HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  APV ontheffing  |  Terrein nabij spoorwegovergang Watervalweg

Terrein nabij spoorwegovergang Watervalweg

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleende objectontheffing voor het gebruiken van het terrein nabij spoorwegovergang Watervalweg te Ermelo ten behoeve van een tijdelijk ballast depot voor oud en nieuw steenslag van 6 tot en met 15 juli 2020 en 21 tot en met 30 september 2020.

Publicatiedatum: 08-07-2020
Soort bekendmaking: APV Vergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 01-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851VD
Einde bezwaartermijn: 12-08-2020