HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Gemeente Ermelo start aanvraag omgevingsvergunning zonneveld Middelerf

  (20-01-2020)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het project zonneveld op de locatie van de huidige waterberging aan het Middelerf. De waterberging biedt ruimte voor circa 640 zonnepanelen. Dit staat gelijk aan de stroomvoorziening voor 50 à 60 huishoudens.

 • Het college van B&W stemt in met de plannen voor de Hooge Riet

  (20-01-2020)

  ERMELO – Rijksmonument De Hooge Riet is het eerste deelplan van het Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet dat wordt herontwikkeld. De plannen voor het monument, de woningen en het park zijn door ontwikkelaars Heijmans Vastgoed en MeyerBergman Erfgoed Groep, die samen VOF De Hooge Riet vormen, gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn enthousiast over de plannen die passen binnen de structuurvisie Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet. Deze structuurvisie is opgesteld in 2018 in samenwerking tussen de gemeente en GGz Centraal, eigenaar van Veldwijk en De Hooge Riet.

 • Subsidiebedrag 2020 voor stichting NMP gehandhaafd

  (20-01-2020)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ook in 2020 weer hetzelfde subsidiebedrag te verstrekken aan de Stichting Natuur- en Milieuplatform Ermelo (NMP). Het gaat om een bedrag van € 1.100,00 wat onder de gebruikelijke voorwaarden wordt verleend.

 • Right to Challenge: ruimte om het beter, slimmer of efficiënter te doen

  (10-12-2019)

  ERMELO – Kun jij bepaalde taken van de gemeente slimmer, beter of efficiënter uitvoeren? Dan vraagt de gemeente om jouw plannen! Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders een eerste notitie vastgesteld over dit zogenaamde Right to Challenge.  We willen Right to Challenge op een laagdrempelige en toegankelijke manier mogelijk maken in Ermelo, zodat het voor inwoners makkelijk en aantrekkelijk is om mee te doen.

 • College akkoord met gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjepark Ermelo’

  (09-12-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag besloten akkoord te gaan met de gewijzigde vaststelling van ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjepark Ermelo’. Het plan aan de Julianalaan, Dennenlaan, Wilhelminalaan en Oranjepark voorziet in de realisatie van in totaal 99 woningen op het voormalige terrein van de Rehoboth, Dillenburg en Oranjepark.

 • Gemeente Ermelo gaat nauwer samenwerken met bewindvoerders

  (09-12-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 december de Visie op bewindvoering: Samenwerking in de schuldienstketen, vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen met bewindvoerders waar al mee wordt samengewerkt. Hierin is onder afgesproken om een convenant af te sluiten met bewindvoerders.

 • Woningbouwplannen op hoek Fokko Kortlanglaan - Horsterweg

  (09-12-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week kennis genomen van de woningbouwplannen op de locatie Fokko Kortlanglaan, Horsterweg en Dr Scheurerlaan. Het gaat hierbij om 51 instapappartementen, bestaande uit drie gebouwen in het goedkope segment. De plannen zijn getoetst op haalbaarheid en kunnen door naar ed zogenaamde prioriteringsronde.

 • Gemeentelijke organisatie werkt met CO2-prestatieladder

  (26-11-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om te werken aan de reductie van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie en hiervoor te werken met het instrument CO2-prestatieladder. Met de CO2-prestatieladder krijgt de gemeente Ermelo inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Om deze uitstoot te verminderen is een doelstelling opgesteld met maatregelen om deze doelstelling te halen.

 • Regionale startnotitie voor duurzame elektriciteit vastgesteld

  (26-11-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders stelt de bestuurlijke startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe vast. In de RES beschrijft de regio Noord-Veluwe hoeveel duurzame elektriciteit zij kan en wil opwekken in 2030 en op welke locaties. In de startnotitie staan afspraken over hoe wordt samengewerkt aan de RES. De notitie wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Tussenvonnis in zaak openstelling Prins Hendriklaan

  (29-05-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State inzake de Prins Hendriklaan. Deze heeft geresulteerd in een tussenuitspraak. Het komt erop neer dat het college in haar recht staat om de Prins Hendriklaan open te stellen. De rechter is echter ook van mening dat het college nog onvoldoende aandacht heeft besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling. Dit is de reden voor het tussenvonnis.

 • Gedeputeerde Staten doet voorstel aan Provinciale Staten: óók 5 miljoen subsidie voor Ermelo

  (24-05-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders is bijzonder blij met het voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten heeft gedaan om ook Ermelo 5 miljoen euro subsidie toe te kennen in het kader van de Gelderse proeftuin.  Ermelo heeft met één puntje afstand van Arnhem de een-na-hoogste score gekregen. “Daar zijn we natuurlijk al enorm trots op”, reageert wethouder Van der Velden.

 • Nieuw bestemmingsplan voor Ermelose recreatieterreinen in de maak

  (13-05-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de mee te werken aan de aanpak om het bestemmingsplan voor recreatieterreinen ‘te versoepelen’, zodat er meer maatwerk mogelijk is en regels minder belemmerend gaan werken. Dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, moeten meer duidelijkheid gaan geven en ontwikkelingen in het kader van (re)vitalisering van recreatieterrein bespoedigen.

 • Start met opruiming van vervuiling op Zanderij

  (18-03-2019)

  ERMELO – Op donderdag 21 maart start het bedrijf PJ Milieu b.v. in opdracht van de gemeente Ermelo met het verwijderen van vervuiling die mogelijk asbest bevat aan de oppervlakte van de Zanderij. Na deze schoonmaakactie zal het bedrijf haar werkzaamheden evalueren. Daarna wordt het afgezette deel van dit gebied - dat al langere tijd uit voorzorg is afgezet - verkleind.

 • Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliëntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

Archief