HOME  |  Persberichten

Persberichten

 • Gemeente Ermelo verleent omgevingsvergunning De Enk

  (06-07-2020)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni 2020 besloten een  omgevingsvergunning voor gevelrenovatie van winkelcentrum De Enk te verlenen. De gevelrenovatie is fase 1 van het opknappen van winkelcentrum De Enk. Ook heeft het college besloten om, terwijl die werkzaamheden op gang komen, de gedegen voorbereiding van fase 2 met de projectontwikkelaar op te starten. Daarmee wordt een proces gestart om te komen tot een volledig opgeknapte Enk: een mooie woon-, werk- en winkelomgeving.

 • Garderenseweg 210: Bijzonder stukje dorpsgeschiedenis krijgt gezicht

  (06-07-2020)

  ERMELO - Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het realiseren van een vrijstaande woning aan de Garderenseweg 210 waarbij een bestaande jachthut omgevormd wordt naar een bed & breakfast en museum. Door de omvorming mogelijk te maken wordt gezicht gegeven aan een bijzonder stukje dorpsgeschiedenis van Speuld en Ermelo.

 • Ermelo stelt participatieplan Omgevingswet vast

  (06-07-2020)

  ERMELO - Actief meedenken over de toekomst van Ermelo. Dat is het uitgangspunt van het participatieplan Omgevingswet dat het college op dinsdag 29 juni vaststelde. Het plan beschrijft hoe inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden betrokken kunnen worden bij het uitwerken van de Omgevingswet. 

 • Onverwacht positief financieel resultaat voor Ermelo in 2020

  (30-06-2020)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs kennisgenomen van de Meicirculaire 2020 en volgende jaren Gemeentefonds. In deze circulaire – die drie keer per jaar verschijnt – staat hoeveel geld gemeentes ontvangen vanuit het Gemeentefonds. Het Gemeentefonds is de grootste inkomensbron van gemeentes. Voor Ermelo brengt deze Meicirculaire voor 2020 een onverwacht positief resultaat van 551.000,- met zich mee. We krijgen meer geld dan waar we op gerekend hadden. 

 • Gemeente Ermelo wijzigt bestemming huidige locatie sportcentrum Calluna

  (30-06-2020)

  ERMELO – Het College van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met het voorstel om de locatie van het huidige sportcomplex Calluna een aangepaste sportbestemming te geven. Deze bestemming is onderdeel van het bestemmingsplan voor ‘Het Nieuwe Sportcentrum Ermelo’ aan de Zanderij. Met dit besluit kan de bestemmingsplanprocedure voor het Nieuwe Sportcentrum Ermelo worden vervolgd en wordt herontwikkeling van het huidige Calluna in de toekomst mogelijk.

 • Bij winnaars gaan de stenen uit de tuin en het groen erin

  (19-06-2020)

  ERMELO - De gemeente Ermelo feliciteert Miriam en Hester met het winnen van een groene voortuin make-over. De inwoners van de Meerkoetstraat en de Amanietlaan deden mee aan de winactie ‘meer groen, minder tegels’ van Ermelo Duurzamer die op 11 mei van start ging. ​

 • Gemeente Ermelo geeft drie woningbouwinitiatieven prioritaire status

  (18-06-2020)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat in 2020 drie initiatieven voor woningbouw een prioritaire status krijgen. Prioritaire status betekent dat de gemeente meewerkt aan het plan en daarvoor capaciteit  ter beschikking stelt. De inspanning om tot realisatie te komen ligt altijd bij de ontwikkelaar. Deze drie woningbouwplannen omvatten in totaal 38 woningen waarvan 28 sociale woningbouw.

 • Voorzitter Veiligheidsregio sluit in overleg met burgemeester horecagelegenheid

  (09-06-2020)

  ERMELO – Op maandag 8 juni heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland in samenspraak met de burgemeester van Ermelo, een horecagelegenheid aan de Stationsstraat voor 2 weken gesloten. De gelegenheid heeft zich niet gehouden aan de maatregelen van de noodverordening die van kracht zijn in het kader van de coronacrisis.

 • Verjonging en vervanging van groen en bomen aan Steynlaan

  (08-06-2020)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week besloten te starten met de kap van twee bomen aan de Steynlaan, uiteraard met inachtneming van het broedseizoen. Deze bomen, die inmiddels een hoge leeftijd hebben bereikt, zijn inmiddels zo groot geworden dat ze voor sommige bewoners veel overlast veroorzaken. Hierover heeft de buurt de afgelopen twee jaar meerdere keren gesproken met de gemeente. Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst is voor dit specifieke geval tot een oplossing gekomen die past binnen de groenvisie en het groenbeheerplan. Hierbij wordt het oude groen verjongd en vervangen.

 • Transitievisie warmte vastgesteld

  (08-06-2020)

  ERMELO – De transitievisie warmte van de gemeente Ermelo is vastgesteld door het college van B&W. De transitievisie wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Elke gemeente in Nederland moet een transitievisie warmte maken. Een plan waarin staat beschreven hoe de gemeente voor 2050 stap voor stap aardgasvrij gaat worden. 

 • Onderzoeksrapport Jeugdhulp Ermelo en Harderwijk

  (02-06-2020)

  De Rekenkamercommissie (RKC) Ermelo-Harderwijk heeft tot eind 2019 onderzoek gedaan naar de jeugdhulp in beide gemeenten. De belangrijkste vraag is of het beleid en de realisatie van de jeugdhulp in Ermelo respectievelijk Harderwijk effectief en efficiënt is. De conclusie is dat de overgang naar de gemeenten voor een aanzienlijk deel goed geregeld is, maar dat de beoogde kwalitatieve omslag in denken en werken (de transformatie) nog vorm moet krijgen. Dit vraagt bij uitstek sturing op lokaal niveau op netwerken rondom gezinnen. De gemeenten staan hiermee nog maar aan het begin.

 • College Ermelo stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast

  (25-05-2020)

  ERMELO - In 2030 wordt ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt in de regio via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer tien keer meer dan nu. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen (CO 2 ) met 49%. Dit is te lezen in het concept van de Regionale Energie Strategie
  (RES) Noord-Veluwe dat het college van Ermelo op 18 mei vaststelde. De concept RES wordt ter vaststelling ook nog aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Omgevingsvisie Horst biedt ruimte voor herontwikkeling

  (25-05-2020)

  Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst. De Omgevingsvisie biedt ruimte voor de wensen van de eigenaren van de huisjes, parkeigenaren en vereniging van eigenaren (VvE) op de 14 recreatieparken. De visie is, vooruitlopend op de omgevingswet, tot stand gekomen met en door de parken en andere direct betrokkenen.

 • Ermelo bereidt zich voor op openstelling horeca per 1 juni

  (20-05-2020)

  ERMELO – Het Kabinet heeft dinsdagavond 19 mei jl. bekend gemaakt, dat café’s en terrassen vanaf maandag 1 juni a.s. om 12:00 uur onder voorwaarden weer opengesteld mogen worden. Hierbij geldt de voorwaarde, dat dit verantwoord gebeurt binnen de 1,5 meter norm. Met inachtneming daarvan zijn per horecabedrijf voorlopig maximaal 30 bezoekers binnen toegestaan. Op de terrassen is geen maximum vastgesteld, mits de anderhalve meter-regel goed in acht wordt genomen.

 • Subsidieregeling Erfbeplanting geactualiseerd

  (18-05-2020)

  ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei de Subsidieregeling Erfbeplanting Ermelo 2020 vastgesteld.

 • College wil plek voor ontmoeting op oude terrein Leemkuul

  (18-05-2020)

  ERMELO - Op het oude terrein van wijkcentrum De Leemkuul staan al weer enige tijd woningen. Naast de woningen zou ontwikkelaar Hegeman ook een maatschappelijke voorziening bouwen. Helaas is dit niet gebeurd omdat Hegeman geen exploitant voor de ruimte kon vinden. Het college vindt het belangrijk dat er toch een plek voor ontmoeting komt op het terrein. De gemeente Ermelo is daarom met de ontwikkelaar om de tafel gegaan om te komen tot een oplossing.

 • Versoepeling van een aantal coronamaatregelen per 11 mei: nieuwe noodverordening VNOG

  (11-05-2020)

  Vanaf maandag 11 mei worden een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de samenleving opgestart. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te kunnen handhaven heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 8 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vastgesteld.

 • Start werkzaamheden Verkeersveilig, Vitaal en Duurzaam Kerkdennen

  (09-04-2020)

  ERMELO - Gisteren is het bouwbord geplaatst op het bedrijventerrein Kerkdennen. Gewoonlijk een feestelijk moment met alle betrokkenen om de start van een bouwproject af te trappen. Wethouder Van der Velden is erg blij dat de werkzaamheden ondanks de corona maatregelen toch van start gaan en overhandigde symbolisch een miniatuurversie van het bouwbord  aan de voorzitter van de bedrijvenkring Ermelo, mevrouw Jolande Combee-Paulus. “Natuurlijk is het jammer dat de gezamenlijke aftrap er nu niet inzit, maar naleving van de regels staat voorop. Ondanks de stikstofproblemen en ondanks de coronacrisis kan het project toch starten en is het een voorbeeldproject met een eigentijdse aanpak. Erg mooi om te zien hoe er juist nu toch kan worden gewerkt aan een toekomstgericht Kerkdennen.”

 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

  (17-03-2020)

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.

 • Twee nieuwe besmettingen met coronavirus in gemeente Ermelo

  (11-03-2020)

  ERMELO – Bij twee inwoners van de gemeente Ermelo is vandaag besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Bij één van deze patiënten bestaat een link met Italië. De patiënten zitten in thuisisolatie.

 • Nieuwe, duurzame voertuigen voor buitendienst gemeente

  (27-01-2020)

  ERMELO – De gemeente Ermelo vervangt alle voertuigen van team wijkservice, de buitendienst van de gemeente. De nieuwe voertuigen zijn duurzaam en dus veel minder vervuilend voor het milieu. Het wagenpark krijgt ook een nieuw uiterlijk. Op woensdag 22 januari gaven wethouder Vogelsang en gemeentesecretaris Aldrik Westrate de sleutel van een nieuwe wagen symbolisch aan teamleider Juan Kamphuis.

 • Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

  (14-06-2018)

  ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliëntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

Archief