HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Kadernota 2020 schetst helaas verslechterd financieel perspectief

Kadernota 2020 schetst helaas verslechterd financieel perspectief (11-06-2019)

Dit item is verlopen op 23-07-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week de Kadernota 2020 vastgesteld en zal deze aan de gemeenteraad gaan aanbieden. De Kadernota is richtinggevend voor de Programmabegroting 2020-2023 die in november bij de Provincie aangeboden moet worden. Het is nu aan de gemeenteraad om de financiële kaders vast te stellen. In de Kadernota wordt het nieuwe financieel perspectief geschetst.

Het financieel perspectief is helaas de laatste jaren verslechterd. Dit is o.a. veroorzaakt door het interen op reserves en voorzieningen, het laag houden van de belastingdruk voor onze inwoners, het hoge gewenste voorzieningenniveau en doordat nieuwe taken bij de gemeente zijn neergelegd waar te weinig geld van het Rijk tegenover stond en staat.

De financiële positie is al aantal jaren een onderwerp van zorg

De verslechtering van de financiële positie is niet van vandaag op morgen ontstaan. Het speelt al een aantal jaren. Echter de financiële problematiek wordt wel steeds nijpender. Veel van de voorzieningen in onze gemeente komen uit de jaren zeventig en zijn aan vervanging toe. Veel van deze voorzieningen worden nu betaald uit de reserves (onze spaarpot). Daarnaast zijn de meeste belastingen al vele jaren met uitsluitend het inflatiepercentage verhoogd. We maken nu dan ook een inhaalslag.

Het aantal ontwikkelingen groeide maar zonder extra geld

Al begin 2016 werd duidelijk dat de financiën onder druk staan. Er waren veel ontwikkelingen die extra geld zouden gaan vragen. In de Kadernota 2018 is een aantal voorgestelde budgetaanpassingen gesneuveld. Bijvoorbeeld de opname van een nog te besteden budget voor toekomstig nieuw beleid, maar ook een verhoging van de algemene belastingen. De begroting was budgettair sluitend, echter het aantal nieuwe ontwikkelingen bleef groeien. Niet alleen onze eigen ambities, maar ook landelijke wet- en regelgeving zorgen voor grote kostenstijgingen. Voorbeelden hiervan zijn de Omgevingswet, de privacywetgeving en ICT-verplichtingen.

Er kwamen concrete prijskaartjes aan nieuwe ontwikkelingen te hangen

Begin 2018 werd in de Notitie Financiële positie Ermelo een tekort van € 2,8 mln voorspeld. In de Kadernota 2019  werd een inventarisatie opgenomen van nieuwe ontwikkelingen, de zgn. pijplijnonderwerpen. Aan alle onderwerpen werd een ‘prijskaartje’ gehangen en vervolgens in de begroting verwerkt. Dit werd in voorgaande begrotingen, veel terughoudender opgenomen.

Kerntakendiscussie, pijplijnonderwerpen en Meicirculaire bepalend voor de toekomst

De Programmabegroting 2019-2022 was tot en met 2021 destijds sluitend en zou een tekort hebben van ruim 2,4 miljoen in 2022. Inmiddels is deze positie verslechterd naar 3 miljoen. Ook de jaren 2020 en 2021 hebben nu wèl een tekort van 0,8 miljoen euro.  Uitgangspunt is en blijft dat Ermelo een financieel gezonde gemeente blijft. Het zal mede afhangen van de uitkomsten van de kerntakendiscussie die de raad op dit moment voert, de begrotingsdoorlichting door B&W en de mate waarin ‘pijplijnonderwerpen’ daadwerkelijk verwezenlijkt gaan worden. Daarnaast speelt de Meicirculaire Gemeentefonds 2019 een rol. Daarin wordt begin juni bekend gemaakt wat de nieuwe uitkeringen zullen zijn die de gemeente Ermelo van het Rijk gaat ontvangen. 

Bekijk de kadernota 2020 op www.ermelo.nl/financien.