HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Toekennen huisnummers

Toekennen huisnummers

Dit item is verlopen op 13-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het toekennen van huisnummer aan Van Emsthof 12 tot en met 34, Driesprong 2 tot en met 40, Nokpan 2 tot en met 18, Kruispan 2 tot en met 32, Dakpan 2 tot en met 18, Hamburgerweg 185, Van Strijlandweg 24 en 26.

Publicatiedatum: 02-01-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 19-12-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851BW, 3851BX, 3851CW, 3851CX, 3851CZ, 3851EL, 3851JN
Einde bezwaartermijn: 30-01-2019