HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Parkeerbesluit Veldzicht ter inzage

Parkeerbesluit Veldzicht ter inzage (20-09-2016)

Dit item is verlopen op 15-11-2016.

Op 14 september is in de Staatscourant een Parkeerbesluit gepubliceerd dat betrekking heeft op Middelerf, Jagerserf, Meeboerserf, Mariënhoef en de Veldzichtweg. Besloten is tot het instellen van een parkeerverbodzone.

Omdat op de Mariënhoef en Veldzichtweg minder ruimte op de bedrijventerreinen aanwezig is en er voor deze percelen geen contractafspraken zijn gemaakt met betrekking tot parkeren op eigen terrein, worden op de Mariënhoef ter hoogte van het kruispunt met de Veldzichtweg ter compensatie vijf parkeerplaatsen (aanduiding met een “P”) gerealiseerd.

Zienswijze

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken hiertegen een met redenen omklede zienswijze indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de datum waarop wij het ontwerpverkeersbesluit ter inzage hebben gelegd. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.