HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing geluid, verleende  |  Spoorwegovergang Horsterweg en Koningin Emmalaan

Spoorwegovergang Horsterweg en Koningin Emmalaan

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het uitvoeren van voorbereidende en afrondende werkzaamheden voor het project ‘Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020’ aan spoorwegovergang Horsterweg en Koningin Emmalaan in gemeente Ermelo van 25 september 2020 tot en met 28 september 2020 van 23:00 tot 07:00 uur. 

Publicatiedatum: 05-02-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 29-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NG
Einde bezwaartermijn: 11-03-2020