HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Zomermarkt

Zomermarkt

Dit item is verlopen op 29-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van een zomermarkt op Veldwijk 75 (het terrein van GGz Centraal, nabij gebouw Berkenhof). 

Publicatiedatum: 18-03-2020
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 12-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LC
Einde bezwaartermijn: 23-04-2020