HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Begroting 2020 in één oogopslag

Begroting 2020 in één oogopslag (03-10-2019)

Dit item is verlopen op 03-12-2019.

Het college van burgemeesters en wethouders is afgelopen week akkoord gegaan met de Programmabegroting 2020-2023. Deze leggen zij ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.  De belangrijkste conclusie van deze begroting is dat de jaren 2020 en 2021 budgettair sluitend zijn. Daarmee heeft het college aan de toezegging in de kadernota 2020 voldaan. Maar de jaren 2022 en 2023 leveren nog begrotingstekorten op.

De financiële positie is onder druk komen te staan

De financiële positie van de gemeente Ermelo is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Hierdoor was de vorige Programmabegroting 2019-2022 niet budgettair sluitend voor meerdere jaren. De belangrijkste redenen zijn:

  • afschaffing van de Precariobelasting
  • het hoge ambitieniveau van Ermelo
  • nieuw beleid
  • de hoeveelheid zogenaamde ‘pijplijnonderwerpen’ waar destijds nog geen prijskaartje aan was gehangen.

Er startte een begrotingsdoorlichting en een Kerntakendiscussie

Het college van B&W startte hierop met een begrotingsdoorlichting en de raad ging over tot een Kerntakendiscussie (“wat voor gemeente willen we zijn”). Bij het maken van deze Programmabegroting heeft het college intensief ingezet op vermindering van budgettaire tekorten en verlaging van de bestaande taakstellingen, met name binnen het Sociaal Domein. Dit alles op basis van bestaand beleid, zoals vastgesteld door de raad. Op deze manier wil het college ervoor zorgen dat de nieuwe begroting de Kerntakendiscussie niet in de weg staat.

De taakstelling Sociaal Domein is bepalend voor de financiële positie

Wel blijft er druk op de financiële positie over 2020 en 2021 staan. Als de taakstelling Sociaal Domein over 2020 en 2021 niet gerealiseerd wordt, leidt dit direct tot een begrotingstekort in deze beide jaren. Op dit moment werkt het college aan een herijking van het Sociaal Domein. Doel is om de taakstelling Sociaal Domein zoveel mogelijk binnen het Sociaal Domein te realiseren. Lukt dit niet dan neemt het begrotingstekort dus verder toe. Ook onze financiële risico’s zitten hoofdzakelijk binnen het Sociaal Domein. Denk daarbij aan de Voogdijregeling en gelden die we ontvangen van het Rijk.

Door sluitende jaren 2020-2021 is er nu meer tijd voor een zorgvuldige afweging

Voor het wegwerken van de bestaande begrotingstekorten is de kerntakendiscussie leidend.
Doordat de begrotingsjaren 2020 en 2021 sluitend zijn heeft de raad meer tijd voor een zorgvuldige afweging. Dat is ook nodig. Het is namelijk mogelijk dat de raad ingrijpende besluiten moeten nemen met betrekking tot de uitvoering van het beleid. Hierdoor ontstaat er weer een gezonde financiële positie voor meerdere jaren. Het is de bedoeling om de concrete voorstellen, voortkomende uit de kerntakendiscussie, op te nemen in de Kadernota 2021. Deze wordt in april 2020 gemaakt .

We streven ernaar om weer een financieel gezonde gemeente te worden

Wij willen in deze raadsperiode weer komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Waarin alle taakstellingen zijn gerealiseerd en te streven naar een redelijke lastendruk voor de inwoners en bedrijven met ingang van 2023. Dit alles in overeenstemming met het voorzieningenniveau in Ermelo. Dit is een stevige uitdaging. Het college van B&W wil deze uitdaging samen met de raad, de ambtelijke organisatie en de inwoners aangaan. Ermelo moet weer een financieel gezonde gemeente worden. Het is nu aan de gemeenteraad om bij de Kerntakendiscussie de richting aan te geven en de nieuwe kaders te bepalen.

Bekijk de begroting in één oogopslag