HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Subsidie Wijk van de Toekomst aangepast voor bewoners die al vergaande isolatiemaatregelen hebben genomen

  (21-10-2019)

  ERMELO – De gemeente Ermelo heeft subsidie gekregen van de provincie Gelderland voor bewoners van de Wijk van de Toekomst, een deel van wijk West. Deze subsidie is bedoeld om de woningen aardgasvrij te maken. Sommige bewoners hebben al geïnvesteerd in vergaande isolatiemaatregelen. Zij hebben nu te beperkte financiële ruimte om verdere maatregelen te nemen. De gemeente heeft daarom begin vorige maand aan de provincie gevraagd de subsidie hierop aan te passen. Begin oktober is deze aanpassing door de provincie goedgekeurd.

 • Gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben oplossing voor das bij Harderweide

  (21-10-2019)

  ERMELO / HARDERWIJK – De colleges van B&W van Harderwijk en Ermelo hebben een oplossing gevonden voor  de dassenpopulatie die zich bevindt in het grensgebied van Harderwijk en Ermelo. Op twee plaatsen aan de Zeeweg wordt de weg versmald naar 3,5 meter. Hiermee is de das beschermd en wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de verplaatsing van de das.

 • Leefbaarheid in Ermelo als positief ervaren

  (21-10-2019)

  ERMELO – Elk jaar maakt de gemeente een rapport over hoe het gaat met de taken die zij heeft op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning aan haar inwoners. Dit heet de Trendrapportage Sociaal Domein. Op 15 oktober jl. heeft het college van B&W de Trendrapportage Sociaal Domein 2019 vastgesteld. In het rapport staan niet alleen cijfers. Vooral het verhaal over en van de inwoner staat voorop. Inwoners, uitvoerende instanties, professionals en beleidsmedewerkers vertellen hoe het gevoerde beleid in de praktijk werkt en welke dilemma’s er spelen. Met die informatie kan de gemeente haar eigen beleid volgen en waar nodig aanpassen.

 • Gemeente verstevigt grip op realisatie van woningbouwplannen

  (17-10-2019)

  ERMELO – Voor woningbouwplannen die niet in een bestaand bestemmingsplan passen, geldt een nieuwe werkwijze. De gemeenteraad is woensdag 16 oktober jl. akkoord gegaan met de beleidsnotitie afweging woningbouwplannen. Hierin staat aan welke woningbouwplannen de gemeente Ermelo de komende jaren haar medewerking verleent en aan welke niet. Het college wil zo meer grip krijgen op de woningbouw in de gemeente wat betreft omvang, invulling en de termijn waarop plannen worden gerealiseerd.

 • Havo b.v. uit Ermelo ontvangt European Entrepreneurial Region Award Compliment

  (14-10-2019)

  ERMELO – Havo b.v. uit Ermelo heeft maandag 14 oktober een European Entrepreneurial Region Award (EER Award) Compliment ontvangen. Havo b.v. ontvangt dit speciale compliment omdat duurzaamheid bij het bedrijf centraal staat. Wethouder Leo van der Velden van de gemeente Ermelo heeft dit compliment uitgereikt in de vorm van een certificaat. De Provincie Gelderland bood een taart aan.  

 • GGz Centraal en de gemeente Ermelo zetten volgende stap in de herontwikkeling van Landgoed

  (14-10-2019)

  ERMELO – GGz Centraal werkte samen met de gemeente Ermelo aan een Masterplan voor Landgoed Veldwijk. Het Masterplan is een verdere uitwerking van de structuurvisie ‘Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet’, die de gemeenteraad in februari 2018 vaststelde. Als bijlage bij het Masterplan is een Beeldregieplan uitgewerkt. Het Masterplan en het Beeldregieplan zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college stemde op 1 oktober 2019 in met het plan. Het Masterplan wordt dit najaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Kwaliteitsimpuls voor Tonselse Veld

  (14-10-2019)

  ERMELO - Dinsdag 8 oktober heeft het college het plan van aanpak voor het verbeteren van de recreatieve infrastructuur in het Tonselse Veld  vastgesteld. Zij vraagt de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vrij te geven om het plan verder uit te werken. Het plan verbetert de verkeersveiligheid en recreatieve infrastructuur in Strokel en Tonsel en zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het recreatieve gebied.

 • Resultaten belevingsonderzoek geluid bij evenementen

  (08-10-2019)

  Elk jaar worden in de gemeente Ermelo meerdere muziekevenementen georganiseerd. Van kleine evenementen in buurten tot grotere evenementen in het centrum van Ermelo. In de afgelopen maanden hebben we onderzocht hoe de inwoners het geluid van evenementen ervaren. We hebben in juni een inloopbijeenkomst gehouden en er heeft een online onderzoek plaatsgevonden via een enquête. Op maandag 7 oktober zijn tijdens een informatiebijeenkomst de resultaten van dit online onderzoek gedeeld met de inwoners.

 • College legt Programmabegroting 2020-2023 voor aan gemeenteraad

  (30-09-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeesters en wethouders is afgelopen week akkoord gegaan met de Programmabegroting 2020-2023 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.  De belangrijkste conclusie van deze begroting is dat de jaren 2020 en 2021 budgettair sluitend zijn, waarmee het college aan de toezegging in de kadernota 2020 heeft voldaan. Echter de jaren 2022 en 2023 leveren nog begrotingstekorten op.

 • Verkeersbesluit openstelling Prins Hendriklaan

  (23-09-2019)

  ERMELO – Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuw concept verkeersbesluit genomen over de Prins Hendriklaan. Zij had deze opdracht van de Raad van State gekregen na een tussenvonnis op 29 mei. De rechter was toen van mening dat het college nog onvoldoende aandacht had besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling van de Prins Hendriklaan. Met dit nieuwe besluit gaat het college er vanuit dat zij aan de eis van de rechtbank heeft voldaan.

 • Gemeente verleent de stadsvernieuwingsurgentie aan zes bewoners van UWOON

  (23-09-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 september de stadsvernieuwingsurgentie verleend voor een periode van maximaal 5 jaar voor zes bewoners van UWOON. UWOON heeft de stadsvernieuwingsurgentie aangevraagd omdat zij de woningen in de toekomst wil gaan slopen.

 • Aantal overnachtingen in Ermelo groeit

  (23-09-2019)

  ERMELO – Het aantal overnachtingen in Ermelo groeit in twee jaar flink van 274.114 in 2016 naar 321.985 in 2018. Dat is een stijging van 17,5%. Van de gasten komt maar liefst 95% uit Nederland. Dit blijkt uit de Toeristische Monitor die de gemeente om de twee jaar uitvoert.

 • Herinrichting Julianalaan

  (16-09-2019)

  ERMELO – Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de voorgestelde herinrichting van de Julianalaan. Nadat in juli 2018 besloten is om de weg niet op te waarderen van 30 naar 50 km/uur, is in samenspraak met direct aanwonenden gekeken naar aanpassingen, zodat de weg definitief geschikt wordt voor 30 km/uur.

 • Ermelo stimuleert inwoners met twee duurzaamheidsprijzen

  (15-07-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er een duurzaamheidsprijs voor jongeren ingesteld wordt. Deze prijs komt naast de ‘Groene Pauw Award’ voor volwassenen die vorig jaar voor het eerst is uitgereikt. Het instellen van deze twee duurzaamheidsprijzen is een extra stimulans voor hen die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing en daarmee anderen inspireren. 

 • Structurele onderhoudsmaatregelen aan onverharde wegen

  (15-07-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel voor structurelere onderhoudsmaatregelen aan de Bulderweg, Kawoepersteeg, Looweg, de Beek,  Nijkerkerweg en Tonnenberg.  

 • Gemeente verstevigt grip op realisatie van woningbouwplannen

  (15-07-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2019 de beleidsnotitie afweging woningbouwplannen vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke manier de gemeente Ermelo de komende jaren een keuze maakt aan welke woningbouwplannen zij medewerking verleent en aan welke niet. Het college wil zo meer grip krijgen op de woningbouw in de gemeente wat betreft omvang, invulling en de termijn waarop plannen worden gerealiseerd.

 • Ermelo sluit zich aan bij Operatie Steenbreek voor vergroening van particulier terrein

  (15-07-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente Ermelo zich gaat aansluiten bij Operatie Steenbreek. Stichting Steenbreek zet zich in voor het vergroenen van Nederland en het verbeteren van de biodiversiteit. Onder de vlag van de  landelijke campagne Operatie Steenbreek, organiseren gemeentes acties – samen met inwoners en bedrijven – om te vergroenen.

 • Aanpassing oversteekplaats Dirk Staalweg - Ireneschool

  (15-07-2019)

  ERMELO – Op dinsdag 9 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de oversteekplaats op de Dirk Staalweg bij de Ireneschool wordt aangepast. Vanuit de gemeenteraad en de schoolleiding is al eerder aandacht gevraagd voor de veiligheid van deze oversteekplaats. Ook is er een schouwonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan brengen we verbeteringen aan op deze oversteekplaats.

 • Gemeente van start met opstellen nieuwe woonvisie

  (09-07-2019)

  ERMELO – In het najaar van 2019 start de gemeente Ermelo met het opstellen van een nieuwe woonvisie. In de woonvisie wordt vastgelegd hoe de gemeente aankijkt tegen belangrijke thema’s zoals huisvesting voor jongeren en starters, betaalbaarheid van het wonen en de beschikbaarheid van voldoende woningen voor mensen met een zorgvraag. De woonvisie beschrijft de doelen die de gemeente op korte termijn (3 tot 5 jaar) wil behalen. Ook geeft het een doorkijk naar ontwikkelingen op de langere termijn (tot 2030).

 • Vaststelling bestemmingsplan Strand Horst

  (14-06-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Strand Horst goedgekeurd. Het bestemmingsplan maakt gewenste toekomstige ontwikkelingen van ondernemers en de aanleg van het Groene Kruispunt planologisch mogelijk. Het bestemmingsplan wordt in de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte op 25 juni besproken.

 • Tussenvonnis in zaak openstelling Prins Hendriklaan

  (29-05-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State inzake de Prins Hendriklaan. Deze heeft geresulteerd in een tussenuitspraak. Het komt erop neer dat het college in haar recht staat om de Prins Hendriklaan open te stellen. De rechter is echter ook van mening dat het college nog onvoldoende aandacht heeft besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling. Dit is de reden voor het tussenvonnis.

 • Gedeputeerde Staten doet voorstel aan Provinciale Staten: óók 5 miljoen subsidie voor Ermelo

  (24-05-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders is bijzonder blij met het voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten heeft gedaan om ook Ermelo 5 miljoen euro subsidie toe te kennen in het kader van de Gelderse proeftuin.  Ermelo heeft met één puntje afstand van Arnhem de een-na-hoogste score gekregen. “Daar zijn we natuurlijk al enorm trots op”, reageert wethouder Van der Velden.

 • Nieuw bestemmingsplan voor Ermelose recreatieterreinen in de maak

  (13-05-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de mee te werken aan de aanpak om het bestemmingsplan voor recreatieterreinen ‘te versoepelen’, zodat er meer maatwerk mogelijk is en regels minder belemmerend gaan werken. Dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, moeten meer duidelijkheid gaan geven en ontwikkelingen in het kader van (re)vitalisering van recreatieterrein bespoedigen.

 • Start met opruiming van vervuiling op Zanderij

  (18-03-2019)

  ERMELO – Op donderdag 21 maart start het bedrijf PJ Milieu b.v. in opdracht van de gemeente Ermelo met het verwijderen van vervuiling die mogelijk asbest bevat aan de oppervlakte van de Zanderij. Na deze schoonmaakactie zal het bedrijf haar werkzaamheden evalueren. Daarna wordt het afgezette deel van dit gebied - dat al langere tijd uit voorzorg is afgezet - verkleind.

 • Bestemmingswijziging pand Herderlaan i.v.m. komst kringloopwinkel

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van Het Sluisje Holding bv voor het wijzigen van de bestemming “Bedrijventerrein” voor het pand aan de Herderlaan 12. Verzocht is de bestemming die op het gebouw rust te verruimen voor het vestigen van een kringloopwinkel. Binnen de huidige bestemming is een kringloopwinkel niet mogelijk.

 • Medewerking aan functieverandering De Schakel onder voorwaarden

  (08-11-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van Uwoon voor het realiseren van acht woonstudio’s voor starters in het gebouw De Schakel aan de H. van Heemstralaan, maar wil hier ook een aantal voorwaarden vanuit de kant van de gemeente aan verbinden.

 • Recreatief fietspad voor hei bij Speuld

  (08-11-2018)

  ERMELO –  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente op zeer korte termijn een halfverhard en verbreed recreatief fietspad gaat realiseren over de hei bij Speuld. Deze halfverharding is een mooie oplossing voor het oorspronkelijk beoogd betonnen fietspad Speulderveld, wat voor met name reptielen en insecten die hier leven als minder gunstig werd ervaren. Plannen voor een verbreding en verharding van het bestaande pad waren er al sinds oktober vorig jaar.

 • Eerste zonneveld in Ermelo in zicht

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het initiatief van groepsaccommodatie De Aalbertshoeve voor het realiseren van een zonneveld. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het initiatief wordt dit het eerste zonneveld met zonnepanelen in de gemeente Ermelo. Het zonneveld van 3,3 hectare wordt gerealiseerd op eigen terrein van De Aalbertshoeve en gaat voor circa 700 huishoudens duurzame energie opwekken.

 • College biedt gemeenteraad aangepaste begroting aan

  (08-11-2018)

  ERMELO – Op 1 november stond de programmabegroting 2019-2022 op de agenda van de raad. Naar aanleiding van de ingediende amendementen, moties en hetgeen de fracties naar voren hebben gebracht, heeft het college de gemeenteraad gevraagd de behandeling van de programmabegroting met een week uit te stellen. Het college heeft zodoende de tijd gekregen om een zorgvuldig tweede aanpassingsvoorstel voor te bereiden. De begroting wordt nu opnieuw behandeld in de raadsvergadering van 8 november. Voor 15 november moet de begroting bij de Provincie ingediend zijn.

 • € 300.000,- beschikbaar voor startersleningen in 2019

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor 2019 een budget van €300.000,- vast te stellen voor toe te wijzen startersleningen. Hiermee wordt het mogelijk om in 2019 tenminste 12 startersleningen te verstrekken.

 • New York Pizza mag zich niet vestigen op Horsterweg 1

  (08-11-2018)

  Op woensdag 7 november heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het door de gemeente Ermelo ingestelde hoger beroep over de vestiging van New York Pizza in Ermelo. De Afdeling heeft de gemeente in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de vergunning terecht is geweigerd.

 • Evaluatie duurzaam woningbouwproject Groevenbeek-Noord

  (01-11-2018)

  ERMELO –  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de conclusies uit de evaluatie van het woningbouwproject Groevenbeek-Noord en deze aan te bieden aan de gemeenteraad. Groevenbeek-Noord was het eerste zogenaamde nul-op-de-meter project in Ermelo, waarbij 39 duurzame starterswoningen werden gerealiseerd. Naast de bouw van de duurzame woningen is ook aandacht besteed aan een natuurlijke, duurzame en onderhoudsarme openbare buitenruimte, passend bij de natuur van de naastgelegen Groevenbeekse heide.

 • Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliëntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

Archief