HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Handtekeningen onder prestatieafspraken wonen

Handtekeningen onder prestatieafspraken wonen (08-11-2016)

Dit item is verlopen op 08-01-2017.

Op maandag 31 oktober ondertekenden de gemeente Ermelo, UWOON en huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad de Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2017-2021 en de jaarafspraken 2017. Hierin worden afspraken gemaakt over wat partijen van elkaar kunnen verwachten op het gebied van wonen.

Namens de gemeente Ermelo tekende wethouder Jan van den Bosch de overeenkomst. Voor UWOON deed directeur-bestuurder Moniek van Balen dat en Tijmen Kroon tekende als voorzitter van huurdersbelangorganisatie De Groene Draad.

In de overeenkomst wordt specifiek ingezoomd op de thema’s: beschikbaarheid en betaalbaarheid; duurzaamheid, wonen-welzijn-zorg; huisvesting urgente en bijzondere doelgroepen; leefbaarheid (en burgerparticipatie) en overige afspraken.

Vanwege de Woningwet 2015 behoren de drie partijen prestatieafspraken te maken om samen de volkshuisvestelijke opgave in Ermelo op te pakken. Naast de raamovereenkomst, die een doorkijk geeft voor de langere termijn met meer algemene doelen, geven de jaarafspraken 2017 concretere afspraken weer vanuit het kader van de raamovereenkomst. Prestatieafspraken werden in het verleden ook wel gemaakt tussen corporatie en gemeente. Bijzonder is dat sinds dit jaar ook de huurdersvertegenwoordiging als gelijkwaardige partij aan de gesprekstafel zit.