HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Zomerfeest

Zomerfeest

Dit item is verlopen op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van het Zomerfeest op 't Weitje. De datum van het evenement is gewijzigd van 6 juli 2019 naar 5 juli 2019 van 18:00 tot 23:30 uur. Tevens zijn voor dit evenement verleend: een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank en Horecawet,  een ontheffing van geluid volgens artikel 4:6 van de APV en een ontheffing van 10 dB(A)/10 dB(C) op grond van de Uitvoeringsregeling evenementenbeleid Ermelo 2018, artikel 4.1, lid 8.

Publicatiedatum: 15-05-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 09-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AR
Einde bezwaartermijn: 20-06-2019