HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Omgevingsvergunning, vooroverleg

Omgevingsvergunning, vooroverleg

 • Wat is het?

  Een aanvraag voor vooroverleg doet u voordat u een aanvraag omgevingsvergunning doet. Wij raden u aan om altijd van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

  Een aanvraag voor vooroverleg houdt in dat de gemeente bekijkt:

  • Of uw plan voldoet aan de belangrijkste regels.
  • Of uw plan uit te voeren is.
  • Of er andere toestemmingen nodig zijn voor uw plan. 

  Het is een schriftelijk proces. U dient een aanvraag in en u krijgt een schriftelijke reactie. 

  De aanvraag voor vooroverleg kunt u op 2 manieren doen. Digitaal via het Omgevingsloket online of op papier via het formulier vooroverleg. Hoe u de aanvraag digitaal doet, leest u op de website van het Omgevingsloket online.

  Vooroverleg aanvragen via het formulier vooroverleg

  Binnen een redelijke termijn krijgt u een schriftelijke reactie op uw aanvraag.  

  Heeft u een woningbouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is die in strijd is met het bestemmingsplan? Ga dan naar afweging woningbouwplannen.

  Kwaliteitsborging in de bouw

  De Wet kwaliteitsborging in de bouw is aangenomen door de 1e en 2e kamer. Vooruitlopend op de daadwerkelijke ingangsdatum hiervan heeft de minister gevraagd om diverse proefprojecten op te gaan starten.

  Wilt u als opdrachtgever (particulier of beroepsmatig) uw project realiseren met hulp van een kwaliteitsborger?  Dan wil het college dit graag ondersteunen en stimuleren door 40% korting te geven op de leges.  Heeft u interesse neem dan contact op met de gemeente.


  Voor meer informatie over de kwaliteitsborging, zie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

 • Wat kost het?

  De kosten voor vooroverleg zijn € 100,00. Voor het beoordelen van de compleetheid van een aanvraag, vóór deze is ingediend, rekenen we 40% van de daadwerkelijke kosten. Deze 40% wordt verrekend met de daadwerkelijke kosten als een omgevingsvergunning voor het project wordt verleend.

  Als er sprake is van het afwijken van het bestemmingsplan (projectafwijkingsbesluit of bestemmingsplanwijziging), dan bedragen de leges € 2.500,00 voor het beoordelen van de ruimtelijke wenselijkheid en de ruimtelijke onderbouwing.

  Als dit vooroverleg resulteert in een omgevingsvergunning, dan worden de leges van het vooroverleg verrekend met de leges voor de omgevingsvergunning. 

 • Aanvullende informatie

  Om tot een goed resultaat te komen adviseren wij u om eerst vooroverleg te hebben met de gemeente voor u een aanvraag indient. 

  Vanaf 1 augustus 2018 worden alle principeverzoeken en vooroverleggen voor omgevingsvergunningen gepubliceerd. Hierdoor krijg je als mogelijke belanghebbenden eerder de gelegenheid om kennis te nemen van ontwikkelingen in je directe woonomgeving. Ook is het eerder mogelijk om met de initiatiefnemers van gedachten te wisselen over hun plannen.

  Zo hopen wij als gemeente een bijdrage te leveren aan het opstarten van een gesprek tussen de initiatiefnemers en mogelijke belanghebbenden. Iedereen kan een afspraak maken om de stukken in te zien via www.ermelo.nl/afspraak. Dat kan ook op donderdagavond. 

 • Meer informatie?