HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Rectificatie  |  Rectificatie Fokko Kortlanglaan ongenummerd (nabij nummer 158)

Rectificatie Fokko Kortlanglaan ongenummerd (nabij nummer 158)

Dit item is verlopen op 04-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

In de publicatie van 17 juli 2019 is er een aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd voor het kappen van twee paardenkastanjes aan de Fokko Kortlanglaan ongenummerd (nabij nummer 158) om Veldzicht-Noord 4e fase bouwrijp te maken. Er wordt ook aangevraagd om ca. 1400 m2 groensingel te kappen.

Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Rectificatie
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851SJ