Inwoners doen toenemend beroep op ondersteuning door de gemeente

Elk jaar maakt de gemeente een rapport over hoe het gaat met de taken die zij heeft op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning aan haar inwoners. Dit heet de Trendrapportage Sociaal Domein. Op 20 oktober jl. heeft het college van B&W de Trendrapportage Sociaal Domein 2019 vastgesteld. Na een uitgebreide rapportage vorig jaar, is dit jaar vooral gekeken in hoeverre ontwikkelingen door zijn gegaan of niet. Daarnaast is een eerste doorkijk gemaakt van de gevolgen van corona voor de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Onderlinge ondersteuning

De sociale samenhang en het aantal vrijwilligers in Ermelo is hoog. Het behoud daarvan vraagt aandacht. Met een vergrijzende bevolking en vooral toenemend aantal ‘oudere ouderen’ zal behoefte aan onderlinge ondersteuning toenemen, terwijl hetzelfde of hoger niveau van onderlinge ondersteuning en vrijwillige inzet niet vanzelfsprekend is.

Maatschappelijke ondersteuning

Het gebruik van Wmo-hulp stijgt, met name Hulp bij het Huishouden. De tevredenheid over de zorgaanbieders die Wmo-hulp bieden, blijft stabiel. De tevredenheid over de klantmanagers neemt toe. De toename van zorgbehoefte door een toenemend aantal ‘oudere ouderen’ zal niet alleen zichtbaar worden in de gemeentelijke zorgkosten in het kader van de Wmo, maar in de toekomst ook leiden tot een toename van zorg die van vanuit de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg (landelijk) wordt bekostigd.

Ondersteuning van jongeren

Het stellen van opvoedvragen in eigen kring of aan het CJG kent nog een drempel. Vanuit de Jeugdhulp is in 2019 al een toename van specialistische GGZ-hulp gezien. Psychische problemen bij jongeren lijken toe te nemen en versterken onder invloed van corona. Er is een afname van residentiele hulp (hulp aan jongeren die wonen in een zorginstelling). Er wordt actief regie gevoerd om kinderen onder de 12 jaar buiten die hulp te krijgen of te houden. Er zijn relatief veel voortijdig schoolverlaters in Ermelo, ook als het voortgezet speciaal onderwijs buiten beschouwing wordt gelaten.

Inkomen en werk

Er is een groep die langdurig is aangewezen op een laag inkomen. Een deel daarvan heeft inkomsten uit werk. De inkomenspositie van een deel van de overige inwoners zal ook gaan verslechteren door corona. Een deel van de mensen dat wordt ontslagen als gevolg van de coronamaatregelen, komt moeilijk aan de slag in ander werk. Er kan een grotere druk op de voorzieningen ontstaan, zoals de bijstand, andere (gemeentelijke)regelingen en schuldhulpverlening.

Naar overzicht