HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Wijzigingsplan Garderenseweg ongenummerd (naast 122)

Wijzigingsplan Garderenseweg ongenummerd (naast 122)

Dit item is verlopen op 17-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontwerpwijzigingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 het ontwerpbesluit met het ontwerpwijzigingsplan Garderenseweg ongenummerd (naast 122) en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of bel met (0341) 56 73 21. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.

Het ontwerp wijzigingsplan Garderenseweg ong. (naast 122), met identificatienummer NL.IMRO.0233.WPgarderenseweg-0301, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Ontwerp besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder is voor dit plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op de gevels van de nieuw te bouwen woningen aan de Garderenseweg te Ermelo, boven de volgens de Wet geluidhinder toegestane geluidnorm van 48 decibel zal komen te liggen. Het geluid is afkomstig van het wegverkeer op de Garderenseweg te Ermelo.

Het is in dit geval redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen de geluidnormen wordt gebleven. In verband hiermee is het college van burgemeester en wethouders voornemens om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarde vast te stellen.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op een wijziging van de bestemming Agrarisch met waarden – natuur- en landschapswaarden naar de bestemmingen Wonen. Er worden zes woningen mogelijk gemaakt.

Publicatiedatum: 06-03-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo