HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing geluid, verleende  |  Werkzaamheden aan het spoor

Werkzaamheden aan het spoor

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het uitvoeren van voorbereidende en afrondende werkzaamheden voor het project ‘Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020’ aan het spoor in gemeente Ermelo van 08 januari 2021 tot en met 11 januari 2021 van 23:00 tot 07:00 uur.

Publicatiedatum: 29-01-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 22-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NG
Einde bezwaartermijn: 04-03-2020