HOME  |  Ondernemers  |  Nieuws voor ondernemers  |  Informatieplicht energiebesparing: hoe zit het nu precies?

Informatieplicht energiebesparing: hoe zit het nu precies? (26-11-2019)

Dit item is verlopen op 07-01-2020.

Heb je als ondernemer ook te maken met de ‘informatieplicht energiebesparing’? Deze geldt sinds 2019. Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken, hadden dit voor 1 juli moeten melden. Het is voor ondernemers soms onduidelijk wat zij nu zelf moeten doen en wat de rol is van andere instanties.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken. Bedrijven met een milieuvergunning zijn vrijgesteld van de informatieplicht. Op de website van de RVO.nl wordt men door een stappen­schema geleid waaruit blijkt of de informatie­plicht van toepas­sing is. Het doel van de informatie­plicht is dat bedrijven inzicht krijgen in hun energieverbruik en hun besparings­potentieel.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De melding moet worden ingediend bij www.rvo.nl. Het Rijk is echter niet de instantie die toeziet op de naleving van de infor­matie­plicht. Dat is aan de gemeenten. ODNV houdt namens de gemeenten op de Noord-Veluwe toezicht op de naleving van milieu wet- en regel­geving, waaronder op de informatieplicht energiebesparing. De termijn en de manier waarop besparingen worden ingevuld, kan met ODNV worden besproken. Bedrijven die zich niet melden en/of de verplichte energiebesparende maatregelen niet treffen, worden daarover aangeschreven.

Indienen van een melding

Het indienen van een melding kan via www.rvo.nl maar wordt soms wel als ingewikkeld ervaren. Men moet in ieder geval over e-herkenning beschikken. Ook vraagt het de nodige (technische) kennis van het bedrijf en de bedrijfsprocessen. Een be­drijf kan er ook voor kiezen om een intermediair in te schakelen. Men kan hiervoor onder meer terecht bij Stichting Energieke Regio Noord Oost Nederland (ERNON), waar men via MijnEML ondersteund kan worden. In een aantal gevallen ondersteunen gemeenten adviezen van ERNON ook financieel.

Energieverbruik

Naast algemene gegevens als adres, KVK gegevens, contactpersoon e.d., moet allereerst het energieverbruik worden ingevoerd. De informatie­plicht geldt, zoals gezegd, alleen wanneer men meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aard­gas op jaarbasis verbruikt. Wanneer men minder verbruikt wordt de melding afgebroken en wordt aangegeven dat de informatieplicht niet van toe­pas­­sing is.

Erkende maatregelenlijsten (EML)

Na het invoeren van de algemene informatie moet men een lijst met erken­­de maatregelen (EML) kiezen die voor 19 branches zijn opgesteld. Daar­naast is er nog een 20ste EML voor bedrijven die buiten de 19 branches vallen. De maatregelen die in de lijst beschre­ven zijn, zijn energiebe­spa­ren­de maatregelen die binnen 5 jaar worden terugverdiend.

Per maatregel moet worden aangegeven of die wel of niet genomen is en zo ja, of de maatregel geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd. Op deze ma­nier kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat in een deel van een gebouw LED verlichting is toegepast en in een ander deel (nog) niet. Wanneer alle vragen zijn beantwoord, kan het formulier worden ingediend. Na het indienen van het formulier wordt een ontvangstbevestiging verstuurd door RVO.

Voor vragen over het indienen van de melding kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur contact worden opgenomen met RVO via (088) 042 42 42 of via het contactformulier op www.rvo.nl. Voor vragen over de melding die meer op een specifiek bedrijf gericht zijn, kan contact worden opgenomen met ODNV via (0341) 47 43 00 of info@odnv.nl.

Relevante links

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:
www.odnoordveluwe.nl (Omgevingsdienst Noord-Veluwe)
www.wattjemoetweten.nl (MKB Nederland en VNO-NCW)
www.rvo.nl
www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing
www.mijneml.nl (Stichting Energieke Regio Noord Oost Nederland)