HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Hierbij horen verschillende bestuurlijke documenten, zoals het wijzigingsplan en een uitwerkingsplan.

Structuurvisies

In een structuurvisie staat beschreven hoe we een gebied in hoofdlijnen willen ontwikkelen.

Afwijkingsbesluiten

Een afwijkingsbesluit (handelen in strijd met de ruimtelijke ordening) is een besluit van burgemeester en wethouders om een bouwproject dat afwijkt van het geldende bestemmingsplan mogelijk te maken en vallen meestal samen met het verlenen van een omgevingsvergunning.

Voorbereidingsbesluiten

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.