HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Ringrijderij, Stationsstraat

Ringrijderij, Stationsstraat

Dit item is verlopen op 07-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor de Ringrijderij op 6 juli 2019 van 19.00 uur tot en met 21.30 uur in de Stationsstraat. Het evenement wordt georganiseerd door Paardensportvereniging Het Veluws Ros. Tevens is voor dit evenement een ontheffing van geluid, volgens artikel 4:6 van de APV, verleend.

Publicatiedatum: 26-06-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 18-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NA
Einde bezwaartermijn: 31-07-2019