HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Veluws Hof 1

Veluws Hof 1

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben besloten om nabij het Veluws Hof 1 een parkeerplaats aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt aangeduid door middel van het bord E6.

Het besluit ligt ter inzage. Om dit besluit in te kunnen zien kunt u contact opnemen met afdeling publiekszaken via (0341) 56 73 21 of het verkeersbesluit raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

Publicatiedatum: 10-06-2020
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852JL