Watervalweg 175

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het wijzigen van het gebruik en het brandveilig gebruiken van de kinderdagopvang en een peuterspeelzaal. Deze omgevingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Awb. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het bestemmingsplan van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied Midden West”. Daarom heeft er vanaf 9 april 2020 een ontwerp-omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

In haar vergadering van 8 januari 2020 heeft de raad van de gemeente Ermelo besloten voor het afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied Midden West een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. Deze ontwerp-verklaring van geen bedenkingen is definitief geworden, omdat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning

Publicatiedatum: 10-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 juni 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf die datum gedurende 6 weken beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Een belanghebbende moet dit beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van dit besluit niet uit. Als er gelet op de belangen van de belanghebbende spoed is vereist, bestaat er de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Informatie: afdeling Publiekszaken, via (0341) 56 72 32.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853PS