Sparrenlaan 10

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het brandveilig gebruiken van het woonzorgcentrum. Deze omgevingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Awb. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het brandveilig gebruiken van het woonzorgcentrum. Daarom heeft er vanaf 20 februari een ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

Publicatiedatum: 29-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 april 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf die datum gedurende 6 weken beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Een belanghebbende moet dit beroep indienen bij Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van dit besluit niet uit. Als er gelet op de belangen van de belanghebbende spoed is vereist, bestaat er de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon (0341) 56 72 32.

Verzenddatum: 30-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851XS
Einde bezwaartermijn: 11-06-2020