HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing terras, verleend  |  Stationsstraat 54

Stationsstraat 54

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleend aan het horecabedrijf Café, restaurant, pannenkoekenhuis De Likkepot.

Publicatiedatum: 22-01-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 16-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NJ
Einde bezwaartermijn: 27-02-2020