HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Proeftuin voor begeleiding jongvolwassenen met een hulpvraag

  (14-12-2018)

  ERMELO - Afgelopen dinsdag is het college van burgemeester en wethouders – evenals in Harderwijk en Zeewolde – in beginsel akkoord gegaan met het starten van een proeftuin voor het begeleiden van jongvolwassenen met een hulpvraag. Het gaat om zeer kwetsbare  jongeren tussen de 16 en 27 jaar die graag op eigen benen willen staan, maar daarbij belemmeringen ervaren. Dat kan gaan over het vinden van een passende baan, passende huisvesting of om de juiste begeleiding.

 • Ontwerpbestemmingsplan Strand Horst opnieuw ter inzage

  (14-12-2018)

  ERMELO – Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst. Het ontwerpbestemmingsplan, dat  de ontwikkelingen voor verblijfsrecreatie,  recreatieve voorzieningen, hotel en evenementenhal mogelijk moet maken, ligt nu vanaf 20 december 2018 zes weken opnieuw ter inzage.

 • Projectgroep wil winkelgebied De Enk extra impuls gaan geven door revitalisatie

  (14-12-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag kennis genomen van de plannen van projectgroep De Enk, om het gelijknamige winkelgebied de komende jaren te gaan revitaliseren. Al jaren leeft er de wens om het winkelgebied De Enk een extra impuls te geven zodat de aanwezige ondernemers daar nog jaren met plezier hun onderneming kunnen blijven runnen. In de voorliggende plannen moet de ‘houdbaarheidsdatum’ van het winkelgebied worden verlengd door dit op te gaan knappen.

 • Jaarplan toerisme en recreatie van Samenwerkende Noord-Veluwse gemeenten opgesteld

  (14-12-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het jaarplan 2019 toerisme en recreatie voor de samenwerkende Noord-Veluwse (SNV) gemeenten. Dit plan beschrijft waar het komend jaar op ingezet wordt.

 • Genomineerden Sportverkiezing 2018 zijn bekend!

  (06-12-2018)

  De genomineerden voor de Sportverkiezing 2018 zijn bekend!  Vanaf 6 t/m 31 december kan iedereen stemmen op zijn favoriete sportploeg, sportman, sportvrouw en sporttalent. Tijdens het Sportgala op vrijdag 8 februari 2019 worden de winnaars bekend gemaakt en in het zonnetje gezet.

 • Burger- en ondernemerspeiling afgerond

  (06-12-2018)

  ERMELO – De gemeente Ermelo wil haar beleid en dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van haar inwoners en ondernemers. Daarvoor is het van belang dat de gemeente weet wat er speelt. Om hier inzicht in te krijgen heeft de gemeente Ermelo in september een Burger- en Ondernemerspeiling uit laten voeren .  669 Inwoners hebben de burgerpeiling ingevuld en 169 organisaties hebben de ondernemerspeiling ingevuld: een representatieve respons. Hartelijk bedankt!

 • Criteria vastgesteld voor locatie maatwerkwoningen in Ermelo

  (06-12-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december 2018 de locatiecriteria vastgesteld en beter uitgelegd voor minimaal twee tijdelijke maatwerkwoningen. De criteria worden gebruikt voor een vervolgonderzoek naar een geschikte locatie.

 • Toestemming voor vernieuwingsplannen van camping Het Vossenhol

  (06-12-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten – onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad -  medewerking te verlenen aan de plannen van camping het Vossenhol, waardoor de camping vitaler en aantrekkelijker wordt. De camping wil o.a. een deel van haar oude stacaravans vervangen door moderne vakantieverblijven op ruimere kavels en voorzieningen toevoegen of vernieuwen. Daarnaast wil zij graag het bos tegenover de camping een passende invulling geven. De plannen passen in de toekomstvisie voor vitale vakantieparken die de gemeente in 2016 heeft vastgesteld.

 • Bestemmingswijziging pand Herderlaan i.v.m. komst kringloopwinkel

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van Het Sluisje Holding bv voor het wijzigen van de bestemming “Bedrijventerrein” voor het pand aan de Herderlaan 12. Verzocht is de bestemming die op het gebouw rust te verruimen voor het vestigen van een kringloopwinkel. Binnen de huidige bestemming is een kringloopwinkel niet mogelijk.

 • Medewerking aan functieverandering De Schakel onder voorwaarden

  (08-11-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van Uwoon voor het realiseren van acht woonstudio’s voor starters in het gebouw De Schakel aan de H. van Heemstralaan, maar wil hier ook een aantal voorwaarden vanuit de kant van de gemeente aan verbinden.

 • Recreatief fietspad voor hei bij Speuld

  (08-11-2018)

  ERMELO –  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente op zeer korte termijn een halfverhard en verbreed recreatief fietspad gaat realiseren over de hei bij Speuld. Deze halfverharding is een mooie oplossing voor het oorspronkelijk beoogd betonnen fietspad Speulderveld, wat voor met name reptielen en insecten die hier leven als minder gunstig werd ervaren. Plannen voor een verbreding en verharding van het bestaande pad waren er al sinds oktober vorig jaar.

 • Eerste zonneveld in Ermelo in zicht

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het initiatief van groepsaccommodatie De Aalbertshoeve voor het realiseren van een zonneveld. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het initiatief wordt dit het eerste zonneveld met zonnepanelen in de gemeente Ermelo. Het zonneveld van 3,3 hectare wordt gerealiseerd op eigen terrein van De Aalbertshoeve en gaat voor circa 700 huishoudens duurzame energie opwekken.

 • College biedt gemeenteraad aangepaste begroting aan

  (08-11-2018)

  ERMELO – Op 1 november stond de programmabegroting 2019-2022 op de agenda van de raad. Naar aanleiding van de ingediende amendementen, moties en hetgeen de fracties naar voren hebben gebracht, heeft het college de gemeenteraad gevraagd de behandeling van de programmabegroting met een week uit te stellen. Het college heeft zodoende de tijd gekregen om een zorgvuldig tweede aanpassingsvoorstel voor te bereiden. De begroting wordt nu opnieuw behandeld in de raadsvergadering van 8 november. Voor 15 november moet de begroting bij de Provincie ingediend zijn.

 • € 300.000,- beschikbaar voor startersleningen in 2019

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor 2019 een budget van €300.000,- vast te stellen voor toe te wijzen startersleningen. Hiermee wordt het mogelijk om in 2019 tenminste 12 startersleningen te verstrekken.

 • New York Pizza mag zich niet vestigen op Horsterweg 1

  (08-11-2018)

  Op woensdag 7 november heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het door de gemeente Ermelo ingestelde hoger beroep over de vestiging van New York Pizza in Ermelo. De Afdeling heeft de gemeente in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de vergunning terecht is geweigerd.

 • Evaluatie duurzaam woningbouwproject Groevenbeek-Noord

  (01-11-2018)

  ERMELO –  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de conclusies uit de evaluatie van het woningbouwproject Groevenbeek-Noord en deze aan te bieden aan de gemeenteraad. Groevenbeek-Noord was het eerste zogenaamde nul-op-de-meter project in Ermelo, waarbij 39 duurzame starterswoningen werden gerealiseerd. Naast de bouw van de duurzame woningen is ook aandacht besteed aan een natuurlijke, duurzame en onderhoudsarme openbare buitenruimte, passend bij de natuur van de naastgelegen Groevenbeekse heide.

 • Toekomstscenario De Dialoog

  (30-08-2018)

  Compact en duurzaam voor samenwerking en efficiënt ruimtegebruik

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt voor een toekomstscenario voor De Dialoog in samenhang met de verbouwing van het gemeentehuis. In dit scenario worden de panden Pinel, Plaza, Stationsstraat 118 en zalen 1 tot en met 5 van De Dialoog gesloopt. De rest van het huidige gebouw blijft behouden en wordt opgeknapt en verduurzaamd. Bovenop deze bestaande bouw wordt een verdieping gerealiseerd die in directe verbinding staat met het vergadercentrum van het gemeentehuis op de verdieping.

 • Gemeente Ermelo zet belangrijke stap naar zelfstandig sportbedrijf

  (30-08-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het bedrijfsplan voor het nieuwe sportbedrijf. In dit bedrijfsplan zijn de organisatorische, juridische en financiële aspecten beschreven. Hiermee zet zij een belangrijke stap naar een verzelfstandigde organisatie met als kerntaak beheer en exploitatie van sportaccommodaties en sportstimulering.

 • Gemeente Ermelo doet mee aan de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018

  (30-08-2018)

  Op 1 september is de publieksprijs voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018 van start gegaan. Gemeente Ermelo doet hieraan mee met het project De Horster Brinken. Iedereen kan meestemmen op een van de vijftien genomineerde projecten via het forum Maak Gelderland Mooier www.gelderland.nl/gprk zodat Ermelo kans maakt de publieksprijs te winnen. Iedereen die stemt maakt bovendien zelf ook kans op een prijs.

 • Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliëntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

Archief