HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Sprielderweg 205

Sprielderweg 205

Dit item is verlopen op 08-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het exploiteren van de openbare inrichting Restaurant 'Het Boshuis' gevestigd aan de Sprielderweg 205.

Publicatiedatum: 27-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester (Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 18-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852MK
Einde bezwaartermijn: 29-06-2020