HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Aanpak high impact crimes werpt vruchten af

Aanpak high impact crimes werpt vruchten af (18-02-2019)

Dit item is verlopen op 01-04-2019.

Met een afname van 239 misdrijven in 2018 ten opzichte van 2017 laten de criminaliteitscijfers van de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk samen een positieve lijn zien in 2018. Het politieteam Veluwe West waar de drie gemeenten onder vallen bracht deze cijfers recent naar voren. Opvallend is de daling van het aantal woninginbraken met 23%, een dalende trend die in 2017 al fors is ingezet (-32%).  Opvallend is ook de grote daling van het aantal autokraken (-47%) en de overlast door jeugd (-45%) in 2018.

Woninginbraken

Woninginbraken en auto-inbraken vallen onder de zogenaamde ‘high impact crimes’. Dit zijn misdrijven waarvan de impact op slachtoffers en betrokkenen groot is, niet alleen financieel maar ook emotioneel. Het terugdringen hiervan staat dan ook hoog op de agenda. Ieder jaar vindt in de wintermaanden het zogenaamde ‘Donkere Dagen Offensief’ plaats. In deze periode slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de feestdagen. Een donkere dagen offensief zet in deze periode extra maatregelen in tegen overvallen, straatroven, woning- en auto-inbraken. In Ermelo is – na een daling van 35% in 2017 – het aantal woninginbraken gestabiliseerd. Lag het langjarig gemiddelde nog op 91 woningbraken per jaar, in 2018 is dit gedaald naar 60. Burgemeester Baars: “Ik ben heel blij dat de daling in 2017 geen incidentele daling is geweest. Feit dat deze lijn zich gehandhaafd heeft in 2018, is voor mij een bevestiging dat we met de aanpak op de goede weg zijn”.

Autokraken

Ook het aantal auto-inbraken in Ermelo is gedaald met maar liefst 57%. Deze grote afnames zien we ook in Putten en Harderwijk, immers criminelen beperken zich niet tot de gemeentegrens. Het langjarig gemiddelde in de drie gemeenten tezamen lag op ruim 300. De politie maakt veel gebruik van de ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) om personen die al vaker voor auto-inbraken zijn aangehouden snel te kunnen controleren. Daarmee hoopt men auto-inbraken voor te zijn. Maar ook de bestuurlijke aanpak in Ermelo, Harderwijk en Putten is zeer effectief Hierbij wordt verdachten een last onder dwangsom opgelegd, wanneer zij met inbrekerswerktuig worden aangetroffen. Onder de auto-inbrekers is dit inmiddels bekend en dat werkt ontmoedigend. En tot slot heeft de politie in 2018 enkele notoire auto-inbrekers aangehouden. Burgemeester Baars: “Ook auto-inbraken hebben een grote impact op mensen. Vaak levert dit naast een hoop administratieve rompslomp en hoge kosten, veel emoties op bij mensen. Dit is en blijft dan ook een aandachtspunt. Je blijft gewoon van andermans spullen af!”

Jeugdoverlast

Het aantal overlastmeldingen door jeugd laat in 2018 een forse daling zien. In Ermelo hebben BOA’s en politie veel gesprekken gevoerd met vaste groepen jeugd. Dit leidde tot goede contacten waardoor er over en weer meer begrip ontstond en de overlast afnam. Daarnaast is het een algemeen fenomeen dat veel jeugdigen elkaar nu ook meer digitaal ontmoeten en minder op straat.

Geweld

Al jarenlang is het geweldscijfer in vergelijking met andere gemeenten van gelijke grootte hoog. Hoewel er in 2018 een lichte daling heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2017, blijft het in absoluut aantal groot.  De instellingen en de kwetsbare doelgroep - die zich na een verblijf in een instelling in Ermelo heeft gevestigd - zorgen voor een verhoogd aantal geweldsdelicten in verhouding tot de andere twee gemeenten. Dit bevestigt de politie. Maar een hoog cijfer wordt in dit geval ook geassocieerd met een hoge aangiftebereidheid. Baars: “Wij zijn erg blij met de goede samenwerking en aangiftebereidheid van de instellingen, hierdoor kunnen alle betrokken zoals politie en gemeente het probleem ook goed aanpakken.”

Opvallende stijging internetfraudes

Het aantal aangiftes van internetfraude is in 2018 toegenomen met 55%, van 166 naar 257. Voor Ermelo trad er zelfs bijna een verdubbeling op (van 44 naar 87). Criminelen op internet worden steeds actiever en inventiever, deze lijn zet zich landelijk door. Te denken valt dan aan het aanbieden van producten waarvoor mensen betalen, maar die vervolgens niet worden uitgeleverd. Ook afpersing via internet is een fenomeen dat vaker voorkomt. Voor de politie is het belangrijk dat burgers die dit overkomt, aangifte doen zodat een goed beeld ontstaat en de politie gericht kan optreden.

Integraal Veiligheidsplan

Putten, Ermelo en Harderwijk stellen iedere vier jaar samen een Integraal Veiligheidsplan op. Dit plan vormt het strategische beleidskader voor de aanpak van integrale veiligheid in de komende jaren door deze gemeenten. Het bevat zowel de bovenlokale, gezamenlijke, prioriteiten alsook lokale prioriteiten. Bij de bovenlokale thema’s speelt samenwerking tussen de drie gemeenten en met politie en Openbaar Ministerie een belangrijke rol. De vier bovenlokale prioriteiten zijn: (1) Ernstige overlast door personen in de woonomgeving, (2) High Impact Crimes/Woninginbraak, (3) Maatschappelijke ondermijning/hennepaanpak en (4)Leefbare en veilige vakantieparken.  De eerste prioriteit komt tot uiting in de afstemming die de verschillende partners hierbij met elkaar zoeken. Te denken valt aan zorginstellingen, GGZ, wijkagenten, het Veiligheidshuis en het sociaal wijkteam. Dit heeft o.a. geresulteerd in een top X van personen met meervoudige complexe casuïstiek, die hierdoor beter te volgen zijn.

Damoclesbeleid

Bij de maatschappelijke ondermijning, die zich vooral op de hennepaanpak heeft gericht, hebben de burgemeesters met het Damoclesbeleid de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen drugshandel vanuit cafés en coffeeshops, maar ook vanuit bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of een loods, en woningen. De burgemeester kan op grond van het Damoclesbeleid een pand sluiten wanneer er in die ruimte meer drugs dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn, worden aangetroffen. Dit heeft er in Ermelo toe geleid dat er in 2018 vijf panden door de burgemeester zijn gesloten; twee bedrijfspanden en drie woningen.

Vitale vakantieparken

Voor wat betreft de leefbare en veilige vakantieparken is het regionale programma Vitale Vakantieparken een blijvend speerpunt. Daarnaast kent Ermelo haar eigen lokale project Vitale Vakantieparken. Ermelo heeft rond de 100 recreatieparken. Een deel hiervan heeft niet of nauwelijks meer een toekomstperspectief in recreatie en is hierdoor een aantrekkelijke omgeving voor mogelijk criminele activiteiten. In het project vitale vakantieparken hebben we gebiedsvisies opgesteld. Op basis hiervan kijken we samen met de parkeigenaren naar mogelijkheden om recreatie uit te bouwen of als dit niet meer past hoe we de parken om kunnen vormen naar andere functies. 

Veiligheidsmonitor

In Ermelo start dit jaar ook weer de Veiligheidsmonitor. Steekproefsgewijs wordt een deel van de Ermelose inwoners gevraagd naar hun (on)veiligheidsbeleving op diverse thema’s, zoals leefbaarheid van de buurt, slachtofferschap en oordeel/tevredenheid politie en gemeente. Deze input gebruiken we weer  voor het volgende integrale veiligheidsplan (2020-2023).