HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Dit item is verlopen op 18-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Dit heeft gevolgen voor de aanstellings- en aanwijzingsbesluiten van ambtenaren die door of namens het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Ermelo zijn genomen. Daarnaast moet de mandaatlijst Ermelo gewijzigd worden. 

Op 22 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo daarom het volgende besloten: De aanwijzings- en benoemingsbesluiten die door hem zijn genomen voor de inwerkingtreding van de Wnra, waaronder ook die besluiten die in mandaat zijn  genomen, blijven van kracht na inwerkingtreding van de Wnra (als zijnde aanwijzingsbesluit) en aflopen zodra de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of de betreffende medewerker een functie uitoefent waarvoor de aanwijzing niet geldt dan wel dat deze aanwijzing op een eerder moment wordt ingetrokken. Daarnaast wordt de algemeen directeur mandaat verleend om te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst en de uitvoering. Tevens krijgt de algemeen directeur bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat hiervoor. Op dezelfde datum heeft de burgemeester van Ermelo besloten een volmacht te verlenen aan algemeen directeur, met de mogelijkheid tot ondervolmacht voor het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, inclusief wijziging en beëindiging daarvan.

Daarnaast heeft hij besloten dat alle aanwijzings- en benoemingsbesluiten die zijn genomen voor inwerkingtreding van de Wnra, ook die besluiten die in mandaat zijn genomen, van kracht blijven na inwerkingtreding van de Wnra (als zijnde aanwijzingsbesluit) en aflopen zodra de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of de betreffende medewerker een functie krijgt waar de aanwijzing niet voor geldt dan wel dat deze op een eerder moment worden ingetrokken.

Publicatiedatum: 06-11-2019
Soort bekendmaking: Mededelingen