het recreatiegebied aantrekkelijker en  kunnen er gedurende het gehele jaar activiteiten aangeboden worden. Ook voor de strandgasten blijft het gebied interessant en ontstaat er een meer gevarieerd aanbod.

 • Aanpak bedrijventerrein moet leiden tot verkeersveilig, vitaal en duurzaam Kerkdennen

  [(31-08-2017) - (30-09-2017)]

  ERMELO – Op 29 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders besloten over de notitie ‘Uitwerking Verkleuring Kerkdennen’, waarin het toekomstig wensbeeld van het bedrijventerrein nader wordt uitgewerkt. Drie pijlers vormen hierbij de basis: verkeersveiligheid, vitaliteit (revitalisering) en duurzaamheid (energie en arbeid).

 • Verordening sociale woningbouw tegen (groter) tekort sociale huurwoningen

  [(31-08-2017) - (30-09-2017)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om naar aanleiding van het project De Driesprong een Verordening sociale woningbouw aan de gemeenteraad voor te leggen. Uit een analyse is gebleken dat we als Ermelo weliswaar goed op schema liggen met het aantal nieuw te bouwen woningen in Ermelo, echter het aantal sociale huurwoningen is hierbij lager dan wenselijk. Ook in toekomstige plannen valt het aandeel sociale huur lager uit dan beoogd. Met een verordening is het mogelijk om in een bestemmingsplan te bepalen dat er voor deze doelgroep een gegarandeerd aantal woningen wordt gebouwd.

 • Persverklaring n.a.v. publicatie in Financieel Dagblad

  [(30-08-2017) - (15-10-2017)]

  Naar aanleiding van de publicatie in het Financieel Dagblad op woensdag 30 augustus, laat de gemeente Ermelo het volgende weten:

 • Gezamenlijke persverklaring gemeenten Ermelo, Harderwijk en Nunspeet inzake vliegroutes Lelystad

  [(29-08-2017) - (19-10-2017)]

  De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Nunspeet hebben kennis genomen van de alternatieve plannen zoals voorgesteld door vliegveld Teuge. De colleges hebben begrip voor de inzet van actie Teuge. De colleges stellen echter vast dat ook de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Nunspeet gelegen op de West Veluwe een belangrijke toeristische bestemming vormen met vele campings en fraaie natuurgebieden. Het verleggen van de laagvliegroutes naar de West Veluwe is om die reden niet wenselijk. Daar komt bij dat er opnieuw discussie kan ontstaan met de vliegbewegingen van defensie en de helikopterlandingsplaats Beekhuizerzand.

 • Uitbreiding blauwe zone parkeren Markt

  [(24-08-2017) - (30-09-2017)]

  ERMELO – Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het advies om de parkeerschijfzone (blauwe zone) aan de Markt uit te breiden. Dit verlaagt de parkeerdruk rondom de Markt in het centrum. Bezoekers van het centrum wordt hiermee voldoende mogelijkheid geboden om in de directe nabijheid van de voorzieningen in het centrum te parkeren.

 • Definitief besluit sportaccommodatie Calluna

  [(06-07-2017) - (31-08-2017)]

  ERMELO – Met grote meerderheid van stemmen heeft de gemeenteraad woensdag 5 juli 2017  besloten tot de bouw van een nieuw zwembad en sporthal op de locatie de Zanderij. Na een lang en zorgvuldig besluitvormingsproces is er nu een definitief besluit genomen. Gekozen is voor een zwembad met een uitgebreide recreatieve functie (basisvariant met 1,5 pluspakket) en een sporthal met een pluspakket dat ook geschikt is voor de turnsport.

 • Gemeenteraad positief over herbenoeming burgemeester Baars

  [(05-07-2017) - (31-08-2017)]

  Op 5 juli heeft de gemeenteraad van Ermelo besloten om André Baars aan te bevelen voor herbenoeming van zijn tweede termijn als burgemeester van de gemeente Ermelo. Dit gebeurde, zoals procedureel is voorgeschreven, in een besloten raadsvergadering.

 • Gemeente start met vervanging openbare verlichting

  [(03-07-2017) - (07-07-2017)]

  ERMELO – Om de energiekosten te verlagen heeft het college besloten om de openbare verlichting in Ermelo te verduurzamen. Daarom wordt alle verouderde verlichting vervangen door LED-verlichting. Het gaat om 3.400 van de in totaal 4.900 lantaarnpalen in Ermelo. Dat is ongeveer 75% van de openbare straatverlichting. Omdat de lantaarnpalen zelf nog in goede staat zijn wordt alleen het armatuur (het armatuur is het lichtpunt en is het bovenste deel van de lantaarnpaal) vervangen. Het gehele project bestaat uit twee fasen. De eerste fase is een proefproject en de tweede fase is de grootschalige vervanging.

 • Knieblessure na onfortuinlijke val voor burgemeester Baars

  [(15-06-2017) - (31-07-2017)]

  ERMELO - Afgelopen dinsdag, 13 juni, heeft burgemeester Baars een knieblessure opgelopen waaraan hij gisteren is geopereerd. De burgemeester maakte dinsdag een onfortuinlijke val toen hij struikelde op een afstapje. Zijn operatie is voorspoedig verlopen en de komende tijd zal hij moeten revalideren.

 • Positie op Misdaadmeter verklaarbaar maar niet representatief

  [(08-06-2017) - (31-07-2017)]

  ERMELO - Meer dan de helft van de mishandelingen in 2016 in Ermelo vond plaats in zorginstellingen. Tel daarbij op dat het delict ‘’mishandeling’’ de zwaarste wegingsfactor heeft bij de AD Misdaadmeter en de stijging op deze landelijke criminaliteitslijst is een feit. En dat terwijl de criminaliteit nauwelijks gestegen is in Ermelo, slechts 3% ten opzichte van vorig jaar.

 • College biedt jaarstukken 2016 aan Gemeenteraad aan

  [(01-06-2017) - (31-07-2017)]

  ERMELO – Binnenkort biedt het college van burgemeester en wethouders de jaarstukken 2016 aan de gemeenteraad van Ermelo aan. De opdrachten die het college in de begroting van 2016 heeft meegekregen zijn grotendeels uitgevoerd. Een aantal zaken loopt echter nog door in 2017.

 • Wethouder opent nieuwe fontein op Raadhuisplein

  [(01-06-2017) - (31-07-2017)]

  ERMELO - Op donderdagochtend 8 juni zal wethouder Jan van den Bosch de nieuwe fontein op het Raadhuisplein officieel openen. Dit waterkunstwerk bestaande uit twee grote fonteinen en acht zogenaamde ‘bedriegertjes’ maakt onderdeel uit van de nieuwe inrichting van de Stationsstraat en Raadhuisplein en wordt gefinancierd uit een restbudget van het Centrumplan.

 • Financieel kader voor 2018 opgesteld in Kadernota

  [(01-06-2017) - (31-07-2017)]

  ERMELO - Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 2018 opgesteld. In deze nota staan alle voornemens voor 2018 en verder, zodat een goede afweging gemaakt kan worden hoeveel geld er aan elk voornemen uitgegeven mag worden en hoe dat financieel gedekt kan worden. De Kadernota 2018 is nodig om de meerjarenbegroting 2018-2021 op te kunnen stellen. 

 • Advies voor duurzame nieuwbouw Calluna

  [(24-05-2017) - (30-06-2017)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft een advies aan de gemeenteraad uitgebracht over de toekomst van sportaccommodatie Calluna. Voorstel is om niet te gaan renoveren maar een nieuw zwembad en sporthal te bouwen op de locatie De Zanderij. Bij deze nieuwbouw wordt uitgegaan van een zogenaamd sport- en doelgroepenbad (basisvariant) en een sporthal met een pluspakket dat ook geschikt is voor de turnsport. Bij de nieuwbouw zal worden geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen wat een energieneutrale accommodatie zal opleveren.

 • Ermelo krijgt compensatie voor hoge uitgaven jeugdzorg

  [(24-05-2017) - (30-06-2017)]

  ERMELO - De gemeente Ermelo krijgt voor 2017 een compensatie van ruim 2,2 miljoen euro op de uitgaven voor jeugdzorg. Dit is het resultaat van onder andere een brief van het college van burgemeester en wethouders die in december vorig jaar naar het ministerie van VWS werd gestuurd. Hierop is een compensatieregeling ingericht.

 • Positief advies bekostiging uitbreiding Christelijk College Groevenbeek

  [(24-05-2017) - (30-06-2017)]

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een uitbreiding van het Christelijk College Groevenbeek te bekostigen en aan de raad te vragen de daarbij benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Het gaat dan om een uitbreiding van 2.106 m2 .

 • Beleid voor Bed & Breakfast verruimt mogelijkheden

  [(18-05-2017) - (30-06-2017)]

  ERMELO - De gemeente heeft onlangs beleid geformuleerd voor het oprichten van een Bed & Breakfast in Ermelo, waarbij de mogelijkheden hiervoor zijn verruimd. De populariteit voor het starten van een Bed & Breakfast in of bij een woning neemt toe, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Maar ook het streven van de gemeente om een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod in de verblijfsrecreatie te realiseren, hebben geleid tot het uitbreiden van de mogelijkheden.

 • Nieuwe maatregelen voor verhoging verkeersveiligheid Sportlaan

  [(09-05-2017) - (06-06-2017)]

  ERMELO – Op donderdag 11 mei zal de gemeente Ermelo de gele verf op het wegdek van de Sportlaan – bij de uitgang van DVS ‘33 – verwijderen.  Er zal geen nieuwe kleur worden aangebracht, dit in tegenstelling tot eerdere voornemens. De afgelopen weken bleek, tot drie keer toe, dat een geverfd wegvlak op deze locatie blijkbaar uitnodigt tot vandalisme, toen graffitispuiters hier voor bekladding hadden gezorgd. Daarmee is ook een andere kleur geen toekomstbestendige oplossing.

 • Gemeente Ermelo breidt netwerk elektrische laadpalen uit

  [(04-05-2017) - (30-06-2017)]

  Inwoners van Ermelo die elektrisch rijden of willen gaan rijden en niet de mogelijkheid hebben op eigen terrein te laden, kunnen vanaf nu een aanvraag doen voor een openbare laadpaal. Het college heeft hiervoor de “Beleidsregels oplaadinfrastructuur Elektrische Voertuigen” vastgesteld en publiceert op 10 mei een verkeersbesluit waarmee 32 locaties vooraf worden aangewezen als ‘laadlocatie’. Het verkeersbesluit ligt 6 weken ter inzage op het gemeentehuis.

 • Ermelo verrassend duurzaam

  [(04-05-2017) - (14-05-2017)]

  Op 13 mei vindt op ’t Weitje in Ermelo het Huis & Tuin event plaats. Tussen 10.00 en 16.00 uur worden bezoekers verrast door wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaamheid in en om het huis. Naast een informatiemarkt, zijn er voor jong en oud leuke activiteiten te beleven. De gemeente Ermelo zet actief in op innovatie en duurzaamheid en nodigt inwoners van harte uit voor deze duurzame belevenis.

 • Ondertekening anterieure overeenkomst met recreatiepark De Heivlinder

  [(04-05-2017) - (30-06-2017)]

  Nieuwe stap in project Vitale Vakantieparken Ermelo.

 • Ermelo doet mee aan de landelijke Week van de Begraafplaatsen

  [(04-05-2017) - (10-06-2017)]

  ERMELO - Van 27 mei tot en met 4 juni doet de gemeente Ermelo mee aan de landelijke Week van de Begraafplaatsen. In deze week is er een programma opgesteld, waarbij niet alleen rondwandelingen worden georganiseerd op de begraafplaats van Ermelo, maar ook de nieuwe naam van de begraafplaats officieel onthuld zal worden met een eigen naambord.

 • Meer werkzoekenden met uitkering aan werk geholpen in 2016

  [(20-04-2017) - (31-05-2017)]

  Het aantal mensen dat in 2016 een bijstandsuitkering had is gelijk aan 2015, terwijl er in 2016 wel een hogere toestroom was van mensen die een beroep deden op ondersteuning door de gemeente. Het percentage werkzoekenden dat inderdaad uitstroomde richting werk steeg in 2016 naar 33% ten opzichte van 15% in 2015.

 • Waterkunstwerk gaat Raadhuisplein opsieren

  [(13-04-2017) - (31-05-2017)]

  ERMELO - Vanaf 10 juni zal het Raadhuisplein van Ermelo opgesierd worden door een waterkunstwerk bestaande uit twee grote fonteinen en acht zogenaamde ‘bedriegertjes’. Dit waterelement maakt onderdeel uit van de nieuwe inrichting van de Stationsstraat en Raadhuisplein en wordt gefinancierd uit een restbudget van het Centrumplan. De aanleg van de fonteinen zal plaatsvinden van 1 mei t/m 9 juni.

 • Succesvolle kroegentocht voor ouders

  [(13-04-2017) - (15-05-2017)]

  Op dinsdagavond 11 april werd in Ermelo de voorlichtingsavond ‘Kroegentocht voor ouders’ gehouden. Ouders met kinderen in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar kregen informatie over alcohol, drugs en uitgaan. De animo was groot want de bijeenkomst werd goed bezocht door ruim 100 ouders. In 2014 was er ook zo’n voorlichtingsavond en deze is wegens succes herhaald.

 • Gemeenten op de Veluwe versterken de samenwerking om de verblijfsrecreatie te verbeteren

  [(13-04-2017) - (13-05-2017)]

  De gemeenten op de Veluwe blijven de komende vier jaar samenwerken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Op 6 april 2017 ondertekenden elf wethouders in Garderen het ‘Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’. Daarmee dragen de gemeenten bij aan de ambitie van de Veluwe om weer de meest gastvrije bestemming van Nederland te worden.

 • Druk bezocht Innovatiecongres toerisme- en recreatiesector Ermelo

  [(07-04-2017) - (31-05-2017)]

  Sector staat open voor vernieuwing en diversiteit.

 • Prins Hendriklaan en Maximalaan tijdelijk weer afgesloten

  [(06-04-2017) - (31-05-2017)]

  ERMELO - Op donderdag 6 april jl. heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan inzake het verzoek om voorlopige voorziening door bewoners van de Prins Hendriklaan en omgeving.

 • Van Energieplein Ermelo naar Duurzaamheidsloket Ermelo

  [(30-03-2017) - (15-05-2017)]

  Vrijdag 31 maart sluit het Energieplein Ermelo aan de Stationsstraat 118 haar deuren om plaats te maken voor een nieuw duurzaamheidsloket in het gemeentehuis. Inwoners die vragen, advies of informatie over energie en duurzaamheid hebben kunnen voortaan terecht bij het loket in de hal van het gemeentehuis. Het duurzaamheidsloket is iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur open. Bij voldoende belangstelling wordt het ook mogelijk om ’s avonds op afspraak langs te komen.

 • Ontwikkeling recreatiegebied Strand Horst in nieuwe fase

  [(23-03-2017) - (30-04-2017)]

  ERMELO - Vandaag tekenden wethouder Jan van Eijsden en directeur Leisurelands Erik Droogh de intentieovereenkomst tussen de gemeente Ermelo en Leisurelands Onroerend Goed B.V. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse intenties, kaders en randvoorwaarden vastgelegd om de ontwikkelingen voor recreatiegebied Strand Horst  mogelijk te maken. 

 • Nieuwe groenvisie voor Ermelo in de maak

  [(16-03-2017) - (30-04-2017)]

  ERMELO - De gemeente Ermelo gaat een nieuwe groenvisie opstellen. Hierin worden alle waarden, ambities en speerpunten voor het gemeentelijke groen vastgesteld. De nieuwe groenvisie – en bijbehorend actueel groenbeleid – moet ervoor zorgen dat er in Ermelo ook op de langere termijn voldoende en gezond groen aanwezig blijft.

 • ‘Gemeentelijke Begraafplaats Koningsvaren’ gekozen uit ruim 180 reacties

  [(15-03-2017) - (30-04-2017)]

  ERMELO – Uit ruim 180 reacties heeft het College van Burgemeester en Wethouders op 14 maart jl. een naam gekozen voor de algemene begraafplaats van de gemeente Ermelo.  De keuze is gevallen op “Gemeentelijke Begraafplaats Koningsvaren”. 

 • Parkeerduur blauwe zone uitgebreid

  [(09-03-2017) - (30-04-2017)]

  ERMELO - De maximale parkeerduur in de blauwe zone van het centrum van Ermelo wordt verruimd van 1,5 naar 2 uur. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om bezoekers van het centrum meer tijd te geven voor winkelen of horecabezoek.

 • Inwoners van Ermelo gaan gezamenlijk zonnepanelen realiseren

  [(09-03-2017) - (30-04-2017)]

  Financiële steun voor burgerinitiatief energiecoöperatie.

 • Apart bestemmingsplan voor verhuizing tuincentrum naar De Driehoek

  [(09-03-2017) - (30-04-2017)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een apart bestemmingplan op te stellen ten behoeve van de verplaatsing van tuincentrum De Struukakkers aan de Struikakkers 23 naar het gebied van de Driehoek. Het huidige voorontwerpbestemmingsplan De Driehoek en Struikakkers 23 heeft vertraging opgelopen als gevolg van ingediende inspraakreacties en gewijzigde en nieuwe initiatieven.

 • Innovatiecongres toerisme- en recreatiesector

  [(09-03-2017) - (06-04-2017)]

  Op donderdag 6 april aanstaande organiseert de gemeente Ermelo, samen met ErmeloBuitenleven/VVV en de Veron een innovatiecongres op het gebied van recreatie en toerisme. Met dit congres wil de gemeente een impuls geven aan het versterken en vernieuwen van de sector. 

 • Vuvera en gemeente kijken samen naar nieuwe huisvestingslocaties

  [(02-03-2017) - (23-03-2017)]

  ERMELO - Gezamenlijk hebben ze gekeken naar een nieuwe locatie voor volksuniversiteit Vuvera: het bestuur en een aantal docenten van Vuvera en de gemeente Ermelo. Op 9 februari maakten ze samen een tour langs diverse mogelijke nieuwe huisvestingslocaties voor de volksuniversiteit. Het meedenken en samen optrekken gaat zeker leiden tot een nieuwe geschikte plek.

 • Verkeersbesluiten Prins Hendriklaan en Jacob Catslaan definitief

  [(16-02-2017) - (30-04-2017)]

  ERMELO - Op 14 februari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de eerder voorgenomen verkeersbesluiten rondom de Prins Hendriklaan en de Jacob Catslaan definitief te maken.

 • College komt met financieel plan voor grote projecten in Ermelo

  [(16-02-2017) - (30-04-2017)]

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdagavond 16 februari een financieel voorstel aan de gemeenteraad gedaan om te komen tot keuzes voor een aantal grotere projecten in Ermelo. Dit is het resultaat van ‘een pas op de plaats’ die in het najaar van 2016 werd gemaakt, toen duidelijk werd dat de ambities van onze gemeente groter zijn dan begroot. De wens om een meer integrale afweging te kunnen maken tussen de diverse projecten, zorgde voor enig uitstel op besluitvorming.

 • Gemeente Ermelo vraagt uw advies voor naam begraafplaats

  [(26-01-2017) - (15-02-2017)]

  ERMELO – Het College van Burgemeester en Wethouders wil graag een eigen naam toekennen aan de Gemeentelijke Begraafplaats van Ermelo. Deze begraafplaats wordt in de volksmond vaak De Varenhof genoemd vanwege het naastgelegen uitvaartcentrum. Het College is van mening dat de begraafplaats een eigen naam zou moeten krijgen. De gemeente Ermelo vraagt u daarom met ons mee te denken.

 • Gemeente gaat inwonersenquête houden

  [(26-01-2017) - (12-03-2017)]

  ERMELO - Begin februari start de gemeente Ermelo een enquête onder een deel van haar inwoners. Het doel van deze enquête is het in kaart brengen van de ervaringen en meningen van inwoners over de gemeente Ermelo. De gemeente Ermelo is druk bezig om de veranderingen waar zij voor staat vorm te geven. U kunt hierbij denken aan de decentralisatie van zorgtaken, de digitalisering, de participatiesamenleving of de bezuinigingen van het Rijk.

 • Negen waardevolle bomen behouden in herinrichtingsplannen Markt

  [(26-01-2017) - (28-02-2017)]

  ERMELO - Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de herinrichtingsplannen van de Markt dusdanig aan te passen dat het behoud van negen ‘waardevolle bomen’ en de houtwal gegarandeerd kunnen worden. Hiermee worden de bomen onderdeel van het bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o.

 • Gemeente zet onderzoek voort naar grootschalige opwek van duurzame energie

  [(26-01-2017) - (28-02-2017)]

  ERMELO – Het College van Burgemeester en Wethouders gaat haar onderzoek naar grootschalige opwek van energie voor Ermelo voortzetten. Het gaat hierbij om onderzoek naar de meest relevante en technisch haalbare vormen. Zon- en windprojecten zullen hier op korte termijn de grootste energiebijdrage aan kunnen leveren. De volgende stap in dit onderzoek is bewustwording en het vinden van maatschappelijk draagvlak voor het realiseren van grootschalige duurzame energieprojecten in Ermelo.

 • Tijdelijk startersleningen beschikbaar middels loting

  [(26-01-2017) - (15-02-2017)]

  ERMELO - De gemeente heeft besloten op korte termijn twee startersleningen te gaan verstrekken middels loting onder potentiële starters op de woningmarkt. Medio 2016 werd de uitgifte van deze leningen tijdelijk stopgezet omdat het fonds hiervoor uitgeput dreigde te raken. Op dit moment is er weer budget voor in ieder geval twee startersleningen. Omdat dit minder is dan in het verleden, is besloten de toekenning te doen op basis van loting, in plaats van door het principe ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’.

 • Ambassadeur duurzame ontwikkeling bedrijven

  [(26-01-2017) - (28-03-2017)]

  Met ingang van 2017 is de heer H. (Herman) Bolhuis aangesteld als ambassadeur duurzame ontwikkeling bedrijven. Zijn huidige werkzaamheden als ambassadeur werkgeversdienst-verlening voor re-integratie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn uitgebreid met duurzaamheid. Door deze werkzaamheden te combineren wordt zijn bestaande netwerk optimaal benut en komen sociale, maatschappelijke en duurzame doelstellingen samen.

 • Ontwerpbestemmingplan opgesteld voor De Leemkuul

  [(22-12-2016) - (28-02-2017)]

  ERMELO - Naar aanleiding van de herontwikkelingsplannen voor het wijkgebouw  De Leemkuul, is besloten het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Via een aanbesteding daagde de gemeente Ermelo de markt uit om de locatie van De Leemkuul te herontwikkelen.  Uiteindelijk heeft Hegeman Bouwontwikkeling uit Almelo de aanbesteding gewonnen met een plan voor 18 woningen van 2 lagen hoog en een ontmoetingsgebouw in een groene setting.

 • Nieuwe locatie voor doorstroomhuis Damaris

  [(19-12-2016) - (30-01-2017)]

  ERMELO - Op dinsdag 6 december heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het bouwen van een transitiehuis voor jonge vrouwen/moeders aan de Konijnenwal in Ermelo. 

 • Aangepaste plannen voor ontwikkeling terrein ‘oude Albert Heijn’

  [(12-12-2016) - (31-03-2017)]

  College van B&W achter alternatieve bouwplannen ontwikkelaar

  ERMELO - De eigenaar van de “oude Albert Heijn” aan de Stationsstraat in Ermelo heeft alternatieve bouwplannen gepresenteerd aan de gemeente. Essentie van deze plannen is een lagere bebouwing, openbare parkeervoorzieningen en meer groen.  Het college van B&W staat positief tegenover deze plannen en legt deze plannen in januari voor aan de gemeenteraad: “De aangepaste plannen aan de Stationsstraat gaan uit van slechts 24 appartementen, waarbij de achterkanten van de bouwwerken beter worden ingepast. Daarnaast wordt de buitenruimte niet vol gezet met auto’s en is er meer ruimte voor een groene inrichting. Dit is een enorme vooruitgang ten opzichte van de mogelijkheden die het oorspronkelijke plan de ontwikkeling biedt!” aldus wethouder Jan van den Bosch.

 • Mogelijk datalek door gestolen laptop

  [(06-12-2016) - (31-12-2016)]

  ERMELO - Onlangs heeft een leverancier, die voor ons werkzaamheden uitvoerde, gemeld dat een laptop van één van hun medewerkers is gestolen. Op deze laptop staan mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van de gemeente Ermelo uit het jaar 2015 – 2016. Deze gegevens zijn gerelateerd aan de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaakbelasting (WOZ).

 • Van de Kolk en gemeente tekenen intentieovereenkomst voor bouw van 14 woningen

  [(05-12-2016) - (31-12-2016)]

  ERMELO - Op maandagochtend 5 december tekenden de heer Van de Kolk van Bouwbedrijf Van de Kolk en wethouder Jan van den Bosch van de gemeente Ermelo een intentieovereenkomst voor de bouw van 14 woningen in Speuld. Het plan aan de Garderenseweg betreft de bouw van acht starterswoningen, drie rijwoningen, twee twee-onder-één kapwoningen en een vrijstaande woning met een landschaps- / natuurontwikkelingsplan. Het initiatief is het vertrekpunt voor de ontwikkeling die moet bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het buurtschap Speuld.

 • Gemeente gaat proefdraaien met service ‘digitaal ondertekenen’

  [(05-12-2016) - (31-12-2016)]

  ERMELO - Vanaf 1 december jl. biedt de afdeling Grondzaken van de gemeente Ermelo een service aan waarbij contracten door ontvangende partijen digitaal getekend kunnen worden. In plaats van meerdere documenten per post heen en weer te sturen voor een handtekening op papier, kan er nu ‘vanuit de luie stoel’ getekend worden via Ondertekenen.nl. Niet alleen is dit voor de tekenende partij een service, ook de gemeente gaat een grote efficiencyslag maken, doordat er bespaard wordt op meerdere handelingen. Ermelo loopt hiermee voorop in de ontwikkelingen van digitaal ondertekenen.

 • Sportverkiezingen 2017

  [(21-11-2016) - (19-12-2016)]

  Het is alweer even geleden, maar in februari gaat het dan toch echt gebeuren! De gemeente Ermelo gaat in samenwerking met de sportverenigingen en Ermelo van Nu de sportverkiezingen organiseren!

 • Arrest Hoge Raad inzake belasting op recreatiewoningen krijgt vanaf 2017 structureel consequenties

  [(21-11-2016) - (31-12-2016)]

  ERMELO - Het arrest van de Hoge Raad inzake Camping De Haeghehorst, waarbij de gemeente Ermelo op 16 september jl. in het ongelijk is gesteld, heeft nauwelijks financiële gevolgen voor de gemeente in de periode 2014-2016.

 • College stemt in met ontwerpplannen Veldzicht-Noord 4e fase

  [(21-11-2016) - (31-12-2016)]

  ERMELO – Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Veldzicht-Noord 4e fase, het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het ontwerpexploitatieplan. Hiermee worden de formele benodigde planologische procedures gestart die moeten leiden tot de gewenste kwalitatief hoogwaardige uitbreiding van het bedrijventerrein in Ermelo.

 • Ondertekening intentieovereenkomst met recreatiepark De Heivlinder

  [(21-11-2016) - (31-12-2016)]

  Mijlpaal voor project Vitale Vakantieparken Ermelo.

 • Handtekeningen onder prestatieafspraken wonen voor Ermelo

  [(07-11-2016) - (04-07-2017)]

  Op maandag 31 oktober ondertekenden de gemeente Ermelo, UWOON en huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad de Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2017-2021 en de jaarafspraken 2017. Hierin worden afspraken gemaakt over wat partijen van elkaar kunnen verwachten op het gebied van wonen.

 • Beweeg & Beleefbeurs voor 50+

  [(07-11-2016) - (04-07-2017)]

  Op vrijdag 11 november organiseren Heel Ermelo Beweegt en Welzijn Ermelo de eerste Beweeg & Beleefbeurs voor 50+ in sportcentrum Triade in Ermelo. De beurs wordt om 15.00 uur geopend door Laurens Klappe, wethouder Sport en Niels Prins van Fysio Ermelo Prins & Staal. Tijdens de beurs presenteren verschillende lokale verenigingen en organisaties zich op het gebied van sporten, bewegen, gezondheid, welzijn en vrije tijd.

 • Commissaris van de Koning brengt werkbezoek aan Ermelo

  [(04-11-2016) - (04-07-2017)]

  Donderdagmiddag 3 november bracht de commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland, de heer Cornielje, een werkbezoek aan de gemeente Ermelo. Tijdens zijn bezoek werd samen met het college van burgemeester en wethouders  o.a. van gedachten gewisseld over de intergemeentelijke samenwerking en diverse Ermelose projecten die in ontwikkeling  zijn of inmiddels gerealiseerd werden. Te denken valt aan de Centrumontwikkeling, de Vitale Vakantieparken en Strand Horst.

 • Revitalisering stationsgebouw en –omgeving

  [(31-10-2016) - (31-12-2016)]

  Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Een mooie stationsrestauratie met koffie, thee en versnaperingen, een (invaliden-) toiletvoorziening, toezicht op de fietsenstallingen en informatie en ondersteuning van reizigers. Dit zijn de ingrediënten van de plannen voor het nieuwe stationsgebouw en -omgeving, dat gerund zal gaan worden door cliënten van GGz Centraal samen met een ervaren medewerker van Proson. Een samenwerking tussen ondernemer Hartger van Diest, GGZ Centraal en Proson zorgen voor een project waarbij een goede balans ontstaat tussen een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt enerzijds en ondernemerschap anderzijds. De gemeente Ermelo heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand brengen van het project en het verbinden van verschillende partijen.

 • Opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen in de Hooge Riet verlengd

  [(17-10-2016) - (31-12-2016)]

  De gemeente Ermelo heeft, naar aanleiding van een verzoek van het COA, besloten de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) in de Hooge Riet te verlengen met vijf maanden tot 1 april 2017. Aanvankelijk liep de bestuursovereenkomst voor de opvang van deze jongeren tot 1 november 2016. Echter bij ondertekening van de overeenkomst was de mogelijkheid van verlenging reeds opgenomen, waar nu gebruik van wordt gemaakt.

 • Financieel voordeel voor Gemeente Ermelo

  [(17-10-2016) - (31-12-2016)]

  Onlangs is de zogenaamde Septembercirculaire 2016 Gemeentefonds verschenen, waarin de gemeente Ermelo geld toegewezen krijgt vanuit het Rijk voor 2017 tot en met 2021. Deze gelden pakken gunstig uit en geven positieve doorkijk naar het jaar 2021. Dit financiële voordeel komt bovenop de al sluitende begroting van onze gemeente 2017-2020 die vorige week bekend gemaakt werd.

 • Nieuwe Boni-supermarkt zet in op duurzaamheid

  [(07-10-2016) - (04-07-2017)]

  Op 5 oktober heeft wethouder Esther Heutink, portefeuillehouder economie, het nieuwe pand van supermarkt Boni aan de Herderlaan officieel geopend. De supermarkt heeft bij de nieuwbouw volop ingezet op duurzaamheid door onder meer de nieuwste koeltechniek met daarin hergebruik van restwarmte toe te passen. Daarmee is de supermarkt één van de koplopers in de gezamenlijke ambitie om Ermelo zo duurzaam mogelijk te maken.

 • Begroting gemeente Ermelo 2017 weer sluitend

  [(03-10-2016) - (31-10-2016)]
 • Onderzoek naar duurzame verbouwing en herinrichting van gemeentehuis Ermelo

  [(03-10-2016) - (31-10-2016)]
 • Ermelose schoolkinderen doen mee aan Dag van de Duurzaamheid

  [(03-10-2016) - (31-10-2016)]
 • Vitale Vakantieparken brengt kansen voor (Noord-)Veluwse verblijfsrecreatie in beeld

  [(15-09-2016) - (06-10-2016)]