HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Rectificatie  |  Rectificatie Bestemmingsplan Stationsstraat 39 vastgesteld

Rectificatie Bestemmingsplan Stationsstraat 39 vastgesteld

Dit item is verlopen op 26-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Wegens een fout in de publicatie van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt het bestemmingsplan opnieuw ter visie gelegd.

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 4 oktober 2018 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan Stationsstraat 39. 

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor de herontwikkeling van het pand aan de Stationsstraat 39 en het toevoegen van 4 appartementen.

Het perceel valt in het bestemmingsplan Kom Ermelo en heeft de bestemming Gemengd. Bouwwerken zijn toegestaan binnen het bouwvlak met een maximale bouw- en goothoogte van 3 meter. Het voorgestelde plan heeft een goothoogte van 8 meter (op het hoekaccent 8,75 m) en de nokhoogte is 11 meter (op het hoekaccent 11,645 m). De detailhandelsbestemming blijft behouden en er worden 4 appartementen toegevoegd.

Publicatiedatum: 14-11-2018
Soort bekendmaking: Rectificatie
Toelichting:

Het raadsbesluit ligt met het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij bijbehorende stukken, met ingang van 15 november tot en met 27 december 2018, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of bel met (0341) 56 73 21. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Stationsstraat 39, met identificatienummer NL.IMRO.0233.Bpstationsstraat39-0401, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;
  • Belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de raad van de gemeente Ermelo ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo