HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Onderzoek Jeugdhulp en Wmo laat positieve resultaten zien

Onderzoek Jeugdhulp en Wmo laat positieve resultaten zien (26-10-2017)

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

In opdracht van de gemeente Ermelo is door onderzoeksbureau BMC een cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo uitgevoerd. Jongeren en ouders die mee hebben gedaan aan het onderzoek geven aan dat zij goed weten waar ze terecht kunnen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. Ook respondenten die een beroep doen op voorzieningen vanuit de Wmo weten goed hun weg te vinden. De meerderheid van deze groep is erg positief over de zorg of hulp die zij hebben ontvangen. 

Onderzoek Jeugd en Wmo

Het jaarlijkse onderzoek Jeugd en Wmo geeft inzicht in de ervaringen van jongeren (12-23 jaar) en ouders met kinderen (van ongeboren tot 18 jaar) die jeugdhulp ontvangen en ervaringen van inwoners die ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Beide onderzoeken gaan in op thema’s als ‘toegankelijkheid van voorzieningen’, ‘uitvoering van de zorg’ en ‘effecten van de zorg op het opgroeien, de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en het meedoen in de eigen omgeving’. Er is daarbij gebruik gemaakt van een landelijk vastgestelde set vragen.

Toegang tot jeugdhulp

Het overgrote deel van de jongeren en ouders die de vragenlijst heeft ingevuld weet waar zij terechtkunnen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. Ook hebben zij het gevoel dat zij vaak of altijd snel geholpen worden. Een meerderheid van de jongeren en ouders geeft aan dat zij de zorg en ondersteuning kunnen krijgt die nodig is.

Uitvoering van de jeugdhulp

De respondenten geven aan dat zij goed geholpen worden bij vragen en problemen en weten zij wat ze van de hulp kunnen verwachten. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat jongeren en ouders medezeggenschap ervaren. Beslissingen over de hulp wordt samen met hen genomen. Ook ervaren zij goede samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende organisaties.

Effect van de jeugdhulp op jongeren en ouders

De hulp die aan jongeren en ouders wordt geboden heeft effect op verschillende gebieden. Er is gekeken naar het effect van de hulp op opgroeien, zelfredzaamheid en het meedoen in de eigen omgeving. Op het gebied van opgroeien is het grootste effect bereikt. De jongere voelt zich beter, het gedrag is verbeterd en ook in de thuissituatie gaat het beter.

Cliëntervaring Wmo

Het overgrote deel van de respondenten die meededen aan het onderzoek naar de Wmo, wist waar ze terecht konden als zij hulp of ondersteuning nodig hadden. Ook werden zij snel geholpen en serieus genomen door de betreffende medewerker. De beoordeling is gestegen in vergelijking met 2015, en is hoger dan het gemiddelde in de referentiegemeenten. De kwaliteit van de ondersteuning en in de mate waarin deze paste bij de hulpvraag, wordt door het merendeel als positief ervaren. Ten slotte  blijkt dat de respondenten aangeven dat de ondersteuning die ze krijgen in grote mate bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven, men zichzelf beter kan redden en beter de dingen kan doen die men wil.

Meetlatrapportage

Gemeenten in Nederland zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. In de meetlatrapportage 2016 wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is en wat er sindsdien bereikt is. Het gaat om ondersteuning aan inwoners in Ermelo vanuit de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet. In de meetlatrapportage 2016 is onder andere te zien dat 17,8% van de huishoudens in Ermelo, ten opzichte van 21% landelijk, gebruik heeft gemaakt van een of meerdere voorzieningen vanuit de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet. Het laat ook zien dat het gebruik van de bijstand en voorzieningen uit de Wmo tussen 2015 en 2016 licht is gedaald. Een belangrijke graadmeter voor de totstandkoming van deze rapportage is het resultaat van de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo. Daarnaast wordt er voor een compleet beeld gebruik gemaakt van veel andere bronnen, zoals GGD-bevolkingsonderzoek en waarstaatjegemeente.nl.