OZB-aanslag woningen gemiddeld 10% lager

Het college heeft de nieuwe Meerjarenbegroting 2023 – 2026 aan de gemeenteraad aangeboden. Een haalbare begroting is de basis voor het financiële beleid van de gemeente Ermelo voor de komende jaren. Dit zorgt onder andere voor een flinke verlaging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) van woningen.

Hybride-akkoord 2022-2026 is het uitgangspunt voor de nieuwe meerjarenbegroting

De cijfers uit het coalitieakkoord zijn opnieuw doorgerekend. Ook is het aangevuld met de gevolgen van de raads- en collegebesluiten die na het akkoord zijn genomen. Net als de gevolgen van de zogenaamde meicirculaire 2022 Gemeentefonds (rijksgelden) en overige budgettaire zaken. Het is en blijft belangrijk dat de kosten voor de komende jaren gelijk zijn aan de inkomsten. “Er wordt niet meer uitgegeven dan er binnenkomt”, zegt wethouder Hugo Weidema. “Er zijn nog wel stevige bezuinigingen nodig. De komende tijd werken we aan de invulling hiervan.

Dit college wil sparen, bijvoorbeeld om geld te kunnen steken in schoolgebouwen. Het geld voor de marktontwikkeling van Ermelo is op een stelpost gezet. Daarmee wil het college ook een buffer vormen voor tegenvallers, zoals stijgende kosten en de aanpassing op inflatie.

Door de lastendruk in Ermelo verandert er veel in het beleid

De lagere Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor woningen is niet de enige meevaller. Ook andere belastingen stijgen niet meer dan 3%. Dat is het percentage voor inflatiecorrectie. Dit geldt voor toeristen– en forensenbelastingen. De tarieven voor rioolrecht en afval blijven gelijk aan 2022. Volledige kwijtschelding voor de belasting voor afval wordt weer mogelijk gemaakt. “Hiermee hoopt het college mensen met een laag inkomen in deze moeilijke tijden tegemoet te komen”, legt de wethouder verder uit.

De gemeenteraad is nu aan zet

Er is een lijst gemaakt van lopende onderwerpen die financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen. Dit is gebeurd na een voorstel dat de raad heeft aangenomen. Het college van B&W zet met de Meerjarenbegroting 2023-2026 een eerste stap naar een gezonde financiële toekomst voor Ermelo. Wethouder Weidema: “Deze meerjarenbegroting zien wij als het startdocument om de komende jaren verder mee aan de slag te gaan. Met dat doel bieden wij deze begroting ter bespreking en vaststelling aan de gemeenteraad aan”.