HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Riebroekseweg 25

Riebroekseweg 25

Dit item is verlopen op 09-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

een evenementenvergunning met ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet en ontheffing op grond van artikel 4:6 van de APV, verleend voor het Schuurfeest op zaterdag 15 december 2018 van 19.00 tot 01.00 uur aan deRiebroekseweg 25.

Publicatiedatum: 28-11-2018
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 23-11-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853PB
Einde bezwaartermijn: 15-12-2018