HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Objectontheffing, verleend  |  Retiefstraat 221

Retiefstraat 221

Dit item is verlopen op 17-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer aan de achterzijde van de woning van 1 maart 2019 tot en met 12 april 2019.

Publicatiedatum: 06-03-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 25-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851AG
Einde bezwaartermijn: 08-04-2019