HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Aanpassing oversteekplaats Dirk Staalweg - Ireneschool

  (15-07-2019)

  ERMELO – Op dinsdag 9 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de oversteekplaats op de Dirk Staalweg bij de Ireneschool wordt aangepast. Vanuit de gemeenteraad en de schoolleiding is al eerder aandacht gevraagd voor de veiligheid van deze oversteekplaats. Ook is er een schouwonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan brengen we verbeteringen aan op deze oversteekplaats.

 • Ermelo sluit zich aan bij Operatie Steenbreek voor vergroening van particulier terrein

  (15-07-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente Ermelo zich gaat aansluiten bij Operatie Steenbreek. Stichting Steenbreek zet zich in voor het vergroenen van Nederland en het verbeteren van de biodiversiteit. Onder de vlag van de  landelijke campagne Operatie Steenbreek, organiseren gemeentes acties – samen met inwoners en bedrijven – om te vergroenen.

 • Ermelo stimuleert inwoners met twee duurzaamheidsprijzen

  (15-07-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er een duurzaamheidsprijs voor jongeren ingesteld wordt. Deze prijs komt naast de ‘Groene Pauw Award’ voor volwassenen die vorig jaar voor het eerst is uitgereikt. Het instellen van deze twee duurzaamheidsprijzen is een extra stimulans voor hen die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing en daarmee anderen inspireren.  

 • Gemeente van start met opstellen nieuwe woonvisie

  (15-07-2019)

  ERMELO – In het najaar van 2019 start de gemeente Ermelo met het opstellen van een nieuwe woonvisie. In de woonvisie wordt vastgelegd hoe de gemeente aankijkt tegen belangrijke thema’s zoals huisvesting voor jongeren en starters, betaalbaarheid van het wonen en de beschikbaarheid van voldoende woningen voor mensen met een zorgvraag. De woonvisie beschrijft de doelen die de gemeente op korte termijn (3 tot 5 jaar) wil behalen. Ook geeft het een doorkijk naar ontwikkelingen op de langere termijn (tot 2030).

 • Gemeente verstevigt grip op realisatie van woningbouwplannen

  (15-07-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2019 de beleidsnotitie afweging woningbouwplannen vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke manier de gemeente Ermelo de komende jaren een keuze maakt aan welke woningbouwplannen zij medewerking verleent en aan welke niet. Het college wil zo meer grip krijgen op de woningbouw in de gemeente wat betreft omvang, invulling en de termijn waarop plannen worden gerealiseerd.

 • Structurele onderhoudsmaatregelen aan onverharde wegen

  (15-07-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel voor structurelere onderhoudsmaatregelen aan de Bulderweg, Kawoepersteeg, Looweg, de Beek,  Nijkerkerweg en Tonnenberg. 

 • Wijk van de Toekomst krijgt 4,4 miljoen euro subsidie om woningen aardgasvrij te maken

  (04-07-2019)

  ERMELO - Provinciale Staten heeft gisteravond ingestemd met het voorstel om zowel de gemeente Ermelo als de gemeente Arnhem subsidie toe te kennen in het kader van de Gelderse proeftuin. Beiden maakten een plan om een bestaande woonwijk aardgasvrij te maken. In Ermelo gaat het om de Wijk van de Toekomst, een gedeelte van Wijk West.

 • Uitkomst bezwaarprocedure Kerklaan en Postlaantje

  (24-06-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de ingediende bezwaren tegen de omgevingsvergunningen Kerklaan/Postlaantje behandeld. Er is hierover advies uitgebracht door de commissie voor bezwaarschriften die gedeeltelijk zijn overgenomen. De omgevingsvergunningen kunnen in stand blijven: dit was de hoofdvraag. Geconstateerde motiveringsgebreken bij de vergunningen worden hersteld. Het aantal parkeerplaatsen was een belangrijk onderdeel van de bezwaren. Er zullen extra parkeerplaatsen komen, in aanvulling op de parkeerplaatsen die al in het plan waren opgenomen.

 • Sluitend huishoudboekje gemeente Ermelo in 2018

  (21-06-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarstukken 2018 vastgesteld en inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad. Het huishoudboekje van 2018 is sluitend: in totaal waren er inkomsten en uitgaven van €101,1 miljoen. In deze jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over het in 2018 uitgevoerde beleid. Wat is er gerealiseerd en wat niet. Daarnaast geeft het college inzicht in de cijfers over 2018.

 • Hoe ziet toekomstig Ermelo eruit?

  (19-06-2019)

  Persbericht van de gemeenteraad

  In Ermelo zijn er mooie plannen en grote ambities. Dit kost veel geld. De gemeenteraad moet de komende maanden hierover belangrijke keuzes maken. Want alle ambities volgen is alleen mogelijk als er meer geld bijkomt.

 • Vaststelling bestemmingsplan Strand Horst

  (14-06-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Strand Horst goedgekeurd. Het bestemmingsplan maakt gewenste toekomstige ontwikkelingen van ondernemers en de aanleg van het Groene Kruispunt planologisch mogelijk. Het bestemmingsplan wordt in de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte op 25 juni besproken.

 • Bijdrage aan ontwikkeling van educatieve activiteiten van Stichting Schapedrift

  (14-06-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om bij te dragen aan de verbetering en vernieuwing van de educatieve activiteiten van de Stichting Schapedrift. Dit doet zij door een projectsubsidie toe te kennen van €20.000,- voor 2019 en 2020.

 • Ambassadeurs maken zich sterk voor Nieuw Sportcentrum

  (13-06-2019)

  ERMELO – De voorbereidingen voor de bouw van het Nieuwe Sportcentrum Ermelo zijn in volle gang. De wethouders Van der Velden en Klappe hebben het initiatief genomen om plaatselijke sportcoryfeeën te betrekken bij het Nieuwe Sportcentrum. Zoals u ziet op bijgaande foto is dit gelukt en wordt er goed meegedacht over invulling van “Een Leven Lang Sport en Bewegen”.

 • Gemeente Ermelo werkt plannen voor parkeerplaatsen Markt verder uit

  (03-06-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester & wethouders stelt de gemeenteraad voor om de parkeerplaatsen op de Markt, Burgemeester Langmanstraat en Chevallierlaan te vernieuwen. De gemeenteraad spreekt zich in juli uit over dit voorstel. De voorgestelde plannen zijn onderdeel van het project Markt. De gemeente Ermelo is al langere tijd actief met de ontwikkeling van dit gebied

 • College vraagt raad om krediet voor fietsvoorziening Speuld

  (03-06-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders gaat de raad verzoeken om krediet vrij te geven voor de aanleg van fietsstroken op de Garderenseweg. Deze fietsstrokenvariant is – na gesprekken met bewoners - in de plaats gekomen van het oorspronkelijke plan om vrijliggende fietspaden te maken. Deze bleken uiteindelijk niet wenselijk en moeilijk inpasbaar.

 • Gemeente evalueert de jaarafspraken 2018 en 2019 met UWOON en De Groene Draad

  (03-06-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2019 de evaluatie jaarafspraken 2018 en de tussenevaluatie jaarafspraken 2019 vastgesteld. Hierin staan afspraken over thema’s als beschikbaarheid en betaalbaarheid, duurzaamheid, bijzondere woonvormen, leefbaarheid en veiligheid, communicatie en participatie. Er is veel samengewerkt aan het thema duurzaamheid. UWOON en gemeente Ermelo trekken samen op in het project Ermelo West. Hierbij is het doel om zowel de huurwoningen als de particuliere woningen te verduurzamen.

 • Tussenvonnis in zaak openstelling Prins Hendriklaan

  (29-05-2019)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State inzake de Prins Hendriklaan. Deze heeft geresulteerd in een tussenuitspraak. Het komt erop neer dat het college in haar recht staat om de Prins Hendriklaan open te stellen. De rechter is echter ook van mening dat het college nog onvoldoende aandacht heeft besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling. Dit is de reden voor het tussenvonnis.

 • Gedeputeerde Staten doet voorstel aan Provinciale Staten: óók 5 miljoen subsidie voor Ermelo

  (24-05-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders is bijzonder blij met het voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten heeft gedaan om ook Ermelo 5 miljoen euro subsidie toe te kennen in het kader van de Gelderse proeftuin.  Ermelo heeft met één puntje afstand van Arnhem de een-na-hoogste score gekregen. “Daar zijn we natuurlijk al enorm trots op”, reageert wethouder Van der Velden.

 • Nieuw bestemmingsplan voor Ermelose recreatieterreinen in de maak

  (13-05-2019)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de mee te werken aan de aanpak om het bestemmingsplan voor recreatieterreinen ‘te versoepelen’, zodat er meer maatwerk mogelijk is en regels minder belemmerend gaan werken. Dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, moeten meer duidelijkheid gaan geven en ontwikkelingen in het kader van (re)vitalisering van recreatieterrein bespoedigen.

 • Start met opruiming van vervuiling op Zanderij

  (18-03-2019)

  ERMELO – Op donderdag 21 maart start het bedrijf PJ Milieu b.v. in opdracht van de gemeente Ermelo met het verwijderen van vervuiling die mogelijk asbest bevat aan de oppervlakte van de Zanderij. Na deze schoonmaakactie zal het bedrijf haar werkzaamheden evalueren. Daarna wordt het afgezette deel van dit gebied - dat al langere tijd uit voorzorg is afgezet - verkleind.

 • Bestemmingswijziging pand Herderlaan i.v.m. komst kringloopwinkel

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van Het Sluisje Holding bv voor het wijzigen van de bestemming “Bedrijventerrein” voor het pand aan de Herderlaan 12. Verzocht is de bestemming die op het gebouw rust te verruimen voor het vestigen van een kringloopwinkel. Binnen de huidige bestemming is een kringloopwinkel niet mogelijk.

 • Medewerking aan functieverandering De Schakel onder voorwaarden

  (08-11-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van Uwoon voor het realiseren van acht woonstudio’s voor starters in het gebouw De Schakel aan de H. van Heemstralaan, maar wil hier ook een aantal voorwaarden vanuit de kant van de gemeente aan verbinden.

 • Recreatief fietspad voor hei bij Speuld

  (08-11-2018)

  ERMELO –  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente op zeer korte termijn een halfverhard en verbreed recreatief fietspad gaat realiseren over de hei bij Speuld. Deze halfverharding is een mooie oplossing voor het oorspronkelijk beoogd betonnen fietspad Speulderveld, wat voor met name reptielen en insecten die hier leven als minder gunstig werd ervaren. Plannen voor een verbreding en verharding van het bestaande pad waren er al sinds oktober vorig jaar.

 • Eerste zonneveld in Ermelo in zicht

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het initiatief van groepsaccommodatie De Aalbertshoeve voor het realiseren van een zonneveld. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het initiatief wordt dit het eerste zonneveld met zonnepanelen in de gemeente Ermelo. Het zonneveld van 3,3 hectare wordt gerealiseerd op eigen terrein van De Aalbertshoeve en gaat voor circa 700 huishoudens duurzame energie opwekken.

 • College biedt gemeenteraad aangepaste begroting aan

  (08-11-2018)

  ERMELO – Op 1 november stond de programmabegroting 2019-2022 op de agenda van de raad. Naar aanleiding van de ingediende amendementen, moties en hetgeen de fracties naar voren hebben gebracht, heeft het college de gemeenteraad gevraagd de behandeling van de programmabegroting met een week uit te stellen. Het college heeft zodoende de tijd gekregen om een zorgvuldig tweede aanpassingsvoorstel voor te bereiden. De begroting wordt nu opnieuw behandeld in de raadsvergadering van 8 november. Voor 15 november moet de begroting bij de Provincie ingediend zijn.

 • € 300.000,- beschikbaar voor startersleningen in 2019

  (08-11-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor 2019 een budget van €300.000,- vast te stellen voor toe te wijzen startersleningen. Hiermee wordt het mogelijk om in 2019 tenminste 12 startersleningen te verstrekken.

 • New York Pizza mag zich niet vestigen op Horsterweg 1

  (08-11-2018)

  Op woensdag 7 november heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het door de gemeente Ermelo ingestelde hoger beroep over de vestiging van New York Pizza in Ermelo. De Afdeling heeft de gemeente in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de vergunning terecht is geweigerd.

 • Evaluatie duurzaam woningbouwproject Groevenbeek-Noord

  (01-11-2018)

  ERMELO –  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de conclusies uit de evaluatie van het woningbouwproject Groevenbeek-Noord en deze aan te bieden aan de gemeenteraad. Groevenbeek-Noord was het eerste zogenaamde nul-op-de-meter project in Ermelo, waarbij 39 duurzame starterswoningen werden gerealiseerd. Naast de bouw van de duurzame woningen is ook aandacht besteed aan een natuurlijke, duurzame en onderhoudsarme openbare buitenruimte, passend bij de natuur van de naastgelegen Groevenbeekse heide.

 • Toekomstscenario De Dialoog

  (30-08-2018)

  Compact en duurzaam voor samenwerking en efficiënt ruimtegebruik

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt voor een toekomstscenario voor De Dialoog in samenhang met de verbouwing van het gemeentehuis. In dit scenario worden de panden Pinel, Plaza, Stationsstraat 118 en zalen 1 tot en met 5 van De Dialoog gesloopt. De rest van het huidige gebouw blijft behouden en wordt opgeknapt en verduurzaamd. Bovenop deze bestaande bouw wordt een verdieping gerealiseerd die in directe verbinding staat met het vergadercentrum van het gemeentehuis op de verdieping.

 • Gemeente Ermelo zet belangrijke stap naar zelfstandig sportbedrijf

  (30-08-2018)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het bedrijfsplan voor het nieuwe sportbedrijf. In dit bedrijfsplan zijn de organisatorische, juridische en financiële aspecten beschreven. Hiermee zet zij een belangrijke stap naar een verzelfstandigde organisatie met als kerntaak beheer en exploitatie van sportaccommodaties en sportstimulering.

 • Gemeente Ermelo doet mee aan de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018

  (30-08-2018)

  Op 1 september is de publieksprijs voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018 van start gegaan. Gemeente Ermelo doet hieraan mee met het project De Horster Brinken. Iedereen kan meestemmen op een van de vijftien genomineerde projecten via het forum Maak Gelderland Mooier www.gelderland.nl/gprk zodat Ermelo kans maakt de publieksprijs te winnen. Iedereen die stemt maakt bovendien zelf ook kans op een prijs.

 • Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliëntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

Archief