HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Subsidieregeling isolatie

Subsidieregeling isolatie

 • Wat is het?

  De gemeente Ermelo voert sinds een aantal jaren met succes de subsidieregeling isolatie uit. Honderden huishoudens uit Ermelo hebben succesvol een beroep gedaan op de subsidiegelden en door isolatie energie bespaard. 

  Op basis van de subsidieregeling kunnen eigenaar-bewoners én huurders van woningen in Ermelo een derde van de isolatiekosten van de gemeente terugkrijgen (met een maximum van € 500,00). Een burenbonus kent een maximum van € 750,00.

  De subsidieregeling heeft betrekking op:

  • vloerisolatie
  • bodemisolatie
  • spuwmuurisolatie
  • binnengevel- en buitengevelisolatie
  • zolder- en vlieringisolatie
  • dakisolatie
  • isolatieglas

  De isolatienormen staan in het aanvraagformulier vermeld.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het aanvraagformulier downloaden, invullen en naar ons toesturen.

  Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u versturen naar:

  Gemeente Ermelo
  t.a.v. de afdeling Publiekszaken
  Postbus 500
  3850 AM Ermelo

  Vermeld op de envelop; “betreft: Subsidieregeling Isolatiemaatregelen

  Onderstaand formulier kunt u gebruiken nadat door de gemeente een besluit is genomen op uw subsidieaanvraag en de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd:

 • Aanvullende informatie

  Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. 
  Daarbij worden de volgende stappen doorlopen:

  • Stap 1: Aanvraag De aanvrager vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar de gemeente. Offerte(s)bijvoegen. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst (volledige aanvraag). 
  • Stap 2: Beoordeling aanvraag De gemeente beoordeelt de aanvraag. Indien deze volledig is wordt de aanvraag in behandeling genomen en ontvangt de aanvrager een besluit tot subsidieverlening. 
  • Stap 3: Melding en uitvoering
   Na vaststelling van het besluit tot subsidieverlening dient de aanvrager de isolerende maatregel(en) uit te (laten) voeren. Dat dient te gebeuren binnen 12 weken na het besluit tot subsidieverlening. Uiterlijk 2 werkdagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden dienen de voorgenomen werkzaamheden te worden gemeld bij de gemeente via telefoonnummer (0341) 56 72 04 OF (0341) 56 72 06 zodat eventueel de uitvoering van de regeling kan worden gecontroleerd. 
  • Stap 4: Indiening De aanvrager vult binnen 12 weken na uitvoering van de maatregel(en) het ‘subsidieuitkeringsformulier' in en stuurt het MET betalingsbewijzen naar de gemeente.
  • Stap 5: Betaling De gemeente controleert of de subsidieaanvraag correct is en gaat (indien alles correct is) over tot vaststelling van de verleende subsidie en zal binnen 13 weken na ontvangst van het subsidieuitkeringsformulier overgaan tot betaling

  Toekenning van subsidies vindt plaats op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. De subsidie is maximaal € 500,00 per woning en maximaal € 750,00 per woning in geval van een burenbonus. Het subsidieplafond is € 40.000,00. Op de subsidieaanvraag is de ‘subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Ermelo 2018'  van toepassing. De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs door de gemeente worden gecontroleerd.

 • Meer informatie?

  Heeft u vragen over de isolatiesubsidieregeling of plannen om uw woning verder te verduurzamen en zoekt u daarvoor onafhankelijke informatie? Kijk dan eerst eens op www.ermeloduurzamer.nl

  Voor overige informatie kunt u terecht bij de volgende medewerkers:

  • Procedurele informatie
   Afdeling Publiekszaken
   Mw. E. Stokkentreef - Evers
   tel. (0341) 56 73 21
  • Melding van werkzaamheden en informatie over isolerende maatregelen
   Afdeling Realisatie en Beheer
   Team handhaving
   mail duurzaamheidssubsidie@ermelo.nl
  • Algemene projectinhoudelijke informatie
   Afdeling Realisatie en Beheer
   Team beheer en grondzaken
   de heer Henri van Pijkeren
   tel. (0341) 56 71 82