HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Structuurvisie Landgoed Veldwijk

Structuurvisie Landgoed Veldwijk (08-11-2016)

Dit item is verlopen op 20-01-2017.

Veel gebouwen en delen van de landgoederen Veldwijk en De Hooge Riet gaan een andere bestemming krijgen. Het accent verschuift daarbij van zorg naar andere functies zoals wonen en nieuwe economische bedrijvigheid. GGz Centraal, eigenaar van de gronden en de gemeente Ermelo hebben de handen ineen geslagen om dit samen op te pakken.

Opstellen concept structuurvisie

Om herontwikkeling van de gebieden mogelijk te maken is door de gemeente een  concept structuurvisie opgesteld. In een structuurvisie staan geen concrete plannen, maar wordt richting gegeven waarbinnen nieuwe ontwikkelingen en initiatieven uiteindelijk een plek kunnen krijgen. De gemeente gebruikt de structuurvisie om de plannen van GGz Centraal goed te kunnen toetsen en af te kunnen wegen. De concept structuurvisie is opgesteld in nauwe samenwerking met GGz, de klankbordgroep “Herontwikkeling Veldwijk” met daarin vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en professionals en de commissie Infrastructuur en Ruimte.

Inzage en inspraak

De concept structuurvisie is op dinsdag 1 november 2016 behandeld in het college en wordt meningsvormend besproken in de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte van dinsdag 29 november 2016. Vlak na besluitvorming wordt de concept structuurvisie gedurende 6 weken ter inzage gelegd voor inspraak. Maandag 9 januari organiseert de gemeente Ermelo in samenwerking met GGz Centraal een informatiebijeenkomst over de structuurvisie.

Tijdelijke verhuur COA en ‘De Zaak van Ermelo’

Vooruitlopend op de structuurvisie en als gevolg van de veranderingen in de zorg, bouwt GGz Centraal bedden af. De organisatie wil de zorg dichtbij haar cliënten leveren. Dat heeft tot gevolg dat veel gebouwen en delen van Landgoed Veldwijk en de Hooge Riet een andere, nu soms tijdelijke, bestemming kunnen krijgen. De tijdelijke verhuur vindt, in het kader van de herontwikkeling, plaats na afstemming tussen GGz Centraal en de gemeente Ermelo.

COA in  de Hooge Riet

Zo besloot de gemeente Ermelo, in samenspraak met GGz Centraal als verhuurder, alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in de Hooge Riet op te vangen tot 1 april 2017.

‘De Zaak van Ermelo’

Tot 1 januari 2019, mogelijk langer, verhuurt GGz Centraal het ‘economiegebouw’ aan ‘De Zaak van Ermelo’.  Als leerwerkbedrijf waar dagbesteding en lerend werken centraal staan, levert dit een mooie samenwerking op met GGz Centraal. Cliënten worden gestimuleerd om zinvol bezig te zijn en zich naar eigen vermogen verder te ontwikkelen, De Zaak biedt daartoe mogelijkheden. Volg de ontwikkelingen op www.ermelo.nl/toekomstveldwijk en  op www.toekomstveldwijk.nl