HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  APV ontheffing  |  Stationsstraat en aanverwante pleinen

Stationsstraat en aanverwante pleinen

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

er is een ontheffing verleend van het verbod tot vertoningen op openbare plaatsen, voor een optreden als straatmuzikant iedere vrijdag vanaf heden tot en met vrijdag 25 september 2020, tussen 10.00 uur en 19.00 uur in de Stationsstraat en aanverwante pleinen.

Publicatiedatum: 08-07-2020
Soort bekendmaking: APV Vergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester (Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 30-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NT
Einde bezwaartermijn: 11-08-2020