Watervalweg 121

Dit item is verlopen op 01-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

In de krant van 12 februari 2020 is er een verleende omgevingsvergunning gepubliceerd, namelijk een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op de locatie Watervalweg 121. Deze omgevingsvergunning is als volgt gewijzigd:

het plaatsen van een tijdelijke woonunit en het toekennen van huisnummer Watervalweg 123.

Publicatiedatum: 19-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 10-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851VB
Einde bezwaartermijn: 23-03-2020