HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Resultaten rioolonderzoek en aanvullend onderzoek drugs 

Resultaten rioolonderzoek en aanvullend onderzoek drugs  (24-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

Vorig jaar hebben we aan KWR Watercycle Research opdracht gegeven om een rioolonderzoek naar drugs uit te voeren. Daarnaast is er aanvullend onderzoek gedaan onder  maatschappelijk organisaties, zoals GGD, Politie, Tactus verslavingszorg en Medicamus enz., naar type drugsgebruikers en de daarbij samenhangende problemen. Aanleiding voor deze onderzoeken is een aangenomen motie in de gemeenteraad van april 2017. Inmiddels zijn de resultaten van beide onderzoeken bekend.

Resultaten rapportage KWR

Uit het KWR onderzoek blijkt dat twee soorten drugs er in negatieve zin uitspringen. Het rapport geeft aan dat er hoge concentraties van Amfetamine (speed) en Methamfetamine (meth) in het riool zijn gevonden. De hoeveelheden van deze stoffen zijn relatief hoger dan in andere onderzochte gemeenten. Het rioolonderzoek geeft alleen geen inzicht in: 

 • het type drugsgebruiker
 • de locaties van het gebruik
 • mate en frequentie van gebruik of medicatie
 • reden van gebruik
 • samenhangende problemen

Hoewel de geconstateerde hoeveelheden op zijn minst verontrustend zijn, zeggen de resultaten niets over waarom het drugsgebruik hoog is en wie de mensen zijn die deze drugs gebruiken. Zijn ze jong of oud? Gaat het om (extreem) drugsgebruik onder een aantal grootgebruikers of om incidenteel/kleinschalig gebruik bij meerdere personen? Allemaal vragen waar het onderzoek geen antwoord op geeft. Daarom geeft het rioolonderzoek op zich geen handvatten om de gegevens uit het onderzoek nader uit te kunnen leggen.

Aanvullend onderzoek

De resultaten van het rioolonderzoek naar drugs zijn in het aanvullende onderzoek voor advies voorgelegd aan diverse maatschappelijke organisaties zoals GGD, Politie, Medicamus en Tactus verslavingszorg. Maar ook met ander organisaties, zoals Welzijn Ermelo, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Icare is gesproken over het drugsgebruik in Ermelo. Al deze organisaties erkennen het gebruik van drugs zonder dat er bij hen signalen bekend zijn dat dit meer is dan elders. Er zijn wel enkele (kwetsbare) doelgroepen in Ermelo waar een hoger drugsgebruik wordt vermoed, rekening houdend met de in Ermelo aanwezige instellingen voor (jeugd)hulpverlening en vakantieparken. 

Wat gaat de gemeente extra doen naar aanleiding van de onderzoeken

We doen al veel aan drugs- en verslavingspreventie, voorlichting, ondersteuning, zorg en handhaving, zowel lokaal als in regionaal verband. Hierin werken we nauw samen met de eerder genoemde partijen en partners. In 2017 zijn de gemeenten van de regio Noord Veluwe samen met Tactus Verslavingszorg een traject gestart op het gebied van verslavingspreventie, ondersteuning en zorg. Daarnaast hebben Ermelo en Harderwijk extra lokaal maatwerk ingekocht op het gebied van verslavingspreventie. Ook zijn er korte lijnen en afspraken met CJG, GGD, Gezonde School, Welzijn Ermelo, Politie en huisartsen. 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is besloten deze samenwerking verder te versterken met de volgende aanpak:

 • Versterken contacten Tactus met Handhaving en Politie.
  De politie signaleert veel, maar kan als er geen strafbaar feit is niet optreden. De politie neemt bij zorgen over een jongere contact op met Tactus zodat samen ingezet kan worden om te voorkomen dat jongeren een verslavingsproblematiek ontwikkelen. Zo ontstaat inzicht in elkaars wereld en kunnen partijen met elkaar het gesprek voeren over een juiste en tijdige signalering/professionele consultatie. 
 • Het thema drugs wordt in het Sociaal team een vast agendapunt met als doel om tijdige signalering en de vinger aan de pols te houden als preventiepartners. 
 • Ten aanzien van jeugd tot 18 jaar en hun ouders gaan Tactus en het Centrum voor Jeugd en Gezin zo nauw mogelijk samenwerken op het thema drugs via casuïstiek overleggen.
 • Wethouder publieke gezondheid, Hans de Haan, bespreekt de resultaten met het bestuur van het voortgezet onderwijs met als doel om het aanbod van Tactus te verbreden.
 • Vanaf 2018 verschuift Tactus haar werkzaamheden op basis van lokale ontwikkelingen.  Niet alleen gericht op jeugd tot 18 jaar en specifieke doelgroepen zoals jongeren met psychische - of gedragsproblemen of kinderen van verslaafde ouders maar ook jongeren tussen 18-25 jaar en ouderen. Inzet beweegt mee met de ontwikkelingen. 
 • Bij scholen die voortgezet (speciaal) onderwijs aanbieden worden monitorgesprekken aangeboden om de actuele situatie in kaart te brengen en met school te bespreken. Op basis hiervan wordt preventieve maatwerkactiviteiten aangeboden (Gezonde school aanpak). Onlangs zijn al enkele gesprekken gevoerd over diverse casussen. Deze hebben er reeds toe geleid naar geïndiceerde preventie. 
 • Voor 18-plussers wordt in 2018 verder verkend met samenwerkingspartners hoe inzet voor deze doelgroep nader wordt vormgegeven. 
 • Tactus biedt sinds 1 januari 2018 een preventief programma aan gericht op het creëren van inzicht en bewustwording bij 18-plussers. 
 • Ten aanzien van kinderen van verslaafde ouders worden contacten gelegd met Welzijn Ermelo rond de doelgroep mantelzorgers (dus enerzijds omdat ze een risicogroep kunnen vormen, anderzijds in een gezinssituatie een signaalfunctie kunnen hebben.)

Hiervoor zetten we jaarlijks lokaal extra budget in voor verslavingspreventie ter hoogte van € 37.500,00.