HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Start met opruiming van vervuiling op Zanderij

  (19-03-2019)

  ERMELO – Op donderdag 21 maart start het bedrijf PJ Milieu b.v. in opdracht van de gemeente Ermelo met het verwijderen van vervuiling die mogelijk asbest bevat aan de oppervlakte van de Zanderij. Na deze schoonmaakactie zal het bedrijf haar werkzaamheden evalueren. Daarna wordt het afgezette deel van dit gebied - dat al langere tijd uit voorzorg is afgezet - verkleind.

 • Medewerking aan gezamenlijke bouwinitiatieven Haspel en Rodeschuurwegje

  (18-03-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan twee bouwinitiatieven,  aan het Rodeschuurwegje en aan de Haspel, waardoor de Haspelstrook een kwaliteitsimpuls krijgt en er in Horst 34 nieuwbouwwoningen bijkomen.  Voor het plan in Horst zijn zogenaamde ‘’sloopmeters’’ noodzakelijk, die verkregen kunnen worden aan de Haspel. Hierdoor zal er één bestemmingsplanprocedure doorlopen worden.

 • Gemeente Ermelo wil meer aandacht voor vaccineren

  (18-03-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag afgesproken om meer aandacht te besteden aan vaccineren. Zij is over een aantal concrete acties in gesprek met de GGD en ICARE Jeugdgezondheidszorg. Nederland kent sinds een paar jaar een dalende vaccinatiegraad. Ook in Ermelo wordt de nationale vaccinatiegraad van 90% niet meer gehaald.

 • 30-km zone voor bedrijventerrein Kerkdennen

  (18-03-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het instellen van een 30-km zone op bedrijventerrein Kerkdennen. Hierdoor wordt het gebied – dat nu nog 50 km is – aangesloten op de 30 km van de omringende wijk. Dit is duidelijker voor verkeersdeelnemers maar vooral ook veiliger.

 • Start met opruiming van vervuiling op Zanderij

  (18-03-2019)

  ERMELO – Op donderdag 21 maart start het bedrijf PJ Milieu b.v. in opdracht van de gemeente Ermelo met het verwijderen van vervuiling die mogelijk asbest bevat aan de oppervlakte van de Zanderij. Na deze schoonmaakactie zal het bedrijf haar werkzaamheden evalueren. Daarna wordt het afgezette deel van dit gebied - dat al langere tijd uit voorzorg is afgezet - verkleind.

 • Gemeente Ermelo evalueert het kindpakket

  (11-03-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart ingestemd met de notitie Kindpakket Ermelo 2018. Hierin is beschreven welke acties zijn ondernomen om meer bekendheid te geven aan het kindpakket. Het kindpakket moet ervoor zorgen dat alle kinderen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving, ook als ze leven in een situatie waar weinig geld te besteden is.  
  De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat ouders weten welke mogelijkheden er zijn om hun kind mee te laten doen.

 • Het Pakhuis start met verleden van Ermelo zichtbaar te maken in centrum

  (11-03-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de opstart van het project ‘’Blik op Ermelo’’, een samenwerking met Museum het Pakhuis om de geschiedenis van Ermelo te gaan verbeelden in het centrum.  Vooruitlopend op de bredere uitwerking van dit plan, wil het museum op korte termijn starten door het vullen van de etalage van een leegstaand pand. Voor deze eerste uitwerking van het plan stelt de gemeente een projectsubsidie ter beschikking.

 • Tijdelijke woonruimte beschikbaar in mooie, groene omgeving

  (04-03-2019)

  ERMELO – Medio februari start de verbouw van het Henriëtte van Heemstrahuis. Het voormalig verzorgingshuis van Bartiméus wordt geschikt gemaakt als tijdelijke woonruimte voor mensen die op korte termijn een woning zoeken. Op de locatie komen 44 eenpersoons- en 4 tweepersoons appartementen voor een periode van circa 12 jaar. De appartementen zijn onder andere bestemd voor jongeren die zelfstandig willen wonen, mensen die door omstandigheden woonruimte zoeken en statushouders. Het project wordt uitgevoerd door De Huischmeesters in samenwerking met Bartiméus en de gemeente Ermelo. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners er eind maart in.

 • Uitwerking van varianten fietsvoorziening Speuld in samenspraak met bewoners

  (25-02-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de ontwikkelingen rondom het ontwerp fietsvoorziening langs de Garderenseweg te Speuld. In 2013 is besloten om tweezijdig een eenrichtingenfietspad langs de Garderenseweg aan te leggen. Al snel bleek het plan op verschillende aspecten moeilijk uitvoerbaar. In de afgelopen periode zijn in samenspraak met de bewoners van Speuld twee alternatieve varianten voor een fietsvoorziening uitgewerkt.

 • Verzoek  vrijgeven kredieten en budgetten voor wegenbeheerplan en aanpassing Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg

  (25-02-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om de kredieten en budgetten voor het wegenbeheerplan 2018-2022 en het krediet van € 300.000,00 voor “Fietsstraat auto te gast Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg” vrij te geven.

 • Reactie op advies Commissie m.e.r. milieueffectrapport Strand Horst en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

  (19-02-2019)

  ERMELO – Van 20 december tot en met 30 januari lag het ontwerpbestemmingsplan recreatiegebied Strand Horst samen met het plan-MER inzage. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkelingen voor verblijfsrecreatie, watersportfaciliteiten, een gebouw met hotelfunctie en een evenementenhal mogelijk. Ook de gewenste natuurontwikkeling bij het Groene Kruispunt maakt onderdeel uit van de plannen. Vanwege mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied heeft de gemeente Ermelo een milieueffectrapport (MER) opgesteld.  Hierin worden de gevolgen voor milieu en natuur in kaart gebracht. De gemeente Ermelo heeft de Commissie m.e.r.  gevraagd het rapport te toetsen en hierover een advies uit te brengen.

 • Nieuwe looproute naar centrumgebied Ermelo

  (18-02-2019)

  ERMELO – De gemeente Ermelo wil de looproute vanaf het parkeerterrein aan de Groeneweg naar het centrumgebied optimaal verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten tot de aanleg van een ‘natuurlijk’ voetpad zodat inwoners en bezoekers van Ermelo duidelijk en veilig naar het centrum worden geleid.

 • Aanpak high impact crimes werpt vruchten af

  (18-02-2019)

  Woninginbraken voor 2e jaar op rij in dalende trend, auto-inbraken in 2018 fors naar beneden

  ERMELO - Met een afname van 239 misdrijven in 2018 ten opzichte van 2017 laten de criminaliteitscijfers van de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk samen een positieve lijn zien in 2018. Het politieteam Veluwe West waar de drie gemeenten onder vallen bracht deze cijfers recent naar voren. Opvallend is de daling van het aantal woninginbraken met 23%, een dalende trend die in 2017 al fors is ingezet (-32%).  Opvallend is ook de grote daling van het aantal autokraken (-47%) en de overlast door jeugd (-45%) in 2018.

 • Jury ‘Ermelo in de Zon’ presenteert aanbod zonnepanelen

  (12-02-2019)

  ERMELO - Voor de jury van ‘Ermelo in de zon’ zit de klus er op. Tijdens de drukbezochte avond op 6 februari in de Dialoog van Ermelo presenteerde de jury het bedrijf van haar keuze: Installatiebedrijf Aalberts Duurzaam uit Oene. De groepsinkoop ‘Ermelo in de zon’ is een initiatief van de gemeente Ermelo in samenwerking met duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam. De keuze van het bedrijf is gemaakt op basis van de wensen en criteria van de deelnemers uit een eerdere bijeenkomst. 

 • Aanpak verkeerssituatie Julianalaan richting Stationsstraat en gebied ’t Weitje

  (11-02-2019)

  ERMELO –Het college van burgemeester en wethouders wil de komende tijd concrete stappen gaan zetten naar een toekomstbestendige verbeterde verkeerssituatie voor de verkeersstroom vanaf de Julianalaan richting Stationsstraat en het aangrenzende gebied van ’t Weitje, Hiervoor zullen nog gesprekken plaatsvinden met inwoners en belanghebbenden; de nieuwe situatie ligt namelijk nog niet vast. Wel wil het college alvast enkele voorbereidende maatregelen nemen die tegelijkertijd de huidige verkeerssituatie alvast ten goede komen. Daarom is besloten om een groot deel van de bestaande bomen te kappen. Het is wel de bedoeling daar weer nieuwe – forse – bomen voor terug te plaatsen, als er meer duidelijkheid is over het hoe de Julianalaan en aangrenzend gebied er gaat uitzien.

 • Algemene subsidieverordening Ermelo 2019

  (11-02-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari ingestemd met de Algemene Subsidieverordening Ermelo 2019.  Deze gaat naar de gemeenteraad met het verzoek dit  vast te stellen. Na vaststelling door de raad en publicatie in het elektronisch gemeenteblad treedt de verordening in werking.  Daarnaast  is de Subsidieregeling Culturele Evenementen 2020 vastgesteld.  Deze vervangt de verouderde subsidieregeling Amateurkunst gemeente Ermelo 2015.

 • Uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen naar gemeenteraad

  (11-02-2019)

  ERMELO – Op 5 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de Uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen en zal deze ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad. Groen- en natuurinclusief bouwen is het bouwen van woningen, bedrijfspanden en andere objecten waarbij we natuur integreren in de bouw.

 • Schikking faillissement voormalige Muziekschool Noordwest Veluwe

  (11-02-2019)

  ERMELO – De gemeenten van de Noordwest Veluwe hebben een schikking getroffen met de curator in het faillissement van de  Muziekschool Noordwest Veluwe. In 2013 heeft de rechter het faillissement uitgesproken over de muziekschool.

 • Feestelijke opening coopertestbaan Groevenbeekse Heide

  (07-02-2019)

  ERMELO - Op woensdag 20 februari opent wethouder Sport Laurens Klappe de nieuwe coopertestbaan op de Groevenbeekse Heide. Dit doet hij samen met Bas Jan Stoute, voorzitter van de stichting Halve Marathon Ermelo (HME) en een aantal leerlingen van Christelijk College Groevenbeek op zeer sportieve wijze.

 • Bestemmingswijziging pand Herderlaan i.v.m. komst kringloopwinkel

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van Het Sluisje Holding bv voor het wijzigen van de bestemming “Bedrijventerrein” voor het pand aan de Herderlaan 12. Verzocht is de bestemming die op het gebouw rust te verruimen voor het vestigen van een kringloopwinkel. Binnen de huidige bestemming is een kringloopwinkel niet mogelijk.

 • Medewerking aan functieverandering De Schakel onder voorwaarden

  (08-11-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van Uwoon voor het realiseren van acht woonstudio’s voor starters in het gebouw De Schakel aan de H. van Heemstralaan, maar wil hier ook een aantal voorwaarden vanuit de kant van de gemeente aan verbinden.

 • Recreatief fietspad voor hei bij Speuld

  (08-11-2018)

  ERMELO –  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente op zeer korte termijn een halfverhard en verbreed recreatief fietspad gaat realiseren over de hei bij Speuld. Deze halfverharding is een mooie oplossing voor het oorspronkelijk beoogd betonnen fietspad Speulderveld, wat voor met name reptielen en insecten die hier leven als minder gunstig werd ervaren. Plannen voor een verbreding en verharding van het bestaande pad waren er al sinds oktober vorig jaar.

 • Eerste zonneveld in Ermelo in zicht

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het initiatief van groepsaccommodatie De Aalbertshoeve voor het realiseren van een zonneveld. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het initiatief wordt dit het eerste zonneveld met zonnepanelen in de gemeente Ermelo. Het zonneveld van 3,3 hectare wordt gerealiseerd op eigen terrein van De Aalbertshoeve en gaat voor circa 700 huishoudens duurzame energie opwekken.

 • College biedt gemeenteraad aangepaste begroting aan

  (08-11-2018)

  ERMELO – Op 1 november stond de programmabegroting 2019-2022 op de agenda van de raad. Naar aanleiding van de ingediende amendementen, moties en hetgeen de fracties naar voren hebben gebracht, heeft het college de gemeenteraad gevraagd de behandeling van de programmabegroting met een week uit te stellen. Het college heeft zodoende de tijd gekregen om een zorgvuldig tweede aanpassingsvoorstel voor te bereiden. De begroting wordt nu opnieuw behandeld in de raadsvergadering van 8 november. Voor 15 november moet de begroting bij de Provincie ingediend zijn.

 • € 300.000,- beschikbaar voor startersleningen in 2019

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor 2019 een budget van €300.000,- vast te stellen voor toe te wijzen startersleningen. Hiermee wordt het mogelijk om in 2019 tenminste 12 startersleningen te verstrekken.

 • New York Pizza mag zich niet vestigen op Horsterweg 1

  (08-11-2018)

  Op woensdag 7 november heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het door de gemeente Ermelo ingestelde hoger beroep over de vestiging van New York Pizza in Ermelo. De Afdeling heeft de gemeente in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de vergunning terecht is geweigerd.

 • Evaluatie duurzaam woningbouwproject Groevenbeek-Noord

  (01-11-2018)

  ERMELO –  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de conclusies uit de evaluatie van het woningbouwproject Groevenbeek-Noord en deze aan te bieden aan de gemeenteraad. Groevenbeek-Noord was het eerste zogenaamde nul-op-de-meter project in Ermelo, waarbij 39 duurzame starterswoningen werden gerealiseerd. Naast de bouw van de duurzame woningen is ook aandacht besteed aan een natuurlijke, duurzame en onderhoudsarme openbare buitenruimte, passend bij de natuur van de naastgelegen Groevenbeekse heide.

 • Toekomstscenario De Dialoog

  (30-08-2018)

  Compact en duurzaam voor samenwerking en efficiënt ruimtegebruik

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt voor een toekomstscenario voor De Dialoog in samenhang met de verbouwing van het gemeentehuis. In dit scenario worden de panden Pinel, Plaza, Stationsstraat 118 en zalen 1 tot en met 5 van De Dialoog gesloopt. De rest van het huidige gebouw blijft behouden en wordt opgeknapt en verduurzaamd. Bovenop deze bestaande bouw wordt een verdieping gerealiseerd die in directe verbinding staat met het vergadercentrum van het gemeentehuis op de verdieping.

 • Gemeente Ermelo zet belangrijke stap naar zelfstandig sportbedrijf

  (30-08-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het bedrijfsplan voor het nieuwe sportbedrijf. In dit bedrijfsplan zijn de organisatorische, juridische en financiële aspecten beschreven. Hiermee zet zij een belangrijke stap naar een verzelfstandigde organisatie met als kerntaak beheer en exploitatie van sportaccommodaties en sportstimulering.

 • Gemeente Ermelo doet mee aan de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018

  (30-08-2018)

  Op 1 september is de publieksprijs voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018 van start gegaan. Gemeente Ermelo doet hieraan mee met het project De Horster Brinken. Iedereen kan meestemmen op een van de vijftien genomineerde projecten via het forum Maak Gelderland Mooier www.gelderland.nl/gprk zodat Ermelo kans maakt de publieksprijs te winnen. Iedereen die stemt maakt bovendien zelf ook kans op een prijs.

 • Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliëntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

Archief