HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Veluwse Trailrun

Veluwse Trailrun

Dit item is verlopen op 04-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor de Veluwse Trailrun op 31 augustus 2019 van 10.00 tot 18.00 uur aan de Postweg 50. Het evenement wordt georganiseerd door ASEC B.V. Tevens is voor dit evenement een ontheffing van artikel 35 van de Drank en Horecawet en een ontheffing van geluid volgens artikel 4:6 van de APV verleend.

Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 15-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3850CB
Einde bezwaartermijn: 26-08-2019