HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Wielerronde Horst & Telgt, Zeeweg 100

Wielerronde Horst & Telgt, Zeeweg 100

Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het houden van de Wielerronde Horst & Telgt op 3 juli 2019 van 18:30 uur tot 23:00 uur. Tevens is er een ontheffing geluid verleend volgens artikel 4:6 van de APV.

Publicatiedatum: 19-06-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 06-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LN
Einde bezwaartermijn: 18-07-2019