HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Nieuwe werkwijze voor indienen woningbouwplannen

Nieuwe werkwijze voor indienen woningbouwplannen (18-10-2019)

Dit item is verlopen op 29-11-2019.

Bij woningbouwplannen die niet in het bestaande bestemmingsplan passen, kijken we of ze passen bij de doelstellingen van de gemeente. Dit gebeurt in een jaarlijkse afweging woningbouwplannen. Op basis van verschillende criteria bepaalt het college van B&W aan welke woningbouwplannen zij medewerking verleent. Deze nieuwe werkwijze geldt voor alle woningbouwinitiatieven waarvoor (nog) geen gewijzigd bestemmingsplan is vastgesteld en/of waar (nog) geen (anterieure) overeenkomst is gesloten.

Indienen van een woningbouwplan

Voordat initiatiefnemers hun woningbouwplan indienen, adviseren we een informatief gesprek aan te vragen bij de gemeente. Dan weet je of je op de goede weg zit met je plan. Daarna kun je het woningbouwplan indienen. Dit kan het hele jaar door. Woningbouwplannen die worden ingediend vóór 1 maart, gaan datzelfde jaar mee in de afwegingsronde. De afweging is van maart t/m juni. Aanvragen die op of na 1 maart binnen komen, worden in het volgende jaar getoetst.

Onderzoek naar haalbaarheid van het woningbouwplan

Binnen 8 tot 10 weken na het indienen van het woningbouwplan doen we een haalbaarheidstoets. Daarin kijken we welke invloed het plan heeft op de omgeving en omgekeerd. Na een positieve beoordeling gaat het woningbouwplan door naar de afweging woningbouwplannen. Na een negatieve beoordeling gaat het plan niet door en stopt de procedure.

Beoordeling van woningbouwplan op verschillende onderdelen

In de jaarlijkse afweging van maart t/m juni worden woningbouwplannen beoordeeld op locatie, doelgroep, duurzaamheids- en gezondheidsambitie, parkeertabel en bouwtermijn. Voor elk onderdeel zijn punten te krijgen. We kijken ook naar de woningbehoefte binnen de gemeente, de omvang van het project, planning en realisatie en de beschikbare capaciteit. Samen bepaalt dit of jouw woningbouwplan een prioritaire status krijgt en door kan gaan. Bij een negatief besluit kun je je aangepaste plan het volgende jaar opnieuw indienen.

Uitvoering van het plan binnen drie jaar

In juni maken we bekend aan welke woningbouwplannen de gemeente meewerkt (prioritaire status). Dit geeft nog geen garantie voor het krijgen van benodigde vergunningen en/of bestemmingsplanwijziging en/of akkoord van de gemeenteraad. Een plan dat een prioritaire status krijgt, moet binnen drie jaar worden uitgevoerd. Bezwaren en beroepen vallen buiten deze termijn. In de anterieure overeenkomst worden de termijnen van de verschillende stappen vastgelegd. Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst waarbij afspraken tussen gemeente en initiatiefnemer worden vastgelegd. De afspraken in de anterieure overeenkomst moeten worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan de prioritaire status vervallen of worden verleende vergunningen ingetrokken.