HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Tijdelijke huisvesting op terrein aan de Beemdweg

  (03-12-2019)

  ERMELO – Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad van Ermelo besloten dat er tijdelijke woningen komen op het terrein aan de Beemdweg 17. De gemeente is al langer op zoek naar geschikte plekken voor het bouwen van tijdelijke huisvesting om de druk op de woningmarkt te verminderen. De gemeente Ermelo heeft de grond gekocht en woningcorporatie UWOON plaatst hier tijdelijke woningen.

 • Gemeentelijke organisatie werkt met CO2-prestatieladder

  (26-11-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om te werken aan de reductie van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie en hiervoor te werken met het instrument CO2-prestatieladder. Met de CO2-prestatieladder krijgt de gemeente Ermelo inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Om deze uitstoot te verminderen is een doelstelling opgesteld met maatregelen om deze doelstelling te halen.

 • Regionale startnotitie voor duurzame elektriciteit vastgesteld

  (26-11-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders stelt de bestuurlijke startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe vast. In de RES beschrijft de regio Noord-Veluwe hoeveel duurzame elektriciteit zij kan en wil opwekken in 2030 en op welke locaties. In de startnotitie staan afspraken over hoe wordt samengewerkt aan de RES. De notitie wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Extra kwaliteitsimpuls voor beeldvorming van de Markt

  (12-11-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het doorvoeren van wijzigingen in het beeldkwaliteitsplan voor de Markt. Onderdeel van de aanpassingen op de Markt is de verbouwing van de Plus supermarkt. In nauw overleg met de projectgroep van de Markt is gekeken naar een aantal aanpassingen. Het gaat o.a. om veranderingen die zorgen voor een beter uitzicht voor bewoners die boven de supermarkt wonen en een meer strakke en eigentijdse vormgeving.

 • College kiest voor lange-termijnoplossing Haspel

  (24-10-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van een verkenning van toekomstscenario’s voor de Haspelstrook gekozen voor een oplossing voor de lange termijn. Het college gaat verplaatsing van de bedrijvigheid aan de Haspel verder onderzoeken. Dit betekent ook dat het college op dit moment niet handhavend op zal treden tegen enkele strijdigheden op het perceel van de Pallet- en Timmerfabriek.

 • Verzoek om bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte te mogen opstellen goedgekeurd door ministerie

  (24-10-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gevraagd om voor haar gehele grondgebied bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte te mogen opstellen. Op 14 oktober 2019 heeft het ministerie hiermee ingestemd.

 • Subsidie Wijk van de Toekomst aangepast voor bewoners die al vergaande isolatiemaatregelen hebben genomen

  (21-10-2019)

  ERMELO – De gemeente Ermelo heeft subsidie gekregen van de provincie Gelderland voor bewoners van de Wijk van de Toekomst, een deel van wijk West. Deze subsidie is bedoeld om de woningen aardgasvrij te maken. Sommige bewoners hebben al geïnvesteerd in vergaande isolatiemaatregelen. Zij hebben nu te beperkte financiële ruimte om verdere maatregelen te nemen. De gemeente heeft daarom begin vorige maand aan de provincie gevraagd de subsidie hierop aan te passen. Begin oktober is deze aanpassing door de provincie goedgekeurd.

 • Gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben oplossing voor das bij Harderweide

  (21-10-2019)

  ERMELO / HARDERWIJK – De colleges van B&W van Harderwijk en Ermelo hebben een oplossing gevonden voor  de dassenpopulatie die zich bevindt in het grensgebied van Harderwijk en Ermelo. Op twee plaatsen aan de Zeeweg wordt de weg versmald naar 3,5 meter. Hiermee is de das beschermd en wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de verplaatsing van de das.

 • Leefbaarheid in Ermelo als positief ervaren

  (21-10-2019)

  ERMELO – Elk jaar maakt de gemeente een rapport over hoe het gaat met de taken die zij heeft op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning aan haar inwoners. Dit heet de Trendrapportage Sociaal Domein. Op 15 oktober jl. heeft het college van B&W de Trendrapportage Sociaal Domein 2019 vastgesteld. In het rapport staan niet alleen cijfers. Vooral het verhaal over en van de inwoner staat voorop. Inwoners, uitvoerende instanties, professionals en beleidsmedewerkers vertellen hoe het gevoerde beleid in de praktijk werkt en welke dilemma’s er spelen. Met die informatie kan de gemeente haar eigen beleid volgen en waar nodig aanpassen.

 • Gemeente verstevigt grip op realisatie van woningbouwplannen

  (17-10-2019)

  ERMELO – Voor woningbouwplannen die niet in een bestaand bestemmingsplan passen, geldt een nieuwe werkwijze. De gemeenteraad is woensdag 16 oktober jl. akkoord gegaan met de beleidsnotitie afweging woningbouwplannen. Hierin staat aan welke woningbouwplannen de gemeente Ermelo de komende jaren haar medewerking verleent en aan welke niet. Het college wil zo meer grip krijgen op de woningbouw in de gemeente wat betreft omvang, invulling en de termijn waarop plannen worden gerealiseerd.

 • Havo b.v. uit Ermelo ontvangt European Entrepreneurial Region Award Compliment

  (14-10-2019)

  ERMELO – Havo b.v. uit Ermelo heeft maandag 14 oktober een European Entrepreneurial Region Award (EER Award) Compliment ontvangen. Havo b.v. ontvangt dit speciale compliment omdat duurzaamheid bij het bedrijf centraal staat. Wethouder Leo van der Velden van de gemeente Ermelo heeft dit compliment uitgereikt in de vorm van een certificaat. De Provincie Gelderland bood een taart aan.  

 • GGz Centraal en de gemeente Ermelo zetten volgende stap in de herontwikkeling van Landgoed

  (14-10-2019)

  ERMELO – GGz Centraal werkte samen met de gemeente Ermelo aan een Masterplan voor Landgoed Veldwijk. Het Masterplan is een verdere uitwerking van de structuurvisie ‘Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet’, die de gemeenteraad in februari 2018 vaststelde. Als bijlage bij het Masterplan is een Beeldregieplan uitgewerkt. Het Masterplan en het Beeldregieplan zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college stemde op 1 oktober 2019 in met het plan. Het Masterplan wordt dit najaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Kwaliteitsimpuls voor Tonselse Veld

  (14-10-2019)

  ERMELO - Dinsdag 8 oktober heeft het college het plan van aanpak voor het verbeteren van de recreatieve infrastructuur in het Tonselse Veld  vastgesteld. Zij vraagt de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vrij te geven om het plan verder uit te werken. Het plan verbetert de verkeersveiligheid en recreatieve infrastructuur in Strokel en Tonsel en zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het recreatieve gebied.

 • Resultaten belevingsonderzoek geluid bij evenementen

  (08-10-2019)

  Elk jaar worden in de gemeente Ermelo meerdere muziekevenementen georganiseerd. Van kleine evenementen in buurten tot grotere evenementen in het centrum van Ermelo. In de afgelopen maanden hebben we onderzocht hoe de inwoners het geluid van evenementen ervaren. We hebben in juni een inloopbijeenkomst gehouden en er heeft een online onderzoek plaatsgevonden via een enquête. Op maandag 7 oktober zijn tijdens een informatiebijeenkomst de resultaten van dit online onderzoek gedeeld met de inwoners.

 • Vaststelling bestemmingsplan Strand Horst

  (14-06-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Strand Horst goedgekeurd. Het bestemmingsplan maakt gewenste toekomstige ontwikkelingen van ondernemers en de aanleg van het Groene Kruispunt planologisch mogelijk. Het bestemmingsplan wordt in de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte op 25 juni besproken.

 • Tussenvonnis in zaak openstelling Prins Hendriklaan

  (29-05-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State inzake de Prins Hendriklaan. Deze heeft geresulteerd in een tussenuitspraak. Het komt erop neer dat het college in haar recht staat om de Prins Hendriklaan open te stellen. De rechter is echter ook van mening dat het college nog onvoldoende aandacht heeft besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling. Dit is de reden voor het tussenvonnis.

 • Gedeputeerde Staten doet voorstel aan Provinciale Staten: óók 5 miljoen subsidie voor Ermelo

  (24-05-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders is bijzonder blij met het voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten heeft gedaan om ook Ermelo 5 miljoen euro subsidie toe te kennen in het kader van de Gelderse proeftuin.  Ermelo heeft met één puntje afstand van Arnhem de een-na-hoogste score gekregen. “Daar zijn we natuurlijk al enorm trots op”, reageert wethouder Van der Velden.

 • Nieuw bestemmingsplan voor Ermelose recreatieterreinen in de maak

  (13-05-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de mee te werken aan de aanpak om het bestemmingsplan voor recreatieterreinen ‘te versoepelen’, zodat er meer maatwerk mogelijk is en regels minder belemmerend gaan werken. Dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, moeten meer duidelijkheid gaan geven en ontwikkelingen in het kader van (re)vitalisering van recreatieterrein bespoedigen.

 • Start met opruiming van vervuiling op Zanderij

  (18-03-2019)

  ERMELO – Op donderdag 21 maart start het bedrijf PJ Milieu b.v. in opdracht van de gemeente Ermelo met het verwijderen van vervuiling die mogelijk asbest bevat aan de oppervlakte van de Zanderij. Na deze schoonmaakactie zal het bedrijf haar werkzaamheden evalueren. Daarna wordt het afgezette deel van dit gebied - dat al langere tijd uit voorzorg is afgezet - verkleind.

 • Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliëntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

Archief