HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend (uitgebreide procedure)  |  Schaapsdijk ongenummerd (nabij Buitenbrinkweg 77)

Schaapsdijk ongenummerd (nabij Buitenbrinkweg 77)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het bouwen van een zonnepark. Deze omgevingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Awb. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Midden West”.

Op basis van de voor dit project opgestelde ruimtelijke onderbouwing heeft de raad van de gemeente Ermelo het realiseren van een zonnepark geplaatst op de Lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig is.

Daarom heeft er vanaf 16 januari 2020 een ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn beoordeeld. De zienswijzen hebben niet geleid tot een ander besluit. Naar aanleiding van de zienswijzen is het besluit redactioneel gewijzigd vastgesteld. Deze omgevingsvergunning, met identificatienummer NL.IMRO.0233.OVzonneveldHorst, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-online). 

Publicatiedatum: 25-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 maart 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf die datum gedurende 6 weken beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Een belanghebbende moet dit beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van dit besluit niet uit. Als er gelet op de belangen van de belanghebbende spoed  is vereist, bestaat er de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon (0341) 56 72 32.

Verzenddatum: 26-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LV
Einde bezwaartermijn: 07-05-2020