HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Ribbenboschweg 12

Ribbenboschweg 12

Dit item is verlopen op 23-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben besloten om aan de Ribbenboschweg 12, 2 parkeerplaatsen in te stellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaatsen wordt aangeduid door middel van het bord E4 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het besluit ligt ter inzage. Om dit besluit in te kunnen zien kunt u een afspraak maken via www.ermelo.nl/afspraak of het verkeersbesluit raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

Publicatiedatum: 11-09-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853ME