HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Wijzigingsplan  |  Wijzigingsplan Garderenseweg naast 122

Wijzigingsplan Garderenseweg naast 122

Dit item is verlopen op 10-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Vastgesteld wijzigingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het in de vergadering van 14 mei 2019 besloten heeft tot vaststelling van het wijzigingsplan Garderenseweg naast 122 en het besluit hogere grenswaarde geluid. Het wijzigingsplan heeft betrekking op een wijziging van de bestemming Agrarisch met waarden – natuur- en landschapswaarden naar de bestemmingen Wonen. Er worden zes woningen mogelijk gemaakt.

Besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder is voor dit plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op de gevels van de nieuw te bouwen woningen aan de Garderenseweg te Ermelo, boven de volgens de Wet geluidhinder toegestane geluidnorm van 48 decibel zal komen te liggen. Het geluid is afkomstig van het wegverkeer op de Garderenseweg te Ermelo.

Het is in dit geval redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen de geluidnormen wordt gebleven. In verband hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarde vastgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken, met ingang van 30 mei 2019 zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of bel met (0341) 56 73 21. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.

Publicatiedatum: 29-05-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van het college tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het college op het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.