HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, voornemen verlenen (uitgebreide procedure)  |  Schaapsdijk ongenummerd (nabij Buitenbrinkweg 77)

Schaapsdijk ongenummerd (nabij Buitenbrinkweg 77)

Dit item is verlopen op 26-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het bouwen van een zonnepark. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Midden West”. Op basis van de voor dit project opgestelde ruimtelijke onderbouwing heeft de raad van de gemeente Ermelo het realiseren van een zonnepark geplaatst op de Lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de Wabo nodig is.

Publicatiedatum: 15-01-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij het de afdeling Publiekszaken. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo. Bel voor meer informatie met afdeling Publiekszaken via (0341) 56 72 32.

Verzenddatum: 16-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LV
Einde bezwaartermijn: 27-02-2020