HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Sprielderweg 205

Sprielderweg 205

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het wijzigen van de leidinggevenden wat betreft de bestaande drank- en  horecavergunning van het horecabedrijf Restaurant ‘Het Boshuis’ B.V. gevestigd aan de Sprielderweg 205.

Publicatiedatum: 22-07-2020
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum:
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852MK205
Einde bezwaartermijn: 26-08-2020