HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Stationsstraat

Stationsstraat

Dit item is verlopen op 03-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het houden van een Zomerfeest op ’t Weitje op 6 juli 2018 van 18.00 tot 23.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet en artikel 4:6 APV ontheffing van geluid.

Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 12-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NA
Einde bezwaartermijn: 26-03-2019