HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing overige geluidshinder  |  Rijksweg A28 bij Harderwijk, richting Strand Nulde

Rijksweg A28 bij Harderwijk, richting Strand Nulde

Dit item is verlopen op 20-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Bij besluit van 31 januari 2019 is een ontheffing overige geluidshinder afgeven, zoals bedoeld in artikel 4:6 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Ermelo. De ontheffing geldt voor onderhoudswerkzaamheden aan de rijksweg A28 bij Harderwijk richting Stand Nulde (tussen hm 40,100 tot hm 54,000) in de periode van 1 april t/m 13 mei 2019. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het vervangen van de asfaltverharding en werkzaamheden aan diverse viaducten. De werkzaamheden worden in opdracht van Rijkswaterstaat  uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder,  Zwenkgrasstraat 1, 1313 LC Almere.

Publicatiedatum: 06-02-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 31-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 14-03-2019