HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Ermelo presenteert Kadernota 2021: krachtige keuzes noodzakelijk

Ermelo presenteert Kadernota 2021: krachtige keuzes noodzakelijk (25-05-2020)

Dit item is verlopen op 25-06-2020.

De gemeente Ermelo heeft de Kadernota 2021 gemaakt. Die laat tot achter de komma zien hoe wij er financieel voor staan. Het huishoudboekje is op de lange termijn niet op orde. Als we alles uitvoeren zoals bedacht, dan missen we elk jaar zo’n 2,4 miljoen euro.
Het college van B&W maakt zich hierover grote zorgen. Er is veel geld nodig voor het vervangen en verbouwen van verouderde voorzieningen. Op hetzelfde moment lopen de tekorten in het Sociaal Domein op en dreigt Ermelo minder geld te ontvangen van het Rijk. De gemeentelijke belastingen gaan voor het derde jaar op rij extra omhoog. Ook daar lijkt de rek eruit. Het college vraagt de gemeenteraad om krachtige keuzes te maken.

Het college van B&W stelt vast dat vanuit de Kadernota 2021 er te veel financiële onzekerheden zijn. Hierdoor kunnen niet alle gemaakte plannen en wensen worden uitgevoerd. Het is een ingewikkeld verhaal, maar is makkelijk samen te vatten in een beeld: Ermelo heeft in de afgelopen periodes van 10 jaar in een luxe auto rondgereden, maar er is de komende jaren alleen geld voor een degelijke middenklasser. Daarom stellen we elkaar eerlijk de vraag: in welke auto gaan we verder rijden?

Wat is een kadernota?

De Kadernota 2021 biedt de financiële en bestuurlijke voorwaarden. Dit om een nieuwe programmabegroting voor de jaren 2021-2024 voor te bereiden. Daarmee kan de gemeenteraad sturen. In deze kadernota kijken wij naar het uitvoeringsprogramma van het college van B&W. Dus: wat gaan we de komende twee jaar doen?. Ook is aandacht voor de vorig jaar gehouden Kerntakendiscussie. Daarnaast kijken wij naar programma’s, belangrijkste onderwerpen én de financiële situatie van de gemeente.
Bekijk hier de kadernota

Hoe gaan we het doen?

Via het coalitieakkoord ‘Dichterbij’ heeft het college gekeken naar ‘Wat willen wij de komende twee jaar nog gaan bereiken’. De nadruk ligt op het gebied van:

  • wonen
  • duurzaamheid
  • robuust sociaal domein
  • een financieel gezonde gemeente
  • mobiliteit.

Een aantal beeldbepalende projecten hierbij zijn Veldwijk-Hooge Riet, nieuw sportcentrum aan de Zanderij, gasloze wijk en Strand Horst. 

Samen met de gemeenteraad

Vorig jaar heeft de gemeenteraad een discussie over de belangrijkste taken van de gemeente uitgevoerd. Dit noemen ze de kerntakendiscussie. De vraag was: ‘Wat voor gemeente willen we zijn?’. De uitwerking is opgepakt door het college van B&W en is nog steeds bezig. De raad heeft daarbij thema’s en aangegeven wat zei belangrijk vinden. In de kadernota staat de stand van zaken uitgelegd van deze uitwerking. 

Onze programma’s en speerpunten

De gemeente Ermelo kent vier programma’s:

  • Samen werken voor Ermelo
  • Samen leven in Ermelo
  • Samen wonen in Ermelo
  • Samen ondernemen in Ermelo.

Hierin beschrijven wij welk doel we willen halen tot 2022. En wat we daarvoor precies in 2021 moeten doen. Inwoners kunnen hieruit afleiden wat zij mogen verwachten van de gemeente. Een duidelijk voorbeeld is de bouw van het nieuwe sportcentrum. De bouw start in het najaar van 2021 en het sportcentrum is klaar in het najaar van 2022. 

Hoe zit het met de financiële situatie van de gemeente?

Al een aantal jaren staat de gemeente Ermelo financieel onder druk. Vooral de financiële doorkijk vanaf 2022 ziet er niet goed uit. Veel voorzieningen in Ermelo zijn al 40 jaar oud. De belastingen zijn lange tijd nauwelijks verhoogd (alleen met inflatie). Daardoor was Ermelo lange tijd één van de goedkoopste gemeenten van Nederland.

In 2015 gingen de taken binnen het Sociaal Domein over naar de gemeenten. Maar het Rijk verminderde op hetzelfde moment de Rijksbijdragen. Vooral voor jeugd zijn de gelden van het Rijk niet voldoende om alle taken in Ermelo goed uit te voeren. Daarnaast schaft het rijk vanaf 2022 de precariobelasting op kabels en leidingen af. Hiervoor krijgen gemeenten geen vergoeding meer. Dat scheelt ieder jaar ruim 1,3 miljoen aan inkomsten. 

Welk prijskaartje hangt eraan?

Ermelo vindt een hoge kwaliteit van de voorzieningen belangrijk. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Van oudsher had Ermelo een ruime spaarpot. Deze is nu bijna leeg, omdat zij is gebruikt voor  investeringen. Er is onvoldoende gespaard. Dat kon ook niet, omdat de belastingen nauwelijks werden verhoogd. Daardoor is ons huishoudboekje vanaf 2022 niet meer sluitend. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten komt uit op 2,4 miljoen per jaar negatief.

Waarop gaan we besparen?

Het college heeft onderzocht waar de gemeente Ermelo kan minderen of bijstellen om het tekort kleiner te maken. Dat heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Een paar voorbeelden zijn het schrappen van het fietspad Tonselse veld en minder geld uitgeven aan duurzaamheid.

Daarnaast is er gericht gesneden in een aantal kostenposten. Er worden geen budgetten meer overschreden. Maar er zijn ook extra uitgaven, bijvoorbeeld door prijsstijgingen. Daardoor is vanaf 2022 toch een tekort van 1,6 miljoen ieder jaar. Met andere woorden: we zijn er dus nog niet. We moeten dus in een minder luxe auto gaan rijden. Daarom zoekt het college de komende tijd naar meer mogelijkheden om te minder uit te geven.

Wat betekent dit voor jou?

Als we willen blijven bouwen aan ons mooie Ermelo, dan moet er samen iets gebeuren aan de kant van de inkomsten. Ook in 2021 stijgen de OZB-belastingen voor woningen. Dat heeft de gemeenteraad vorig jaar al besloten.
Als we uitgaan van een gemiddelde WOZ-waarde van € 314.000,00 per jaar betekent dit een verhoging van € 60,00 per jaar. Hoewel de OZB eigen woning omhoog gaat, gaat een gemiddeld huishouden minder rioolheffing betalen. De OZB niet-woningen wordt alleen met de inflatie verhoogd en in 2021 schaffen we de hondenbelasting af. 

De gemeenteraad beslist

Dit alles heeft  het college van B&W aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad neemt hierover begin juli de uiteindelijke beslissingen.

Interview met wethouder Vogelsang

Wouter Vogelsang (65) is sinds voorjaar 2018 wethouder financiën van de gemeente Ermelo. Hij presenteert deze week de Kadernota 2021, die inzicht biedt in de financiële positie van de gemeente. Geen rooskleurig verhaal. Ermelo moet een paar lastige knopen doorhakken. Een worsteling. Voor de gemeente, voor hemzelf en voor het héle college van B&W.

Lees hier het hele interview met de wethouder