HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Omgevingsvergunning, vooroverleg/schetsplan

Omgevingsvergunning, vooroverleg/schetsplan

 • Wat is het?

  Via het Omgevingsloket online kunt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Vóór u deze aanvraag definitief maakt, kunt u aangeven dat u vooroverleg wilt hebben met de gemeente. Dat kan dus via het Omgevingsloket online, maar ook via het "formulier vooroverleg".

  Wij raden u aan om altijd van deze mogelijkheid gebruik te maken
  In het vooroverleg kan de gemeente de volgende vragen beantwoorden:

  • Is het plan compleet genoeg ingediend om het te kunnen beoordelen?
  • Zijn er nog andere toestemmingen of vergunning nodig?
  • Is het plan realiseerbaar?

  Binnen een redelijke termijn krijgt u bericht van de gemeente. Aan de hand daarvan kan de aanvraag definitief worden gemaakt of juist ingetrokken worden. Naast dit vooroverleg kunt u ook een schetsplan indienen voor een vergunningcheck. Zie daarvoor het product  Omgevingsvergunning, vergunningcheck.

  Formulier vooroverleg omgevingsvergunning 2019

 • Wat kost het?

  De kosten voor vooroverleg zijn € 100,00. Voor het beoordelen van de compleetheid van een aanvraag, vóór deze is ingediend, rekenen we 40% van de daadwerkelijke kosten. Deze 40% wordt verrekend met de daadwerkelijke kosten als een omgevingsvergunning voor het project wordt verleend.

  Als er sprake is van het afwijken van het bestemmingsplan (projectafwijkingsbesluit of bestemmingsplanwijziging), dan bedragen de leges:

  • € 365,00 voor het beoordelen van de ruimtelijke wenselijkheid
  • € 2.215,00 voor het beoordelen van een ruimtelijke onderbouwing

  Als dit vooroverleg resulteert in een omgevingsvergunning, dan worden de leges van het vooroverleg verrekend met de leges voor de omgevingsvergunning. 

 • Aanvullende informatie

  Om tot een goed resultaat te komen adviseren wij u om eerst vooroverleg te hebben met de gemeente voor u een aanvraag indient. 

  Vanaf 1 augustus 2018 worden alle principeverzoeken en vooroverleggen voor omgevingsvergunningen gepubliceerd. Hierdoor krijg je als mogelijke belanghebbenden eerder de gelegenheid om kennis te nemen van ontwikkelingen in je directe woonomgeving. Ook is het eerder mogelijk om met de initiatiefnemers van gedachten te wisselen over hun plannen.

  Zo hopen wij als gemeente een bijdrage te leveren aan het opstarten van een gesprek tussen de initiatiefnemers en mogelijke belanghebbenden. Iedereen kan een afspraak maken om de stukken in te zien via www.ermelo.nl/afspraak. Dat kan ook op donderdagavond. 

 • Meer informatie?

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij één van de medewerkers van de afdeling Publiekszaken, telefoonnummer (0341) 56 73 21. U kunt natuurlijk ook op afspraak langskomen.

  Maak een afspraak